Skip to content
A river fast-flowing over rocks, flanked by a wooden walkway on the left and autumnal trees on the right
Taith Aberglaslyn i Feddgelert | © National Trust Images/Gwenno Parry
Wales

Taith Aberglaslyn, Bryn Du a Beddgelert

Mae’r daith gylchol hon yn mynd â chi trwy goetir hynafol a thrwy olygfeydd mynyddig gwych o Eryri yn ogystal ag ymweld â bedd Gelert ym Meddgelert ac i’r Bwlch Aberglaslyn rhyfeddol.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Nantmor, cyfeirnod grid: SH597462

Cam 1

Ewch trwy’r giât yn y maes parcio a throi i’r chwith am Aberglaslyn.

Cam 2

Wrth gyrraedd yr afon, ewch i’r chwith trwy’r giât mochyn, yna dros bont yr afon. Trowch i’r chwith ar y ffordd.

Cam 3

Rownd y tro fe welwch chi arwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Coed Aberglaslyn a llwybr ar y dde. Dilynwch y llwybr at y nant, yna troi i’r dde i fyny’r grisiau. Dilynwch yr arwyddion i fyny trwy’r coed.

Cam 4

Croeswch y gamfa i’r Bryn Du. Gallwch fynd oddi ar y llwybr i weld y tŵr bychan ar ben y bryn.

Cam 5

Dilynwch y llwybr i lawr, trwy’r giât at yr adfail gyda’r goeden wedi syrthio. Dros y gamfa, trowch i’r chwith ar hyd rhan uchaf y cae a dilyn y llwybr i lawr at y rheilffordd.

Cam 6

Croeswch y rheilffordd a’r ffordd, trwy’r giât gyferbyn a dilyn y trac at giât bren fechan ar y chwith.

Cam 7

Ewch trwy’r giât a dilyn y llwybr i’r chwith at fedd Gelert a’r cerflun.

Cam 8

Dilynwch y llwybr i Feddgelert, yna troi i’r dde a chroesi’r bont, yna i’r dde eto i ddilyn yr afon ar i lawr. Ar ôl cyrraedd y ffordd trowch i’r chwith i’r coed ac yn ôl i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Nantmor, cyfeirnod grid: SH597462

Map llwybr

Aberglaslyn, Bryn Du and Beddgelert walk map
Map Taith Aberglaslyn, Bryn Du a Beddgelert | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o Nant Gwynant o Ddinas Emrys, Beddgelert, Gogledd Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith chwedlonol Dinas Emrys 

Mwynhewch daith gerdded ddymunol heibio rhaeadrau a thrwy goetir derw hardd i gyrraedd copa’r bryn chwedlonol yma, lle bu Myrddin unwaith a lle mae draig yn dal i gysgu.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.2 (km: 3.52)
Llwybr cerdded wrth ochr afon ym Meddgelert, Eryri, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith bedd Gelert 

Bydd y daith yn eich arwain o ganol y pentref, ar hyd glan Afon Glaslyn at safle bedd Gelert. Byddwch hefyd yn dod i ddeall chwedl Gelert a’r Tywysog Llywelyn a roddodd enw i’r pentref.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Cerddwyr yn dilyn llwybr cul ar lan afon Glaslyn, Craflwyn a Beddgelert, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith Aberglaslyn, Llyn Dinas a Chwm Bychan 

Archwiliwch fwlch Aberglaslyn, dyfroedd Llyn Dinas, pentref hardd Beddgelert a gwaith copr Cwm Bychan ar y llwybr heriol hwn yn Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5.7 (km: 9.12)
Golygfa o lyn yn ymestyn i’r pellter gyda bryn creigiog ar un ochr
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Craflwyn, Hafod y Llan a Llyn Dinas 

Archwiliwch y gweundir a’r ffridd wyllt ac unig dan yr Aran, llethrau isaf copa uchaf Cymru, yr Wyddfa, rhaeadrau rhyfeddol Afon Cwm Llan a’r Llyn Dinas trawiadol ar y daith gylchol hon.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6.5 (km: 10.4)

Cysylltwch

near Beddgelert, Gwynedd, LL55 4NG

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Walkers climbing rocks against a bright blue sky with the mountains in the distance at Sugarloaf, Monmouthshire

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Grug a chreigiau ar fferm Hafod y Llan, gyda chopa’r Aran yn y pellter, Eryri, Cymru
Erthygl
Erthygl

Pethau i’w gweld a’u gwneud yn Hafod y Llan 

Darganfyddwch bethau i’w gwneud yn fferm Hafod y Llan, Eryri, Cymru ar lethrau’r Wyddfa, gan gynnwys llwybrau cerdded a’r bywyd gwyllt y gallwch ei weld.

Tri ymwelydd yn sefyll dan goeden gyda’r haul yn tywynnu trwy’r canghennau ar lwybr yn Craflwyn a Beddgelert, Cymru.
Erthygl
Erthygl

Dysgwch am hanes Gelert 

Dysgwch am hanes trist Gelert, y ci ffyddlon a roddodd ei enw i bentref Beddgelert. Cerddwch at y bedd coffa ar gyrion y pentref.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

The exterior of Hen Dy, Gwynedd, Gwynedd
Erthygl
Erthygl

Bythynnod gwyliau yn Eryri 

Gyda’i fynyddoedd anferth, ceunentydd dwfn a llynnoedd hardd, mae Parc Cenedlaethol Eryri yn gyrchfan wyliau delfrydol i’r rhai sy’n mwynhau’r awyr agored a’r rhai sy’n caru natur. Arhoswch yn un o'n bythynnod gwyliau yn Eryri ac archwiliwch ardal arbennig hon o Gymru.