Skip to content
Grisiau yn y coetir yn Erddig, Cymru, wedi eu gorchuddio â charped hydrefol o ddail coch
Grisiau yn y coetir yn Erddig, Cymru, wedi eu gorchuddio â charped hydrefol o ddail coch | © National Trust/Connor Scott
Wales

Taith gerdded Bryn-y-Cabanau a Choed Lewis Erddig

Taith gylchol 3 milltir yw taith coetir Brryn-y-Cabanau yn Erddig ar hyd llwybr wedi ei nodi ag arwyddion porffor trwy gymysgedd o lwybrau glan afon a choetir.

Crwydrwch trwy goetir 300 mlwydd oed

Mae Coed Lewis 300 mlwydd oed heddychlon yn cynnig cyfoeth o fywyd gwyllt a chlychau’r gog yn y gwanwyn. Credir bod Coed Bryn-y-Cabanau wedi cael ei ddefnyddio fel maes saethu yn y 19eg ganrif, wedi ei ddewis oherwydd ei fod yn anghysbell a’r ochrau coediog serth.

Cyfanswm y camau: 14

Cyfanswm y camau: 14

Man cychwyn

Maes parcio Erddig, cyfeirnod grid: SJ326481

Cam 1

Cychwynnwch ger y colomendy a cherdded i’r dwyrain trwy’r parc bysiau gan ddal i fynd yn syth i’r trac caregog. Ar y dde fe welwch dderwen farw (Quercus robur) sy’n gartref i dylluan wen ac infertebratau dirifedi.

Cam 2

Dilynwch y llwybr i’r chwith a heibio’r ha-ha.

Cam 3

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr i’r Coed Mawr.

Cam 4

Dilynwch y llwybr i’r chwith a chymryd y llwybr ar y dde, gan ddilyn yr arwyddion.

Cam 5

Wrth y set nesaf o arwyddion trowch i’r dde a mynd ymlaen ar hyd y Llwybr Pisgwydd, gan fwynhau golygfeydd ar draws y ddôl Ffrengig, gan ddilyn cwrs Afon Clywedog oddi tanoch.

Cam 6

Ar ben draw'r Llwybr Pisgwydd ewch trwy’r giât mochyn i’r ffordd. Byddwch yn ofalus wrth fynd i’r ffordd gan fod tro yma na all gyrwyr weld yr ochr draw iddo. Trowch i’r chwith a mynd i lawr y ffordd serth dros y bont a thua maes parcio Ffordd Sontley.

Cam 7

Ewch ymlaen heibio maes parcio Ffordd Sontley ac ewch trwy’r giât mochyn ar ochr arall y ffordd, gan ddilyn yr arwydd porffor.

1,200 erw o barcdir yn Erddig
Dewch i ddarganfod 1,200 erw o barcdir yn Erddig | © National Trust Images/John Millar

Cam 8

Dilynwch y llwybr trwy Goed Lewis am tua hanner cilomedr, gan ddilyn y saethau porffor wrth fynd.

Cam 9

Ar gyrion y coetir anelwch dros gamfa sy’n arwain allan i gae agored. Gan gadw ychydig i’r chwith, ewch ar draws y cae a byddwch yn cyrraedd pont droed haearn ar draws Afon Clywedog.

Cam 10

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr i’r dde, gan fynd i mewn i Goed Bryn-y-Cabanau.

Cam 11

Arhoswch ar y llwybr sy’n mynd trwy’r coetir gyda nifer o setiau o risiau a llethrau ar hyd y ffordd.

Cam 12

Cerddwch dros bompren fach a chamfa, yna anelwch allan o’r coetir ac i gae agored.

Cam 13

Ewch i fyny’r cae a dros y gamfa yn y pen uchaf, yna byddwch yn ôl ar Ffordd Sontley.

Cam 14

Croeswch y ffordd ac ail ddilyn Camau 1 i 6 yn ôl trwy’r giât mochyn ar ben y Llwybr Pisgwydd, trwy’r Coed Mawr ac o gwmpas ochr ddwyreiniol y tŷ gan fynd heibio’r ha-ha a dychwelyd eto at y colomendy.

Y colomendy crwn, o frics o’r 18fed ganrif yn Erddig, Cymru, gyda’i do pigfain o deils. Yn y cefndir mae haul isel yn disgleirio trwy ganghennau coeden
Ewch heibio’r colomendy o’r 18fed ganrif | © National Trust/Vicki Coombe

Man gorffen

Maes parcio Erddig, cyfeirnod grid: SJ326481

Map llwybr

Map taith Bryn-y-Cabanau a Choed Lewis
Map taith Bryn-y-Cabanau a Choed Lewis | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o Neuadd Erddig o’r ardd
Lle
Lle

Erddig 

Explore a much-loved home, garden and estate filled with the stories of a family and their servants | Archwiliwch gartref, gardd ac ystâd sy'n llawn straeon am deulu a'u gweision

Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Teulu yn mynd â’u cŵn am dro yn y parc yn Erddig, Wrecsam, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Coed Mawr Erddig 

Mwynhewch daith hamddenol o gwmpas parcdir Erddig ar y daith gylchol hon. Crwydrwch trwy goetir ac archwilio adfeilion hynafol castell tomen a beili Normanaidd wrth i chi ymuno â llwybr hanesyddol a llawn cyfrinachau Clawdd Wat.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Tad a’i fab yn pwyso ar barapet pont garreg yn y parc yn Erddig, Wrecsam, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith glan yr afon Erddig 

Taith gylchol wedi ei marcio o gwmpas ystâd Erddig, ar hyd Afon Clywedog, heibio’r nodwedd ddŵr o’r 18fed ganrif, adfeilion castell a chloddiau amddiffynnol hanesyddol.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.5 (km: 2.4)
Cŵn yn cael eu harwain am dro ger Colomendy Erddig
Llwybr
Llwybr

Taith Dôl Ffrengig Erddig trwy barc pleser Emes 

Mwynhewch daith gydag arwyddion trwy ystâd 1,200 erw Erddig yn Wrecsam, sy’n eich arwain heibio’r nodwedd dŵr Cwpan a Soser enwog.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.5 (km: 5.6)

Cysylltwch

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

1,200 erw o barcdir yn Erddig
Erthygl
Erthygl

Crwydro parcdir Erddig 

Dysgwch beth yw’r prif bethau i’w gweld a’u gwneud wrth ymweld â’r parcdir. O afonydd troellog a nodwedd ddŵr o’r 18fed ganrif i’r llethr dramatig yn arwain at Glawdd Wat.

Tri o bobl yn rhedeg drwy’r parcdir.
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau yn yr awyr agored yn Erddig 

Gweithgareddau awyr agored am ddim i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r ardd a’r parcdir, o gerdded Nordig i parkrun wythnosol.

Scarves and a handbag hung on coat pegs
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yn Erddig 

Edrychwch ar y mannau i fwyta a siopa yn Erddig. Mae’r rhan fwyaf yn ein hadeiladau hanesyddol ac mae pob pryniant yn ein helpu i ofalu am Erddig i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)