Llwybr Rhedeg Rhosili, Gŵyr

Llwybr rhedeg

Dyma lwybr rhedeg amrywiol 10km, sy'n dilyn Llwybr Arfordir Cymru ar hyd ochr Cefnen Rhosili, yn dychwelyd ar hyd 3-milltir o draeth tywod melyn, gyda'r ail hanner yn eich arwain draw at bentir dramatig Pen Pyrod.

Yng nghaeau'r ardal hon gellir gweld un o enghreifftiau gorau'r wlad o'r hen ddull traddodiadol o ffermio ar stribedi o gaeau cul neu leiniau. Rydyn ni'n ffermio yma gan ddefnyddio dulliau sy'n cefnogi bywyd gwyllt, gan greu gweirgloddiau (dolydd gwair) newydd a phlannu cnydau traddodiadol sy'n creu cynefinoedd perffaith ar gyfer planhigion âr, adar a phryfetach sy'n peillio'r cnydau. Mae'r llwybr hwn yn rhan o'n Cyfres Llwybrau Rhedeg, ac mae wedi'i greu drwy gydweithio gyda Jen a Sim Benson, dau anturiaethwr sy'n arbenigwyr ar redeg llwybrau gwledig.

Rhedeg ar draws y traeth yn Rhosili, Gŵyr

Map

Map ar gyfer llwybr rhedeg 10km yn Rhosili, Gŵyr

Dechrau:

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Rhosili, SS 414880

1

Trowch i'r dde wrth adael mynedfa'r maes parcio a dilyn yr heol tua'r dwyrain gan ddefnyddio'r llwybr ar ochr mynwent yr eglwys, cyn ail-ymuno â'r heol ar gyffordd yn y llwybr.

2

Trowch i'r chwith yma ac ymuno â Llwybr Arfordir Cymru (LlAC) a'i ddilyn tua'r gogledd. Trowch i'r chwith i ddilyn ochr y bryn gan gadw at ochr y môr wrth basio'r tŵr carreg, yna mynd ymlaen nes cyrraedd y ffordd yn Hillend.

Cwpl yn rhedeg ar draws Cefnen Rhosili, Gŵyr

3

Trowch i'r chwith, gan gadw at Lwybr yr Arfordir (LlAC), gan ei ddilyn tua'r gorllewin nes cyrraedd y traeth. Gadewch LlAC a throi i'r chwith i draeth Rhosili a rhedeg tua'r de ar hyd tywod cadarn, gwastad yr holl ffordd yn ôl at y llwybr serth islaw pentref Rhosili ar gornel dde-ddwyrain y traeth.

Rhedeg ar draws y traeth yn Rhosili, Gŵyr

4

Dringwch y llwybr serth nôl at y dechrau, ond trowch i'r dde wrth y maes parcio a dilyn Llwybr Arfordir Cymru, sydd hefyd yn rhan o Lwybr Gŵyr, at Ben Pyrod. Dilynwch y llwybr heibio i'r Hen Gastell gyda'r gweirgloddiau (dolydd) ar y chwith i chi, i gyrraedd gorsaf gwylwyr y glannau.

Cwpl yn rhedeg ar hyd yr arfordir yn Rhosili, Gŵyr

5

Trowch i'r chwith a dilyn Llwybr Arfordir Cymru (LlAC) o amgylch y pentir nes cyrraedd cilfach o fôr a chyffordd yn y llwybr. Trowch i'r chwith a gadael LlAC i droi i mewn i'r tir ar hyd ymyl y caeau cul hynafol. Trowch i'r chwith pan gyrhaeddwch y gyffordd nesaf a dilyn y llwybr ar hyd ymyl y caeau nes cyrraedd nôl at y dechrau.

Darllen mwy
Clytwaith o gaeau bychain ar y Vile, De Cymru

Diwedd:

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Rhosili, SS 414880

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Rhedeg Rhosili, Gŵyr

Tirwedd

Cau

Byddwch chi'n rhedeg drwy rostir, glaswelltiroedd arfordirol, ar dywod y traeth ac ar lwybrau drwy dir fferm. 

Llwybr Rhedeg Rhosili, Gŵyr

Cysylltwch â ni

Cau

01792 390636

rhosili@nationaltrust.org.uk

Llwybr Rhedeg Rhosili, Gŵyr

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Rhosili, SA3 1PR
Ar drên

Dewch i ffwrdd yn Abertawe a dal bws i'r orsaf fysiau. 

Ar y ffordd

O Abertawe (C42) dilynwch y A483 i ddinas Abertawe, ac yna ar hyd yr A4067. Yn Black Pill, trowch i'r B4436. Ym Mhennard trowch i'r dde a pharhau ar y B4436, cyn troi i'r chwith i'r A4118. Yn Scurlage, dilynwch y B4247 i Rosili.

O Abertawe (C47) dilynwch yr A483 ac yna yr A484, gan droi i'r chwith i Dregŵyr. Wrth y goleuadau traffig ewch ar y B4295 i Lanrhidian. Yna ewch ar y B4271 dilyn yr arwyddion i Reynoldston. Ewch yn eich blaen at yr A4118 a throi i'r dde. Yn Scurlage, dilynwch y B4247 i Rosili.

 

Ar droed

Mae Rhosili wedi ei lleoli ar Lwybr Arfordir Cymru ac ar ben draw Llwybr Gŵyr. 

Ar fws

Mae gwasanaethau rheolaidd yn cysylltu Abertawe â Rhosili. (Dydd Llun-Sadwrn, Dydd Sul (gwasanaeth yn yr haf yn unig). Gwasanaeth 118/119 (NAT) a 114 (First Cymru ar Ddydd Sul). Mae gwasanaethau ychwanegol yn cysylltu rhannau tawelach o benrhyn Gŵyr gyda'r 118 a'r 116 (gwasanaeth Abertawe-Gogledd Gŵyr). 

Ar feic

Dilynwch Lwybr Beicio Cenedlaethol 04 o Abertawe neu Dregŵyr i Gilâ Uchaf. Yna newidiwch i'r A4118 i Scurlage, ac yna ymuno â'r B4247 i Rosili. Nodwch fod ffyrdd Gŵyr yn gallu bod yn brysur iawn ac nad ydyn nhw'n addas i seiclo gyda'r teulu.

Llwybr Rhedeg Rhosili, Gŵyr

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio'r Ymddiriedolaeth ar ddechrau'r llwybr
  • Toiledau yn y maes parcio (nid rhai'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
  • Siop a Chanolfan Ymwelwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Caban gwerthu bwyd/diod yn y maes parcio (yn y prif dymor, pan fydd ar gael)