Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Llwybr cerdded

Fe welwch hefyd olygfeydd trawiadol o fynyddoedd Eryri, digonedd o blanhigion a bywyd gwyllt ac arwyddion o hanes ffermio yn yr ardal.

Map

Map route for Cwm Bychan and Aberglaslyn Pass walk

Dechrau:

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym mhentref Nantmor, cyfeirnod grid: SH597462

1

Dilynwch yr arwydd at Gwm Bychan, ar ôl i chi fynd drwy’r giât ar ochr chwith y tai bach yn y maes parcio. Dilynwch y llwybr o dan yr hen bont reilffordd. Fe welwch ddau gylch concrit mawr. Yr enw ar rhain yw ‘pyllau pwdlo’ (‘Puddles’ yn Saesneg). Ewch drwy’r goedwig ac i fyny’r cwm.

Darllen mwy

2

O gwmpas Cwm Bychan fel welwch sawl coeden sy’n edrych yn estron yn y dirwedd. Mae’n debyg eu bod nhw wedi cael eu plannu yng ngerddi ystadau cyfagos yn y cyfnod Fictoraidd, ac yna wedi lledu. Mae’n bosib mai adar gariodd hadau’r coed cypreswydd Lawson sy’n tyfu ar y llethrau.

Darllen mwy

3

Mae olion dulliau ffermio traddodiadol i’w gweld fan hyn. Roedd Pwll Golchi Uchaf yn arfer cael ei ddefnyddio gan ffermydd lleol i olchi eu defaid. Byddai’r nant gerllaw yn cael ei chau er mwyn creu pwll dwfn i drochi’r defaid. Roedd hi’n arferiad gyda ffermwyr, hyd at y 1960au, i olchi eu defaid cyn eu cneifio er mwyn cael gwell pris am y gwlan.

Darllen mwy

4

Cerddwch i lawr y Llethr Grug i mewn i’r Glyn. Mae’r Llethr Grug yn wynebu’r de-orllewin ac wrth i chi ddringo’n uwch drwy’r cwm ar hyd y llwybr fe welwch chi sawl peilon o fewn y dirwedd. Dyma weddillion y rhaffordd a adeiladwyd yn 1927 i gario mwyn o ben uchaf Cwm Bychan i lawr i’r pen gwaelod lle ddechreuoch chi’r daith.

Darllen mwy

5

Ar y groesffordd gallwch ddewis dod lawr o’r mynydd heibio Llyn Dinas a dilyn yr Afon Glaslyn i Feddgelert, neu droi i’r chwith i gyfeiriad Beddgelert a pharhau gyda hanes y mwyngloddio copor. Croeswch gamfa, trowch yn syth i’r chwith a dilynwch y llwybr tuag at fan lle byddwch yn dechrau disgyn yn serth i lawr y llethr. Ym Mwlch Sygun cadwch ar y gefnen nes i chi gyrraedd carnedd fawr ar Fynydd Sygun. O’r fan hon byddwch yn dechrau disgyn, i lawr drwy lwyni rhododendrons, ac yna drwy giât fochyn ac yna yn eich blaen gan ddal i ddisgyn. Byddwch wedi gorffen dod i lawr o’r mynydd pan ddowch chi at giât bren. Dechreuwch igam-ogamu yn ôl at y pentref – i’r dde, yna i’r chwaith ac yna i’r dde – cyn croesi pont droed dros yr Afon Glaslyn. Gallwch gael hoe nawr a mwynhau’r cyfleusterau ym mhentref Beddgelert. Neu, os yw’r coesau’n dal i fod yn gryf, trowch i’r chwith yn syth, cyn y bont droed ar hyd glan Afon Glaslyn.

Darllen mwy

6

Daliwch i fynd nes i chi gyrraedd y traciau rheilffordd. Croeswch rhain gyda gofal mawr. Mae gwasanaeth Rheilffordd yr Ucheldir yn teithio rhwng Caernarfon a Phorthmadog ar hyd y trac hwn. Ewch yn eich blaen ar hyd llwybr y pysgotwr. Dylech anelu nawr am y llwybr glaswelltog ger yr afon. Bydd y llwybr pysgotwr yn mynd â chi ar hyd ochr ceunant Aberglaslyn. Dylech gymryd gofal mawr wrth gerdded ar hyd y darn hwn o lwybr, yn enwedig ar y bwtres carreg uwchben yr afon.

Darllen mwy

7

Rydych chi nawr yng Ngheunant Aberglaslyn. Ar ôl croesi’r bont bren byddwch yn dringo’r llethr i ffwrdd o ymyl yr afon, ac i ganol coedwig dderi fawr yn uchel uwchben y ceunant. Trowch i’r chwith i fyny’r stepiau a dilynwch y llwybr yn ôl drwy’r goedwig at y maes parcio yn Nantmor.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym mhentref Nantmor, cyfeirnod grid: SH597462

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Tirwedd

Cau

Mae’r llwybr yn serth mewn mannau a dylech gadw at y llwybr bob amser. Mae twnneli, tommenni gwastraff mwyn a phyllau mwyngloddio ar hyd a lled yr ardal.

Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Craflwyn, Beddgelert, Gwynedd, LL55
Ar drên
Gyda thren: Gorsafoedd trên agosaf ym Mhenrhyndeudraeth 4.5. milltir (7.2 km), Porthmadog 5 milltir (8 km) a Rhyd Ddu 6 milltir (9.5 km)
Ar y ffordd

Gyda char :

O Feddgelert
Dilynwch yr A498 tuag at Borthmadog. Ar ôl rhyw 1 filltir (1.6.km ) trowch i’r chwith dros yr Afon Glaslyn, ar hyd yr A4085 (arwydd Penrhyndeudraeth). Cymerwch y troad cyntaf i’r chwith i ffordd categori B tuag at bentref Nantmor.

O Benrhyndeudraeth
Dilynwch yr A4085 (arwydd Beddgelert) am rhyw 6 milltir (9.5 km). Cyn y bont dros yr Afon Glaslyn trowch i’r dde i ffordd categori B tuag at bentref Nantmor.

O Borthmadog
Dilynwch yr A487 tuag at Gaernarfon am rhyw 6 milltir (9.6 km ). Trowch i’r dde dros yr Afon Glaslyn ar hyd yr A4085 (arwydd Penrhyndeudraeth). Cymerwch y troad cyntaf i ffordd categori B tuag at bentref Nantmor.

Ar fws

Gyda bws: Arosfan bws yn Nantmor a Beddgelert. Arosfan Sherpa’r Wyddfa ar bont Aberglaslyn ac ym Meddgelert. I weld yr amserlenni diweddaraf ewch i wefan Cyngor Gwynedd neu Traveline Cymru.

Ar feic

Gyda beic : Mae llwybr beics rhif 8 yn yr ardal ond nid yw’n arwain yn uniongyrchol at Feddgelert a Chraflwyn felly dilynwch y ffyrdd lle bo rhaid (gallant fod yn brysur ar brydiau)

Llwybr Cwm Bychan a Cheunant Aberglaslyn

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Meysydd parcio – maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghraflwyn, Aberglaslyn yn Nanmor.
  • Tai bach – mewn meysydd marcio yng Nghraflwyn, Nanmor ac yn ymyl Llwybr Watcyn.
  • Mae Eryri’n croesawu cŵn, yn gyffredinol, ond cadwch nhw dan reolaeth os gwelwch yn dda, yn enwedig pan fydd anifeiliaid fferm o gwmpas.
  • Canolfan Ymwelwyr – stepiau at y drws, ramp ar gael. Mae’n hawdd symud o gwmpas y llawr isaf. Mynediad i’r capel ar hyd llwybr serth gyda graean rhydd. Tair cadair olwyn ar gael – rhaid archebu ymlaen llaw.
  • Craflwyn – mannau parcio sy’n hawdd eu cyrraedd a golygfeydd braf i mewn i’r goedwig o’r maes parcio.
  • Tŷ bach hawdd mynd iddo ym maes parcio Craflwyn.