Tro natur drwy’r coed Glan Faenol

Llwybr cerdded

Dewch i ddarganfod y goedwig o fewn y muriau yng Nglan Faenol. Efallai y gwelwch chi forloi yn y Fenai neu beth am gyfrif faint o wahanol fathau o adar y medrwch chi eu hadnabod o’r cuddfannau adar a’r llwyfannau gwylio?

Darganfod cyfoeth bywyd môr Afon Menai

Dewch i ddarganfod y coed brodorol a’r parcdir hynafol gyda’u golygfeydd hyfryd ar draws y Fenai tuag at dŷ a gerddi Plas Newydd a mynyddoedd Eryri.

Golygfeydd hyfryd o Glan Faenol ar draws y Fenai tuag at dŷ a gerddi Plas Newydd

Map

Map route for Menai Strait wildlife and woodland walk

Dechrau:

Ardal bicnic Glan Faenol, cyfeirnod grid: SH532698

1

Anelwch at waelod yr ardal bicnic ac ewch drwy’r giât mochyn. Daliwch i fynd yn syth i lawr y cae (gan gofio rhoi cŵn ar dennyn) tuag at Afon Menai.

Darllen mwy

2

Wrth ichi ddod at ymyl y cae fe welwch chi wal fawr y Faenol (sy’n strwythur wedi ei restru ac yn dangos cyfoeth y stad pan oedd yn ei anterth). Dringwch y stepiau i’r guddfan adar a chymerwch gip dros y wal i weld pa fywyd gwyllt welwch chi. Mae piod y môr, y bilidowcar a’r gylfinir yn ymwelwyr cyson â’r glannau yma ac efallai y cewch chi gip ar forlo’n bwydo yn y Fenai. Ar ôl mwynhau’r olygfa, gadewch y guddfan a mynd drwy’r giât i’r coed.

Darllen mwy

3

A dibynnu ar y tymor, mi welwch chi sioe liwgar o flodau’r gwanwyn neu liwiau tawel yr hydref ar y llwybr yma drwy’r coed. Tybed fedrwch chi weld adeilad traddodiadol diddorol yn cuddio yn y coed ar ochr draw i’r Fenai (mae’r fainc uchel yn lle da i weld)? Mae’r adeilad yng Ngerddi Plas Newydd, sy’n lle arall gwych ichi fynd i archwilio ar ôl bod am dro. Dewch allan o’r coed drwy giât fechan arall.

Darllen mwy

4

Mi fedrwch chi ddringo’r llwyfan wylio fan hyn i gael cip arall dros y wal ar gartref hanesyddol Marcwis Môn ym Mhlas Newydd. Yna, trowch eich cefn ar y Fenai a cherdded i fyny’r cae rhyw 50 llath (45m) at bont a giât mochyn ar y dde. Ewch drwy’r giât ac i mewn i Goed y Tŷ Cychod.

5

Wrth ddilyn y llwybr drwy’r coed welwch chi’r gwahaniaeth rhwng y coed yma a’r goedwig gynta’? Pa un yw eich ffefryn a pham eu bod nhw’n wahanol? Yn y pen draw fe ddowch chi at bont arall; croeswch hi ac yna mi ddewch chi at lwybr arall. Mi fedrwch chi orffen y daith fan hyn drwy droi i’r dde a dilyn y llwybr nes cyrraedd giatiau gwyrdd. Ewch drwy’r giatiau (sy’n dyddio nôl i gyfnod pan oedd gan y stad lond y lle o anifeiliaid egsotig a cheirw ar gyfer hela). Dilynwch y rhodfa goed at giât arall. Mi fedrwch chi droi i’r chwith fan hyn a mynd nôl i’r maes parcio.

6

Croeswch dros y llwybr ac mi ddowch chi i ardal goediog arall. Faint o wahanol fathau o goed welwch chi wrth ddilyn y llwybr drwy’r goedwig ifanc, naturiol yma? Ar ôl dringo ychydig o stepiau ewch drwy giât mochyn i mewn i gae.

7

Gan gofio cadw cŵn ar dennyn, cerddwch i fyny’r cae gan ddilyn y ffens ar y chwith. Rydych chi rŵan mewn parcdir hynafol iawn a choedwig bob ochr ichi. Arhoswch am eiliad i fwynhau’r harddwch a’r heddwch.

8

Ar ôl cyrraedd top y cae, ewch i mewn i Goed Cefn Gwyn drwy giât mochyn arall. Dilynwch y llwybr heibio i hen goed derw, ynn a masarn nes dod at giât mochyn arall.

9

Drwy’r giât yma dilynwch y ffens ar hyd top y cae at giât mochyn arall. Drwy’r giât yma trowch i’r chwith a cherdded ar draws y cae at giât arall dan y coed.

10

Mi welwch chi giât driongl, sef Giât y Gylfinir. Mae wedi ei gynllunio i adael defaid trwodd ond i stopio gwartheg rhag dod ar y llwybr. Ewch drwy’r giât yma a dilyn y llwybr nes dewch chi at giât mochyn mawr.

11

Ewch drwy’r giât hon a throi i’r chwith a dyna chi wedi cyrraedd ac yn barod am hoe haeddiannol yn yr ardal bicnic.

Diwedd:

Ardal bicnic Glan Faenol, cyfeirnod grid: SH532698

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Tro natur drwy’r coed Glan Faenol

Tirwedd

Cau

Mae’r daith yma’n dilyn llwybr troellog drwy’r coed, sy’n gallu bod yn fwdlyd ac yn wlyb. Mae ‘styllod pren dros rai rhannau o’r llwybr ac mae ’na stepiau mewn ambell le, sy’n golygu fod y llwybr yma’n anaddas i bramiau.

Mae croeso i gŵn ond rhaid eu cadw ar dennyn pan fo’r llwybr yn croesi caeau agored gan fod ‘na ddefaid a gwartheg yn pori yma ar adegau.

Tro natur drwy’r coed Glan Faenol

Cysylltwch â ni

Cau
Tro natur drwy’r coed Glan Faenol

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Glan Faenol, ger Bangor, Gwynedd, Cymru
Ar drên

Gorsaf Bangor 3.3 milltir (5.3km), Llanfairpwll 4.6 milltir (7.4km).

Ar y ffordd

Dewch oddi ar yr A55 yng nghyffordd 9. Ar y gylchfan, cymerwch y troad i mewn i Barc Menai. Ewch dros y gylchfan fach gyntaf yna cymryd y troad cyntaf i’r chwith (Ffordd y Plas) a dilyn yr arwyddion am Lan Faenol at yr ardal bicnic.

Ar fws

Cymerwch fws 6 neu 43 o ganol tref Bangor i Barc Menai. Dewch oddi ar y bws yn yr arhosfan ar ôl y Premier Inn a cherddwch i lawr y ffordd nes gweld Ffordd y Plas ar y chwith. Trowch i lawr y ffordd yma a dilyn yr arwyddion am Lan Faenol i’r ardal bicnic. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Traveline-Cymru.

Tro natur drwy’r coed Glan Faenol

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae siop, maes parcio, ystafell de a thoiledau yn Nhŷ Plas Newydd
  • Mae croeso i gŵn ond rhaid iddyn nhw fod ar dennyn mewn ardaloedd lle mae anifeiliaid yn pori.