Tro crwn Craflwyn, Hafod y Llan a Llyn Dinas

Llwybr cerdded

Mae’r llwybr hwn yn dechrau ac yn gorffen yng Nghraflwyn ond mae’n rhoi cyfle i chi weld cryn dipyn o ardal Nant Gwynant. Cewch brofi naws anial rhos a ffridd wrth odre’r Aran, crwydro llethrau isaf yr Wyddfa, a rhyfeddu at raeadrau Afon Cwm Llan a harddwch Llyn Dinas. Wrth fynd, fe ddysgwch am yr ardal ddiddorol hon a'n gwaith ni yn ei gwarchod.

Byddwch yn barod am ddiwrnod yn y mynyddoedd

Dim ond ar rannau o’r llwybr hwn y mae arwyddion i nodi’r ffordd. Cofiwch ddod â map a chwmpawd, edrych ar ragolygon y tywydd cyn cychwyn a bod yn barod ar gyfer diwrnod yn y mynyddoedd Mae’r llwybr yn mynd â chi trwy nifer o ffermydd, felly mae’n debygol y dewch ar draws anifeiliaid yn pori.

Llyn Dinas in Llyndy Isaf, Gwynedd, Wales.

Map

Map of Craflwyn Hafod y Llan and Llyn Dinas circular walk in Snowdonia

Dechrau:

Maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Craflwyn, LL55 4NG

1

O faes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghraflwyn, dilynwch y llwybr troed i fyny trwy'r coed. Pan fydd y llwybr yn fforchio, dilynwch yr saeth ddu i’r dde. Ewch ymlaen heibio i fainc y ddraig ac i fyny stepiau. Bydd rhaeadr fach ar y chwith i chi.

Small waterfall at Craflwyn, Snowdonia

2

Wedi cyrraedd pen y stepiau dilynwch y llwybr i’r dde, trwy goed bedw ac i mewn i lannerch. Ewch ymlaen gan ddilyn y saethau duon ac anwybyddu’r ddau lwybr sy’n arwain i’r dde. Arhoswch am funud i fwynhau’r olygfa o Gadair y Brenin ar y dde i chi, cyn mynd ymlaen i’r chwith a dringo nifer o stepiau (anwybyddwch y gamfa ar y dde i chi). Dilynwch y llwybr sy’n gwau tuag i fyny, dringwch y gamfa fechan dros y ffens ac anelu at y ffridd.

Darllen mwy
The Giant's chair at Craflwyn, overlooking Dinas Emrys and Mynydd Sygun in Snowdonia

3

Dilynwch y llwybr tua’r dwyrain i gyfeiriad Bylchau Terfyn. Ddechrau’r haf, gan amlaf bydd carped o glychau’r gog ar y ffridd ar y chwith i chi. Dringwch y gamfa dros y wal a dilyn y saethau duon. Pan gyrhaeddwch y bont ger hen adfail, trowch i’r chwith i lôn fach a dal i ddringo.

Bluebells and heath / ffridd habitat on the lower slopes of Yr Aran, Snowdonia

4

Trowch i’r chwith eto wrth yr adfail nesaf. Daliwch ymlaen ar y llwybr tan i chi gyrraedd camfa arall dros wal. Dilynwch yr arwyddion i lawr i gyfeiriad Llwybr Watkin. Ar ddiwrnod clir gallwch weld Llyn Gwynant a Moel Siabod yn y pellter.

Darllen mwy
Welsh Black cow and calf amongst the cottongrass on Hafod Y Llan farm

5

Pan gyrhaeddwch lôn fach (Llwybr Watkin), trowch i’r dde a dod i lawr godre mynydd uchaf Cymru, yr Wyddfa. (Sylwch, mae’r arwyddion duon yn dod i ben yma.) Bydd rhaeadrau trawiadol Afon Cwm Llan ar y chwith i chi ac mae’r darn olaf o Lwybr Watkin yn mynd â chi trwy harddwch coed deri hynafol Parc Hafod y Llan.

Darllen mwy
Bluebells by Cwm Llan waterfalls above Hafod y Llan

6

Ar waelod y llwybr, trowch i’r dde i lôn fach ac yna i'r dde eto pan gyrhaeddwch y briffordd. Ar ôl pasio Caffi Gwynant, cymerwch y troad nesaf i’r chwith gan groesi afon Glaslyn. Yna, trowch i’r dde eto gan ddilyn arwydd fferm Llyndy Isaf. Dilynwch y lôn fach heibio i’r fferm a cherdded ar lannau Llyn Dinas gan fynd trwy sawl giât.

Darllen mwy

7

Ym mhen draw’r llyn, ewch yn syth ymlaen, trwy giât gan ddilyn afon Glaslyn i lawr i gyfeiriad Beddgelert. Dilynwch y llwybr hyd at hen Waith Copr Sygun ac yna trowch i’r dde i gyfeiriad y briffordd. Pan gyrhaeddwch y ffordd, trowch i’r chwith ac fe ddowch at Graflwyn ar y dde i chi.

Diwedd:

Craflwyn National Trust car park, LL55 4NG

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Tro crwn Craflwyn, Hafod y Llan a Llyn Dinas

Tirwedd

Cau

Mae'r llwybr yn cynnwys amrywiaeth o dir heriol, gan gynnwys llwybrau serth, creigiog, anwastad gyda cherrig rhydd, grisiau creigiog a llwybrau mwdlyd gwlyb a sawl camfa. Mae hefyd yn cynnwys croesi a cherdded ar hyd rhan o'r A498.

Tro crwn Craflwyn, Hafod y Llan a Llyn Dinas

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Craflwyn, Beddgelert, Gwynedd. LL55 4NG
Ar drên

Gorsafoedd ym Mhorthmadog 10 milltir, Betws y Coed 17 milltir a Bangor 20 milltir. Gorsafoedd Rheilffordd Ucheldir Cymru ym Meddgelert, Rhyd Ddu 4 milltir a Chaernarfon 13 milltir.

Ar y ffordd

O Fetws y Coed: cymerwch yr A5 tuag at Gapel Curig. Yng Nghapel Curig, trowch i'r chwith i'r A4086 (wedi'i llofnodi Beddgelert) barhau ar y ffordd hon. Yng Ngwesty Pen-y-Gwryd, mae'r ffordd yn troi i'r chwith i mewn i'r A498, parhau ar y ffordd hon i lawr i Nant Gwynant. Mae maes parcio Craflwyn ar yr ochr dde cyn Beddgelert.

O Flaenau Ffestiniog: dilynwch yr arwyddion i Benrhyndeudraeth. Ym Mhenrhyndeudraeth, trowch i'r dde i'r A4085 (arwydd Beddgelert). Yn y gyffordd T, trowch i'r dde ymlaen i'r A498 a dilynwch y ffordd trwy Feddgelert, gan droi i'r dde yn syth ar ôl croesi'r bont yng nghanol y pentref. Parhewch am tua milltir, bydd maes parcio Craflwyn ar eich ochr chwith.

O Gaernarfon: Cymerwch yr A4085 tuag at Feddgelert. Wrth i chi fynd i mewn i'r pentref, trowch i'r chwith / yn syth ymlaen yn hytrach na mynd i'r dde dros y brig. Parhewch am tua milltir, bydd Craflwyn ar y chwith ac fe'i cyfeirir ato.

Ar fws

Gwasanaeth bws Sherpa i'r Wyddfa (edrychwch ar wefan cyngor sir Gwynedd). Gwasanaeth bws i Feddgelert (gwefan Traveline Cymru), amserau gwirio cyn cychwyn.

Tro crwn Craflwyn, Hafod y Llan a Llyn Dinas

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Toiledau - yn maes parcio Craflwyn ac maes parcio'r Parc Genedlaethol yn Bethania (man cychwyn ar gyfer cerdded i fyny llwybr y Watkin)
  • Caffi - Caffi Gwynant ger gwaelod y Llwybr Watkin
  • Siop yn Sygun Copper Mine
  • Parcio - yn Craflwyn, maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Nodwch does dim parcio yn Hafod y Llan