Skip to content
Golygfa o uchder o’r Vile, system o gaeau lleiniog canoloesol islaw pentref Rhosili, Gŵyr, Cymru. Yn y blaendir gellir gweld toeau tai pentref Rhosili, a gellir gweld ymyl y clogwyn a’r môr y tu hwnt yn y pellter.
Y Vile, system o gaeau lleiniog canoloesol islaw pentref Rhosili | © National Trust Images/John Miller
Wales

Cylchdaith o gwmpas y Vile, Rhosili

Cymerwch eich amser yn mwynhau’r gylchdaith hon ar arfordir Gŵyr. Mae’r Vile yn enghraifft wych o ddull ffermio lleiniau canoloesol, ac mae wedi’i hadfer i fod yn fôr o flodau gwyllt a pheillwyr. Crwydrwch drwy’r caeau, sydd wedi’u henwi’n unigol, a gweld sut rydym yn eu ffermio mewn ffordd ecogyfeillgar, gyda gweirgloddiau newydd a chnydau traddodiadol.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Rhosili, cyfeirnod grid: SS414880

Cam 1

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth GenedlaetO’r maes parcio, cerddwch i gornel chwith isaf y cae gorlif. Cadwch olwg am gât â’r arwydd Caer Ditch. Ewch drwy’r gât a throwch i’r dde, gan ddilyn y llwybr wrth ymyl y weirglodd. Fe welwch bostyn derw gyda saeth werdd yn dangos y ffordd. Dilynwch y llwybr drwy Barc y Castell Uchaf, i mewn i ddôl arall, a cherddwch ar hyd y llwybr nes i chi gyrraedd y gât i lwybr yr arfordir. hol, Rhosili, cyfeirnod grid: SS414880

Gât bren mewn ffens rhwng caeau, gyda’r môr yn y pellter
Cadwch olwg am gât â’r arwydd Caer Ditch | © National Trust

Cam 2

Ewch drwy’r gât, trowch i’r chwith i lwybr yr arfordir a cherddwch ar hyd y trac, gan gadw golwg am gât i’r chwith ohonoch â’r arwydd Limedland.

Gât bren lydan yn arwain at lwybr yr arfordir, gyda bae llydan tu draw, a phostyn gwyrdd ag arwydd gwyrdd yn y blaendir
Ewch drwy’r gât i lwybr yr arfordir, gyda golygfeydd o Fae Rhosili | © National Trust

Cam 3

Ewch yn ôl i mewn i’r Vile drwy’r gât i Limedland a dilynwch y llwybr, gan fynd i Linseedland, gan gadw golwg am gât i’r chwith â’r arwydd Withyland.

Cam 4

Ewch drwy’r gât i Withyland a throi i’r dde yn syth, gan ddilyn y saeth werdd.

Cam 5

Dilynwch yr arwyddion gwyrdd drwy gât arall, gan droi i’r dde i drac (fe welwch wylfan Sefydliad Cenedlaethol Gwylwyr y Glannau ac Ynys Weryn yn y pellter). Dilynwch y trac hwn i’r chwith.

Cam 6

Lle mae’r trac yn gwahanu, ewch i’r chwith, fel eich bod yn edrych i fyny’r trac tua’r tai yn y pentref.

Cam 7

Dilynwch y trac tan eich bod yn gweld gât ar y dde, sy’n arwain at drac mwy glaswelltog. Ewch drwy’r gât a cherdded ar hyd y trac.

Trac yn gwyro i’r chwith, gyda gât bren fechan ar y dde. Mae tai gwyn i’w gweld, ond y dim, uwchben y clawdd gwyrdd wrth ymyl y trac.
Ewch drwy’r gât i’r dde ohonoch, i drac mwy glaswelltog. | © National Trust

Cam 8

Byddwch yn dod at gât arall ar y chwith. Ewch drwy’r gât a cherdded ar hyd ymyl y cae.

Gât fetel lydan rhwng dau gae glaswelltog, gyda chamfa bren i’r dde ohoni.
Ewch drwy’r gât ar eich chwith | © National Trust

Cam 9

Daliwch i fynd nes i chi gyrraedd gât arall a throwch i’r dde i’r trac eto. Ar ôl tua 65 llath (60m) fe ddewch at gât arall – ewch yn eich blaenau nes i chi gyrraedd y gât nesaf i ddychwelyd i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Rhosili, cyfeirnod grid: SS414880

Map llwybr

Map Arolwg Ordnans o’r gylchdaith o gwmpas y Vile, Rhosili
Map o’r gylchdaith o gwmpas y Vile, Rhosili | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Lliw porffor y rhostir gyda chefnlen arfordirol ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Cefnen Rhosili, Hillend a’r traeth 

Taith gerdded heriol i bwynt uchaf Penrhyn Gŵyr cyn disgyn i draeth euraidd tair milltir o hyd. Mae siambrau claddu, gorsafoedd radar a llongddrylliadau ymysg yr uchafbwyntiau a welwch ar hyd y daith.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5 (km: 8)
Gŵyr Golygfa o ben clogwyn o draeth euraidd wedi’i amgylchynu gan fryniau gwyrdd, gyda dau fwthyn gwyn ar ei ymyl
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt 

Darganfyddwch ogofâu, afonydd tanddaearol a choetir hynafol ar y llwybr heriol hwn drwy ddyffryn cudd ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
Yr olygfa tuag Ynys Weryn, Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded pentir Rhosili 

Ewch am dro ar hyd un o glogwyni enwocaf Cymru, gyda golygfeydd ysgubol o dywod euraidd Rhosili a chreigiau calchfaen geirwon Arfordir De Gŵyr.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.5 (km: 5.6)
Mwynhewch y llwybr rhedeg prydferth hwn o gwmpas traeth Rhosili, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Rhedeg Rhosili 

Teimlwch y gwynt yn eich gwallt a’r tywod dan eich traed wrth i chi fwynhau’r llwybr rhedeg prydferth hwn o gwmpas Rhosili.

Gweithgareddau
Rhedeg
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8) to milltiroedd: 0 (km: 0)

Cysylltwch

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Ymwelydd yn eistedd gyda’i chefn at y camera yn edrych allan ar yr olygfa o’r bae yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru, i lawr y clogwyn at draeth tywodlyd gyda moroedd glas clir y tu hwnt ac awyr las heulog yn y pellter.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Ardal arbennig ar gyfer cerdded yr arfordir, gwneud campau dŵr a gwylio bywyd gwyllt. Gyda 3 milltir o dywod, mae digon o le i’r teulu cyfan chwarae yn y tywod neu hedfan barcud.

Adeilad gwyn siop a chanolfan ymwelwyr Rhosili, yn y pellter gellir gweld ymyl y clogwyn gyda’r môr a’r awyr las yn cwrdd ar y gorwel.
Erthygl
Erthygl

Siopa yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Bae Rhosili, Penrhyn Gŵyr, yw lleoliad un o’n siopau mwyaf arbennig. Gyda golygfeydd godidog o 3 milltir o dywod euraid, mae’n wirioneddol unigryw. Ac mae digonedd o ddanteithion lleol i’w mwynhau. Mae gennym hefyd lond y lle o eitemau defnyddiol i’ch helpu i wneud y gorau o’ch dydd.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)