Taith gerdded Porthor

Llwybr cerdded

Ceir golygfeydd trawiadol ar hyd y rhan arw hon o’r arfordir ar ochr ogleddol Penrhyn Llŷn. Dyma daith gerdded wych i ddysgu mwy am hanes a threftadaeth yr ardal.

Dwy ynys fechan gron, sef Dinas Fawr a Dinas Bach

Map

Map route for Porthor and the Whistling Sands walk

Dechrau:

Maes parcio Porthor, cyf grid: SH170392

1

O’r maes parcio dilynwch yr arwyddbost oren ar hyd y llwybr rhwng y cabanau toiled, yna drwy gasgliad o goed helyg.

2

Ar y llaw dde cewch olygfeydd gwych i lawr at draeth Porthor. Wrth gerdded y traeth sydd ar ffurf cryman mae’r tywod yn gallu creu sŵn gwichian neu chwibanu. Dilynwch y llwybr at fainc a gât fochyn ar eich llaw chwith.

Darllen mwy

3

Ewch drwy’r gât fochyn a dilynwch y llwybr sy’n dilyn yr arfordir. Rydym yn gwneud gwaith i wella cyflwr y llethrau ar eich llaw dde, drwy chwistrellu’r rhedyn o’r awyr i’r reoli a dod ag anifeiliaid yn ôl i bori’r clogwyni. Bydd hyn yn fuddiol i fywyd gwyllt.

4

Cadwch lygad ar y môr yn y fan hon ac efallai y byddwch yn ddigon ffodus i weld morlo llwyd, llamhidydd neu hyd yn oed ddolffin yn nofio oddi ar yr arfordir.

5

Enwau’r ddwy ynys i lawr ar eich llaw dde yw Dinas Bach a Dinas Fawr. Ymhellach ar hyd yr arfordir ac yn y pellter fe welwch gopa Mynydd Anelog yn codi o Fôr Iwerddon.

Darllen mwy

6

Yn fuan wedi i chi fynd heibio’r gyntaf o’r ddwy ynys fe ddowch at gât fochyn ac un arall wedyn ar eich llaw chwith. Ewch drwy’r ddwy, gan ddilyn yr arwyddbost i fyny llethr graddol. Chwiliwch am y bras melyn a phincod yn bwydo ar hadau’r ysgall. Mae’r ffens ddwbl ar ymylon y caeau yn creu coridor bywyd gwyllt ar gyfer pob math o anifeiliaid ac adar.

7

Dilynwch yr arwyddbost o amgylch cwr y cae hyd at Carreg. Trowch i’r dde drwy’r gât fochyn olaf a dilynwch yr arwyddbost oren heibio Carreg i’r ffordd. Chwiliwch am y graig goch nodweddiadol, iasbis, a arferai gael ei chloddio yma yng Ngharreg.

Darllen mwy

8

Wedi i chi gyrraedd y ffordd trowch i’r chwith. Ar ôl tua 650 llath (600m) fe welwch arwydd am Borthor. Dilynwch y ffordd hon yn ôl i’ch man cychwyn yn y maes parcio.

Diwedd:

Maes parcio Porthor, cyf grid: SH170392

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Porthor

Tirwedd

Cau

Bryn gweddol serth, pedair gât fochyn, fe all fod yn fudr dan draed. Croeso i gŵn ar dennyn. Mae’r llwybr yn eich tywys drwy rai caeau pori.

Taith gerdded Porthor

Cysylltwch â ni

Cau

Ffôn: 01758 780219 

E-bost: plasynrhiw@nationaltrust.org.uk

Taith gerdded Porthor

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Aberdaron, Gwynedd
Ar drên

Gorsaf drên agosaf ym Mhwllheli, 15.5 milltir (25km), gweler gwefan Traveline-Cymru  am fanylion

Ar y ffordd
A499 yna’r B4413 i ffordd Llanbedrog – Aberdaron. Dilynwch yr arwyddion i Borthor. Cod post i sat naf: LL53 8LH
Ar fws

Llwybr Pwllheli i Rydlios gerllaw, gweler gwefan Traveline-Cymru am fanylion

Ar feic

Llwybr 43 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol gerllaw, gweler gwefan Sustrans am fanylion

Taith gerdded Porthor

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Dim