Taith gerdded Porthor

Walking trail

Mae’r golygfeydd yn odidog ar hyd yr arfordir garw ar ochr ogleddol Penrhyn Llŷn.

Am ddod â'ch ci?

Er bod croeso i gŵn ar y llwybr cerdded hwn, cofiwch mai dim ond ar y traeth yn ystod misoedd y gaeaf (1 Hydref - 31 Mawrth) y caniateir cŵn ar y traeth.

Edrychwch i lawr ar Borthor, Penrhyn Llyn, Cymru

Map

Map route for Taith gerdded Porthor

Start:

Dechrau: Maes parcio Porthor – cyfeiriad grid: SH170293

1

O’r maes parcio, dilynwch yr arwyddbost oren ar hyd y llwybr rhwng y cabanau toiled, ac yna drws glwstwr o goed helyg.

2

Ceir golygfeydd gwych o Borthor i lawr ar eich ochr dde. Ceir yr enw “Whistling Sands” yn Saesneg oherwydd y swn gwichian neu sibrwd a wneir wrth gerdded ar y tywod. Dilynwch y llwybr tan i chi gyrraedd mainc a giât mochyn ar y chwith.

Read more

3

Ewch drwy’r giât mochyn a dilynwch y llwybr sy’n nadreddu ar hyd yr arfordir. Rydym yn adfer y clogwyni ar y dde, gan ddefnyddio chwistrellu o’r awyr i reoli’r rhedyn a chan adfer yr arferiad o bori ar hyd yr arfordir yma.

4

Edrychwch yn ofalus yma; efallai byddwch yn ddigon lwcus i weld morlo, llamhidydd neu hyd yn oed ddolffin oddi ar y lan.

5

Dinas Bach a Dinas Fawr yw’r ddwy ynys ar y dde i chi. Os edrychwch i’r pellter ar hyd yr arfordir, fe welwch Fynydd Anelog yn codi o’i ben o Fôr Iwerddon.

Read more

6

Yn fuan wedi pasio’r ynys gyntaf, fe ddowch at un giât fochyn ac yna un arall yn syth ar ei hôl. Ewch drwy’r ddwy giât, gan ddilyn yr arwyddbost i fyny llethr cymedrol. Edrychwch allan am adar Melyn yr Eithin a Llinosiaid yn bwydo ar hadau’r ysgallen. Mae’r ffensio dwbl rhwng y cae a’r llwybr yn creu coridor i fywyd gwyllt o bob math.

7

Dilynwch yr arwyddbost ar hyd ochrau’r cae i fyny at Carreg. Trowch i’r dde ar ôl mynd drwy’r giât fochyn olaf, a dilynwch yr arwyddbost oren heibio Carreg i’r ffordd. Edrychwch allan am y graig iasbis (jasper) goch drawiadol, oedd yn arfer cael ei chloddio yma yn Carreg. Dilynwch yr arwyddion o amgylch y cae hyd at Carreg.

Read more

8

Trowch i’r chwith ar ôl i chi gyrraedd y ffordd. Ar ôl rhyw 650 llath (600m) fe welwch arwyddbost ar gyfer Porthor. Dilynwch y lôn fach yma yn ôl i’r man cychwyn yn y maes parcio.

End:

Diweddu: Maes parcio Porthor – cyfeiriad grid: SH170293

You made it

Following this trail on mobile or tablet? Share your experience.

Taith gerdded Porthor

Terrain

Tirwedd: Bryn eithaf serth, pedair giât fochyn, gall fod yn fwdlyd.

Mae croeso i gwn ar dennyn.

Mae’r ffordd yn mynd ar hyd rhai caeau pori.

Taith gerdded Porthor

Contact us

Taith gerdded Porthor

How to get here

Address
Aberdaron, Gwynedd
By train

Yr orsaf agosaf ydy Pwllheli, 15.5 milltir (25km), gweler Traveline-Cymru website am fanylion.

By road
A499 yna ffordd B4413 Llanbedrog - Aberdaron . Dilynwch yr arwyddion i Borthor / Whistling Sands.
 
Cod Post ar gyfer y Llyw Lloeren: LL53 8LH.

 

By bus

Ffordd Pwllheli i Rydlios yn mynd yn agos, gweler Safle we Traveline-Cymru am fanylion.

By bicycle

NCN Ffordd 43 yn mynd yn agos, gweler Sustrans website am fanylion.

Taith gerdded Porthor

Facilities and access

  • Mae croeso i gŵn ar dennyn