Banc Cynel

Mae’r gwaith o ddatblygu Banc Cynel  fel rhan o'r prosiect i adnewyddu’r Ardd Goed.

Fel rhan o’r prosiect 5 mlynedd hwn i adnewyddu’r Ardd Goed i’w gwir ogoniant, rydym wedi codi’r grug o Fanc Cynel ger y fynedfa i’r gerddi. Caiff y glaswelltir ei wella, ond byddwn hefyd yn plannu bylbiau yn yr hydref a mwy o goed ar draws y llethr yn y gaeaf.

Ar ôl codi’r grug, y cam nesaf fydd paratoi’r tir ar gyfer hau cymysgedd o hadau glaswellt y ddôl, gan ddefnyddio rhywogaethau sy’n addas i’n pridd ni, a ddylai annog tyfiant blodau gwyllt dros amser.

(Euphrasia) Effros Cymreig ar Fanc Cynel

Am y tro cyntaf...

Rydym wedi darganfod Effros Cymreig ar Fanc Cynel. Fel y gribell felen, mae hwn yn barasit a fydd yn helpu i reoli’r rhywogaethau llystyfiant rhonc sydd yn aml yn ymddangos ar ddolydd newydd. Gallai fod wedi’i gyflwyno gan y gwellt gwyrdd a osodwyd ar y safle ar ddiwedd haf 2016.

Yn yr hydref, byddwn yn plannu bylbiau yn cynnwys miloedd o grocysau a chennin Pedr er mwyn creu arddangosfa arbennig yn y gwanwyn. Bydd bylbiau ychwanegol hefyd yn cael eu plannu a fydd yn blodeuo yn nyddiau cynnar yr haf i ategu unrhyw flodau gwyllt sy’n tyfu.

Dros y gaeaf, byddwn yn ehangu’r ardd goed i lawr tua’r llwybr drwy blannu mwy o goed bedw a rhywogaethau ‘arloesol’ diddorol eraill.

Bydd y grug yn cael ei ailgyflwyno - byddwn yn ei ailblannu mewn mannau penodol sy'n efelychu ei batrwm naturiol er mwyn rhoi porthiant cynnar i'r gwenyn.

" Ar un adeg, roedd Banc Cynel wedi’i orchfygu gan rawn y gaseg, sy’n broblematig, ac yn hanesyddol mae ymdeimlad gwahanol iawn wedi bod i’r ardal hon gyda choed collddail wedi’u plannu ar hyd y llwybr. Byddwn yn ehangu’r casgliad ac yn rhoi hwb i fioamrywiaeth yma yng Ngerddi Dyffryn drwy ddilyn y cynllun rheoli dolydd, gan annog blodau gwyllt a phlannu amrywiaeth o fylbiau i roi porthiant da i wenyn a phryfed. Gallwch ddisgwyl lliwiau llachar yn yr hydref ac arddangosfeydd trawiadol yn y gwanwyn a’r haf."
- Chris Flynn