Skip to content
Gardd y Gaeaf a golygfa o’r Carneddau yng Ngardd Bodnant, Cymru
Gardd y Gaeaf yng Ngardd Bodnant, Cymru | © National Trust Images/Paul Harris
Wales

Taith Gardd y Gaeaf Bodnant

Ewch am daith gylchol hawdd yng nghanol natur ar daith Gardd y Gaeaf Bodnant. Bydd y daith fer yma yn eich arwain trwy 250 mlynedd o hanes garddwriaethol yng Ngardd Bodnant ac mae’n addas i’r teulu cyfan ei mwynhau.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Cychwynnwch eich taith wrth ganolfan ymwelwyr Gardd Bodnant. Cyfeirnod map: SH 80150

Cam 1

Wrth i chi adael y ganolfan ymwelwyr, dilynwch y llwybr graean sy’n mynd ar dro yn syth o’ch blaen wrth yr hen goeden acer. Ar ôl ychydig fetrau cymrwch y troad cyntaf i’r chwith ac anelu am y Bwa Tresi Aur. Ar y chwith i fynedfa’r bwa fe welwch chi hen acer arall (Acer dissectum palmatum). Mae ei boncyff cnotiog yn edrych yn rhyfeddol yn y gaeaf hyd yn oed.

Cam 2

Ewch allan o’r bwa trwy droi i’r dde a mynd yn syth ymlaen nes cyrhaeddwch chi’r prif lwybr. Ewch yn eich blaen ar y chwith a dilyn y llwybr. Ar y dde fe welwch chi bedair coeden fawr – dwy dderwen ddigoes (Quercus petraea), ffawydden gyffredin (Fagus sylvatica) a chastanwydden bêr (Castanea Sativa).

Coesynnau coch ac oren llwyn cwyrwialen gyda blodau gwynion yr eirlysiau yn dod i’r golwg yng Ngardd y Gaeaf, Bodnant, Gogledd Cymru
Cwyros ac eirlysiau yng Ngardd Gaeaf Bodnant, Gogledd Cymru | © National Trust Images/Paul Harris

Cam 3

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr hwn ychydig droedfeddi tan y troad nesaf ar y chwith, yn agos at y fedwen o’r Himalaya (Betula utilis, math Jacquemontii.) Trowch i’r chwith yma i Ardd y Gaeaf. Daliwch i fynd ar hyd y llwybr, gan fynd heibio’r magnolia, ‘Heaven Sent’ ar y chwith. Ychydig yn nes ymlaen fe ddewch chi at fainc ar y dde, lle gallwch chi eistedd a mwynhau’r olygfa i ganol Gardd y Gaeaf. Wrth edrych i’r chwith wrth fynd ar hyd y llwybr, fe welwch chi’r Hen Barc, dôl gyda choed cynhenid wedi eu plannu yn y cyfnod Sioraidd. Daliwch i fynd i lawr y llwybr ar hyd terfyn Gardd y Gaeaf.

Cam 4

Newydd fynd heibio’r giât i ddôl yr Hen Barc fe welwch chi goeden fythwyrdd sy’n un o’r pencampwyr ar y chwith - efallai y byddwch yn clywed aroglau ei blodau gwynion yn y gaeaf hefyd. Celynnen ffug yw hon (Osmanthus fortuneii). A hithau’n 8m o uchder, dyma’r dalaf o’i math ar Ynysoedd Prydain. Wrth y gyffordd hon, gallwch naill ai droi i’r dde a dolennu’n ôl ar lwybr cylchol ar hyd y palmant llechi trwy Ardd y Gaeaf, gan weld mwy o’r planhigion (mae pump o risiau bas ar y ffordd) neu ewch ymlaen i Gam 5.

Ymwelwyr yng Ngardd y Gaeaf yng Ngardd Bodnant, Cymru
Ymwelwyr yng Ngardd y Gaeaf yng Ngardd Bodnant, Cymru | © National Trust Images/Paul Harris

Cam 5

Oddi wrth y goeden osmanthus daliwch i fynd ychydig fetrau tuag at fainc ar y chwith. Ychydig ymhellach ar yr ochr dde mae grŵp mawr o rododendron nobleanum pinc sy’n blodeuo’n gynnar. O’r fainc hon cewch olygfa wych o’r Ardd Ddwyreiniol ffurfiol, sy’n llifo o’r Ardd Gron at Blasty Bodnant.

Cam 6

Ewch o amgylch yr Ardd Gron ac yn ôl i fyny ar hyd terfyn gogleddol Gardd y Gaeaf ar hyd y Lawnt Uchaf.

Cam 7

Wrth gyrraedd pen uchaf y llwybr hwn trowch i’r chwith ar hyd Gardd Puddle sy’n rhedeg yn gyfochrog â’r Bwa Tresi Aur. Wedi ei ddatblygu yn 2011, mae’r ardal hon yn talu teyrnged i dair cenhedlaeth o brif arddwyr Bodnant, Frederick, Charles a Martin Puddle, a chwaraeodd ran allweddol wrth ddatblygu’r ardd o 1920 i 2006. Mae’n llawn o blanhigion yr oedd y dynion yma wrth eu boddau â nhw, gan gynnwys nifer o fathau hybrid o rododendron a fagwyd yma.

Cam 8

Yn ôl wrth yr acer palmatum ‘Osakazuki’ ger y ganolfan ymwelwyr, trowch i’r chwith i’r borderi. Fe welwch chi’r allanfa o’r ardd ar hyd wal yr ardd ar y dde.

Man gorffen

Daw’r daith i ben wrth allanfa’r ardd. Cyfeirnod map: SH 72330

Map llwybr

Taith drwy Ardd y Gaeaf yn Ardd Bodnant
Taith drwy Ardd y Gaeaf | © National Trust

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Asaleas a rhododendrons yn eu blodau ym mis Mai yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru
Lle
Lle

Gardd Bodnant 

A world-famous garden home to National Collections and Champion Trees | Gardd fyd enwog yn gartref i Gasgliadau Cenedlaethol a Choed Campus

near Colwyn Bay, Conwy

Yn hollol agored heddiw
Golygfa hydref o Coed y Ffwrnes, Gardd Bodnant, Conwy
Llwybr
Llwybr

Taith Coed y Ffwrnes a’r Ddôl, Gardd Bodnant 

Mwynhewch y daith hon ar ochr bryn – mae’n ymarfer corff da gyda golygfeydd panoramig i wneud i chi deimlo ar ben y byd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2 (km: 3.2)
Gate from Walled Garden in winter at Penrhyn Castle
Llwybr
Llwybr

Taith darganfod natur Castell Penrhyn 

Mwynhewch daith gylchol o gwmpas rhannau llai cyfarwydd o dir y castell wrth i chi ddarganfod amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a natur sy’n cartrefu yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Dyfroedd llonydd Llyn Ogwen, yn adlewyrchu mynyddoedd dan eira
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Llyn Ogwen 

Ar y daith gymedrol hon o gwmpas Llyn Ogwen cewch osgoi’r tyrfaoedd o Gwm Idwal a mwynhau golygfeydd trawiadol. Yn ôl y chwedl dyma le mae Caledfwlch y Brenin Arthur yn gorwedd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.9 (km: 4.64)

Cysylltwch

Tal-y-Cafn, near Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Ymwelwyr yn sefyll ar bont yn edrych dros ddŵr sy’n rhedeg ger yr Hen Felin yng Ngardd Bodnant, wedi’u hamgylchynu gan lwyni dail gwyrdd a blodau
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gweld yng Ngardd Bodnant 

Dewch i ymweld â gardd o’r safon uchaf yng Nghymru yng Ngardd Bodnant a mwynhau 80 erw o erddi ffurfiol, coetir a chaeau a chasgliadau botanegol o bob rhan o’r byd.

Enjoying a walk around the grounds
Erthygl
Erthygl

Dod â’ch ci i Ardd Bodnant 

Gydag 80 erw i’w harchwilio, mae taith gerdded at ddant pawb. Mae croeso i gŵn ar dennyn byr (tennyn na ellir ei ymestyn) bob dydd Iau, Gwener, Sadwrn a Sul o 1 Ebrill i ddiwedd mis Medi. Darganfyddwch fwy am ddod eich ci i Ardd Bodnant yma.

Two adults and two children sitting down at a table in a cafe eating and drinking
Erthygl
Erthygl

Bwyta yng Ngardd Bodnant 

Mwynhewch luniaeth yn ystafelloedd te Gardd Bodnant drwy gydol y flwyddyn neu o'r ciosg ar lan yr afon yn y Glyn.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)