Taith i’r tir uchel yng Ngardd Bodnant

Llwybr cerdded

Gydag 80 erw i’w harchwilio, mae llwybr i bawb ei fwynhau yng ngardd hyfryd Bodnant. Mae’r llwybr yma i fyny’r bryn drwy Goed a Dôl y Ffwrnais yn her fydd yn mynd â chi i ben y bryn ac yn eich gwobrwyo efo golygfeydd panoramig.

 Golygfa hydref o goed o Furnace Meadow, Gardd Bodnant

Map

Dechrau:

Dechreuwch y daith hon o’r Hen Felin yn y Glyn

1

Gan ddechrau wrth yr Hen Felin, dilynwch y llwybr heibio’r ciosg sy’n gwerthu paned a byrbryd tuag at ardd y Glyn. Ewch ar hyd y llwybr cyntaf ar y llaw dde i fyny’r llethr dros bont bren fechan sy’n eich arwain ar hyd Llwybr Douglas, sydd â choed Ffynidwydden Douglas bob ochr iddo.

Darllen mwy

2

Daw’r llwybr yma a chi at lannerch lle gallwch weld Dôl y Ffwrnais. O’r fan hyn, cymerwch lwybr ar y llaw chwith sy’n dilyn llinell derfyn y cae ar lwybr serth i fyny drwy nifer o goed coniffer tal, hynafol iawn eraill o Ogledd America. Wrth ichi barhau i gerdded i fyny, mae golygfeydd dros yr ardd yn dechrau ymddangos rhwng y coed ar y chwith ichi.

Darllen mwy

3

Wrth i chi ddringo’r llethr mae’r llwybr yn mynd yn fwy gwastad ac yn ymuno â Llwybr Penjerrick. Ar y naill ochr a’r llall mae rhododendron Penjerrick ifanc (dewch nôl i’w gweld wedi aeddfedu mewn rhai blynyddoedd.) Mae’r llwybr uwch ben yn rhedeg ar hyd top Bryn y Ffwrnais lle cewch chi olygfa banoramig o Ddyffryn Conwy.

Darllen mwy

4

Mae llwybr yn troi a throelli yn ôl i lawr ochr y bryn ar hyd Sedd y Fonesig. Dyma le da i gymryd hoe ac eistedd i lawr i fwynhau’r golygfeydd bendigedig dros yr ardd. O’r fan hyn gallwch weld y Terasau Eidalaidd oddi tanoch ar ochr arall y dyffryn. Cafodd y rhain eu creu rhwng 1904-1914.

Darllen mwy

5

Wrth i chi barhau i lawr ar hyd Sedd y Fonesig gallwch fwynhau’r rhododendron Asiaidd hardd, y magnolia a’r ceirios yn y gwanwyn. Mae rhai o’r rhain yn hen ac yn brin, wedi eu tyfu o hadau a gasglwyd yn Tsieina gan gasglwyr planhigion ar ddechrau’r 1900au.

Darllen mwy

6

Yn ôl ar y gyffordd gyda Llwybr y Ddôl gallwch droi nôl ar eich hun ac ymestyn eich tro drwy ddilyn un o’r llwybrau eraill sy’n mynd igam-ogam drwy Goed y Ffwrnais. Neu efallai yr hoffech chi barhau tua’r de ar hyd y ddôl ac i lawr at lan y llyn yn y Pen Pellaf, a dod nôl drwy goed ywen y Glyn a’r Llennyrch (gweler y map o Bodnant). Neu gallwch ddod nôl y ffordd daethoch chi, i lawr Llwybr Douglas at yr Hen Felin.

Darllen mwy

Diwedd:

Mae’r daith gylchol yma’n dod â chi nôl at yr Hen Felin ar y diwedd.

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith i’r tir uchel yng Ngardd Bodnant

Tirwedd

Cau

Mae Gardd Bodnant wedi’i lleoli ar ochr bryn yn Nyffryn Conwy a’r math o dir ynddi’n amrywio dros ei 80 erw. Mae rhannau o’r ardd ffurfiol ar y lefel uchaf sy’n agos at y fynedfa yn wastad gyda llwybrau graean a glaswellt sy’n hawdd i bawb gerdded ar eu hyd, gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae’r llwybrau hirach i rannau pellach o’r ardd, fel Llwybr Coed a Dôl y Ffwrnais, yn cynnwys rhai llwybrau mwy serth drwy’r coed. Dydy’r rhain ddim yn addas i bobl sy’n cael trafferth cerdded yn bell.

Taith i’r tir uchel yng Ngardd Bodnant

Cysylltwch â ni

Cau

Ffoniwch ni ar 01492 650460 neu fe gewch fwy o wybodaeth yma ar ein gwefan

Taith i’r tir uchel yng Ngardd Bodnant

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Bodnant Garden, Tal-y-Cafn, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE
Ar drên

Trên i Gyffordd Llandudno, 4.5 milltir o  Ardd Bodnant. Mae gwasanaeth bws rheolaidd oddi yno.

Ar y ffordd

O Fetws-y-coed, cymerwch yr A470 heibio Llanrwst a dilyn yr arwyddion am bentref Eglwysbach a Gardd Bodnant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. O gyffordd 19 yr A55, cymerwch yr A470 i’r de gan basio Glan Conwy a dilyn yr arwyddion am Eglwysbach a Gardd Bodnant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ar fws

Mae bws 25 o Landudno yn stopio tu allan i giât Bodnant. Ewch i wefan Arriva Cymru i weld amseroedd y bws.

Taith i’r tir uchel yng Ngardd Bodnant

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio – Mae gennym ni faes parcio mawr gyferbyn â’r fynedfa i’r ardd.
  • Bwyd a diod – Mae llefydd i eistedd tu mewn gyda bwyd poeth ac oer yn cael ei weini yn ystafelloedd te Magnolia a’r Pafiliwn a byrbrydau a lle i eistedd tu allan yn y Glyn a’r Pen Pellaf ar adegau arbennig (manylion ar ein gwefan). Mae nifer o lefydd picn
  • Mynd â’r ci am dro – Mae croeso i gŵn drwy’r dydd, bob dydd, yn y gaeaf ac ar nosweithiau Mercher yn yr haf (ewch i’n gwefan i gael y manylion yn llawn). Mae croeso bob amser i gŵn cymorth.
  • Toiledau – Mae’r rhain yn y maes parcio a’r ganolfan arddio wrth y giât uchaf (ac mae toiled i bobl anabl yn stafell de’r Pafiliwn) a hefyd ger yr Hen Felin yn y Glyn.
  • Siop – Ewch i weld beth sydd yn siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger y fynedfa i’r ardd.