Taith gerdded fywyd gwyllt Parc Dinefwr, Sir Gaerfyrddin

Llwybr cerdded

Ar y daith 3-milltir hon fe welwch rai o fannau gwylio bywyd gwyllt gorau’r stad, yn ogystal â chastell canoloesol diddorol a phlasty o’r 17eg ganrif.

Darganfyddwch yr unig Warchodfa Natur Genedlaethol yng Nghymru

Mae parcdir hynafol Dinefwr yn enwog am ei fywyd gwyllt toreithiog a’r golygfeydd anhygoel o’r cwm. Roedd rhai o’r coed mwyaf hynafol yma dros 700 mlynedd oed, medden nhw, ac yn cynnal y fath amrywiaeth eang o gen a phryfetach fel ei bod yn rhaid cyhoeddi bod y safle yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Map

Map route for Dinefwr Park wildlife walk, South Wales

Dechrau:

Maes parcio Canolfan Groeso Parc Dinefwr, cyf grid: SN615224

1

Trowch i’r dde wrth fynd allan o’r Ganolfan Groeso a dilynwch arwyddion gwas y neidr (Taith Gwas y Neidr) nes cyrraedd y cwt pwmpio. Yna dilynwch yr arwyddion crëyr glas (Taith yr Afon). Ewch lawr y rhiw, heibio’r cwt colomennod ar y dde (arferai colomennod fod yn ffynhonnell o gig i’r teulu). Byddwch yn cyrraedd Mynachdy, hen dy’r ciper, yn weddol glou ar eich ochr chwith.

Darllen mwy

2

Y tu hwnt i’r lladd-dy (mae’r hen winshiau ar gyfer codi cyrff y ceirw a’r gwartheg yn dal ynddo), trowch i’r dde drwy giât i Goed y Gors a dilynwch lwybr pren at bwll y felin.

Darllen mwy

3

Cerddwch o gwmpas pwll y felin a grëwyd yn fwriadol. Yn y tŷ pwmpio, dilynwch yr arwyddion ar gyfer Llwybr yr Afon.

Darllen mwy

4

Yr afon Tywi sydd wedi ffurfio’r ystumllynnoedd sy’n nodi terfyn deheuol stad Dinefwr. Dilynwch y rhes o goed ar hyd llwybr, gydag adfeilion Castell Dinefwr o’r 12fed ganrif uwch eich pen ar y llaw chwith.

Darllen mwy

5

Gan gadw’r afon ar eich llaw dde, cerddwch trwy ddyffryn Tywi.

Darllen mwy

6

Trowch i’r chwith yma ar lwybr i Eglwys Llandyfeisant.

7

Mae’r eglwys hon yn nodwedd bwysig yn y dirwedd hardd a gynlluniwyd gan berchnogion y gorffennol. Cafodd ei hailadeiladu i raddau helaeth yn y 19eg ganrif ond mae’n dyddio’n ôl i’r canoloesoedd.

8

Ar y trac yn ôl i’r Ganolfan Groeso, ewch heibio hen gaer Rufeinig fawr ar gopa’r bryn ar eich llaw dde. Mae arolygon archeolegol wedi profi ei bod wedi bodoli, ond nid oes dim i’w weld ar y ddaear. Cewch gyfle i edmygu Gwartheg Gwyn hirgorn y Parc wrth i chi groesi’r parcdir a dychwelyd i’ch man cychwyn.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio Canolfan Groeso Parc Dinefwr, cyf grid: SN615224

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded fywyd gwyllt Parc Dinefwr, Sir Gaerfyrddin

Tirwedd

Cau

Mae’r gylchdaith hon ar dir gwastad yn bennaf. Fe all fod yn fwdlyd, yn enwedig ar laswelltir llaith. Gall cadeiriau olwyn a choetsys bach fynd ar hyd y darn sy’n cael ei alw’n Llwybr Gwas Neidr. Mae llwybrau eraill wedi eu nodi gyda thaflenni ac arwyddbyst ar y safle. NB: Os nad y’ch chi’n aelodau o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol bydd rhaid talu tâl mynediad.

Croeso i gŵn. Cofiwch eu cadw ar dennyn yn y parc ceirw, ac o dan reolaeth lem ym mhob man arall. Dim biniau cŵn felly cofiwch fynd â’u baw gartref.

Taith gerdded fywyd gwyllt Parc Dinefwr, Sir Gaerfyrddin

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded fywyd gwyllt Parc Dinefwr, Sir Gaerfyrddin

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Dinefwr Park, Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6RT
Ar drên

Mae Gorsaf Llandeilo (llinell Calon Cymru) 2 filltir (3.2km) i ffwrdd. 30 munud ar droed. Gweler  Traveline-Cymu am fanylion

Ar y ffordd

Ar gyrion gorllewinol Llandeilo A40(T); o Abertawe dilynwch yr M4 i Bont Abraham, yna’r A48(T) i Gross Hands a’r A476 i Landeilo. Mynedfa ar Heol Caerfyrddin gyferbyn â’r gorsafoedd tân ac ambiwlans. Cod post ar gyfer sat naf: SA19 6RT.

Ar droed

Mae llwybrau caniatad yn rhedeg drwy’r ystâd gyda’r brif fynedfa o gyfeiriad tref Llandeilo, gyferbyn â’r gorsafoedd tan ac ambiwlans.

Ar fws

Gwasanaethau amrywiol o’r trefi a’r pentrefi o gwmpas. Y bws yn aros ½ milltir (0.8km) o’r Ganolfan Groeso. Gweler Traveline-Cymru am fanylion.

Ar feic

Mae Taith 47 y Llwybr Beicio Cenedlaethol, y Llwybr Celtaidd, yn pasio o fewn milltiroedd i Barc Dinefwr.

Taith gerdded fywyd gwyllt Parc Dinefwr, Sir Gaerfyrddin

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Cadwch gŵn ar dennyn yn y parc ceirw, ac o dan reolaeth lem ym mhob man arall