Gwychder y gaeaf yng Ngerddi Dyffryn

Cofleidiwch fyd natur a darganfod gwychder y gaeaf yn Nyffryn, o nodweddion dŵr i dwymo lan yn y tŷ – mae digon i’w weld a’i wneud.

Dyffryn yw un o’r gerddi Edwardaidd gorau yng ngwledydd Prydain, ac mae’n adlewyrchu mawredd ei chyfnod. Mae’r gardd-ystafelloedd clud, sydd wedi’u hadnewyddu, yn arwydd o’r cyfoeth, gyda’r cyfan wedi’u creu ar themâu gwahanol.

Gyda phensaernïaeth drawiadol Dyffryn yn gefndir i chi, dewch am dro drwy byrth rhamantus, i fyny grisiau carreg troellog ac o gwmpas nodweddion dŵr heddychlon wrth i chi grwydro ein 55 erw o erddi a thiroedd. Rydym ynghanol cefn gwlad Bro Morgannwg, ac mae gennym Ardd Goed fawr sydd wrthi’n cael ei hadfer, lawntiau ffurfiol urddasol, gardd-ystafelloedd cynhyrchiol a byd natur bach yn ein tŷ gwydr, sy’n cynnwys casgliad sylweddol o gacti a phlanhigion suddlon, a’n sbesimenau prin ac anarferol o degeirianau.

Rhamantus iawn, on’d yw e?

Un o’r pethau gorau am y gaeaf yw Gŵyl Sant Ffolant, on’d ife? Mae Dyffryn yn lleoliad gwych ar gyfer dêt yn y gaeaf; dewch yn eich welîs a’ch cotiau glaw a mentro mas yn yr oerni, neu swatiwch rhag y glaw yn un o lochesi amrywiol ein tiroedd. Mae Caffi’r Ardd hefyd yn lleoliad hudol am ddêt, yn cynnig golygfeydd godidog o’r cefn gwlad a’r nant fach sisialog.

Lilis Bach Gwynion a Diferion

Am flynyddoedd lawer buom yn rhedeg rhaglen blannu gymunedol lle gallai aelodau o’r cyhoedd ddod i blannu bylbiau lilis bach gwynion yn yr ardd. Nawr, bob gaeaf, mae’r rhain yn blodeuo’n flanced wen hyfryd. Mae’n olygfa a hanner – dewch i ryfeddu at y blodau bach bregus a chreu traddodiad newydd y gaeaf hwn.

Y gaeaf hwn gallwch weld ein llysiau cartref, fel cêl cyrliog, gwrdiau, bresych a brasicas, yn ffynnu yng Ngardd y Gegin. Bydd llawer o’r rhain yn gorffen eu taith yng Nghaffi’r Ardd – dewch i weld pa gynnyrch cartref blasus y gallwch ei flasu dros ginio.

Bydd rhai o’n gwrdiau lliwgar nad oes modd eu bwyta hefyd ar ddangos yn adeiladau’r Erw Hir, ynghyd â chasgliad o jariau cloch pert.

Eiliad ecsotig

Camwch yn ôl (neu ymlaen!) i fisoedd poeth yr haf a darganfod y sbesimenau ecsotig yn ein tŷ gwydr. Mae yna bedair rhan – dewch i weld ein gwinwydd-dy llachar, rhyfeddu at ein cacti a’n planhigion suddlon trawiadol yn yr ystafell gacti, a chael eich sgubo bant i’r goedwig law â’i thegeirianau a choed banana prin yn ein hystafell drofannol.

Mae ein garddwyr medrus yn manteisio ar y ffordd y mae llawer o degeirianau epiffytig yn tyfu drwy eu hongian o’r to ymysg lleiniau o fwsogl Sbaenaidd neu eu clymu wrth goed mawr sy’n cael eu cario yma o rannau eraill o’r ardd. Wedyn mae’r gwreiddiau arbennig yn angori eu hunain wrth y rhisgl garw, gan greu naws arallfydol yn y tŷ gwydr.

Coed yng Ngerddi Dyffryn

Bu Reginald Cory yn allweddol wrth sefydlu gardd goed fawr Dyffryn. Roedd yn blanhigydd brwd a chasglodd sbesimenau o bob cwr o’r byd.

Rydym wedi dechrau prosiect 5 mlynedd i ddiogelu’r planhigion pert a gwella’r casgliad yn ein gardd goed. Ein bwriad yw canolbwyntio ar un rhan o’r Ardd Goed y flwyddyn, gan agor ardaloedd sydd wedi gordyfu, clirio ardaloedd o amgylch ein coed pwysig ac epilio'r rheini sy'n cyrraedd diwedd eu hoes.

Difyrrwch Dan Do

Mae digon i’ch diddanu dan do yn Nhŷ Dyffryn. Rhyfeddwch at y bensaernïaeth a ymlaciwch ar y cadeiriau yn yr ystafell groeso. Mae yna biano cyngerdd yn y neuadd fawr – mae croeso i chi ei chwarae os ydych chi’n gallu! Mae gennym ystafell filiards hefyd lle gallwch herio eich ffrindiau 

a’ch teulu i gêm, a chewch siopa am lyfrau ail-law yn ein siop lyfrau, lle mae’r holl elw’n mynd tuag at waith adfer Dyffryn.

Y tu ôl i’r llenni

Drwy gydol y gaeaf, fe welwch ein tîm o arddwyr yn prysur baratoi ar gyfer y gwanwyn. Maent yn gweithio’n galed yn torri gwrychoedd, clirio dail, gorffen plannu bylbiau a parhau i weithio ar y prosiect adfywio 5 mlynedd yn yr ardd goed ac adferiad llawn yr ardd gyfan. Os hoffech gael awgrymiadau arbennig ar sut i baratoi eich gardd ar gyfer y gaeaf, mae croeso i chi ofyn am gyngor.

Beth nesaf?

Mae ein cynlluniau cadwraeth yn barhaus a newidiol. Eleni, rydym yn adfer gwaith carreg y tŷ sy’n golygu y bydd wyneb deheuol y prif dŷ o dan sgaffaldiau am sbel. Haf y Pys Pêr fydd haf 2020 yn Nyffryn. Rydym yn prysur blannu ffrwydrad o liwiau, gweadau a phersawr – cadwch eich llygaid ar agor am fwy o wybodaeth am hyn dros y misoedd i ddod.