Archwiliwch Coed a Gweirglodd y Ffwrnais

Llwybr cerdded

Gydag 80 erw i’w harchwilio, mae llwybr i bawb ei fwynhau yng ngardd hyfryd Bodnant. Mae’r llwybr yma i fyny’r bryn drwy Coed a Gweirglodd y Ffwrnais yn her fydd yn mynd â chi i ben y bryn ac yn eich gwobrwyo efo golygfeydd panoramig.

 Golygfa hydref o goed o Furnace Meadow, Gardd Bodnant

Map

Dechrau:

Dechreuwch y daith hon o’r Hen Felin yn y Glyn

1

Gan ddechrau wrth yr Hen Felin, dilynwch y llwybr heibio’r ciosg sy’n gwerthu paned a byrbryd tuag at ardd y Glyn. Ewch ar hyd y llwybr cyntaf ar y llaw dde i fyny’r llethr dros bont bren fechan sy’n eich arwain ar hyd Llwybr Douglas, sydd â choed Ffynidwydden Douglas bob ochr iddo.

Darllen mwy

2

Daw’r llwybr yma a chi at lannerch lle gallwch weld Dôl y Ffwrnais. O’r fan hyn, cymerwch lwybr ar y llaw chwith sy’n dilyn llinell derfyn y cae ar lwybr serth i fyny drwy nifer o goed coniffer tal, hynafol iawn eraill o Ogledd America. Wrth ichi barhau i gerdded i fyny, mae golygfeydd dros yr ardd yn dechrau ymddangos rhwng y coed ar y chwith ichi.

Darllen mwy

3

Wrth i chi ddringo’r llethr mae’r llwybr yn mynd yn fwy gwastad ac yn ymuno â Llwybr Penjerrick. Ar y naill ochr a’r llall mae rhododendron Penjerrick ifanc (dewch nôl i’w gweld wedi aeddfedu mewn rhai blynyddoedd.) Mae’r llwybr uwch ben yn rhedeg ar hyd top Bryn y Ffwrnais lle cewch chi olygfa banoramig o Ddyffryn Conwy.

Darllen mwy

4

Mae llwybr yn troi a throelli yn ôl i lawr ochr y bryn ar hyd Sedd y Fonesig. Dyma le da i gymryd hoe ac eistedd i lawr i fwynhau’r golygfeydd bendigedig dros yr ardd. O’r fan hyn gallwch weld y Terasau Eidalaidd oddi tanoch ar ochr arall y dyffryn. Cafodd y rhain eu creu rhwng 1904-1914.

Darllen mwy

5

Wrth i chi barhau i lawr ar hyd Sedd y Fonesig gallwch fwynhau’r rhododendron Asiaidd hardd, y magnolia a’r ceirios yn y gwanwyn. Mae rhai o’r rhain yn hen ac yn brin, wedi eu tyfu o hadau a gasglwyd yn Tsieina gan gasglwyr planhigion ar ddechrau’r 1900au.

Darllen mwy

6

Yn ôl ar y gyffordd gyda Llwybr y Ddôl gallwch droi nôl ar eich hun ac ymestyn eich tro drwy ddilyn un o’r llwybrau eraill sy’n mynd igam-ogam drwy Goed y Ffwrnais. Neu efallai yr hoffech chi barhau tua’r de ar hyd y ddôl ac i lawr at lan y llyn yn y Pen Pellaf, a dod nôl drwy goed ywen y Glyn a’r Llennyrch (gweler y map o Bodnant). Neu gallwch ddod nôl y ffordd daethoch chi, i lawr Llwybr Douglas at yr Hen Felin.

Darllen mwy

Diwedd:

Mae’r daith gylchol yma’n dod â chi nôl at yr Hen Felin ar y diwedd.

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Archwiliwch Coed a Gweirglodd y Ffwrnais

Tirwedd

Cau

Mae Gardd Bodnant wedi’i lleoli ar ochr bryn yn Nyffryn Conwy a’r math o dir ynddi’n amrywio dros ei 80 erw. Mae rhannau o’r ardd ffurfiol ar y lefel uchaf sy’n agos at y fynedfa yn wastad gyda llwybrau graean a glaswellt sy’n hawdd i bawb gerdded ar eu hyd, gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae’r llwybrau hirach i rannau pellach o’r ardd, fel Llwybr Coed a Dôl y Ffwrnais, yn cynnwys rhai llwybrau mwy serth drwy’r coed. Dydy’r rhain ddim yn addas i bobl sy’n cael trafferth cerdded yn bell.

Archwiliwch Coed a Gweirglodd y Ffwrnais

Cysylltwch â ni

Cau

Ffoniwch ni ar 01492 650460 neu fe gewch fwy o wybodaeth yma ar ein gwefan

Archwiliwch Coed a Gweirglodd y Ffwrnais

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Bodnant Garden, Tal-y-Cafn, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE
Ar drên

Trên i Gyffordd Llandudno, 4.5 milltir o  Ardd Bodnant. Mae gwasanaeth bws rheolaidd oddi yno.

Ar y ffordd

O Fetws-y-coed, cymerwch yr A470 heibio Llanrwst a dilyn yr arwyddion am bentref Eglwysbach a Gardd Bodnant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. O gyffordd 19 yr A55, cymerwch yr A470 i’r de gan basio Glan Conwy a dilyn yr arwyddion am Eglwysbach a Gardd Bodnant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ar fws

Mae bws 25 o Landudno yn stopio tu allan i giât Bodnant. Ewch i wefan Arriva Cymru i weld amseroedd y bws.

Archwiliwch Coed a Gweirglodd y Ffwrnais

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio – Mae gennym ni faes parcio mawr gyferbyn â’r fynedfa i’r ardd.
  • Bwyd a diod – Mae llefydd i eistedd tu mewn gyda bwyd poeth ac oer yn cael ei weini yn ystafelloedd te Magnolia a’r Pafiliwn a byrbrydau a lle i eistedd tu allan yn y Glyn a’r Pen Pellaf ar adegau arbennig (manylion ar ein gwefan). Mae nifer o lefydd picn
  • Mynd â’r ci am dro – Mae croeso i gŵn drwy’r dydd, bob dydd, yn y gaeaf ac ar nosweithiau Mercher yn yr haf (ewch i’n gwefan i gael y manylion yn llawn). Mae croeso bob amser i gŵn cymorth.
  • Toiledau – Mae’r rhain yn y maes parcio a’r ganolfan arddio wrth y giât uchaf (ac mae toiled i bobl anabl yn stafell de’r Pafiliwn) a hefyd ger yr Hen Felin yn y Glyn.
  • Siop – Ewch i weld beth sydd yn siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger y fynedfa i’r ardd.