Arddangosfa Ffasiwn Coleg Caerdydd a’r Fro yn Nyffryn

Fabric inspired by Dyffryn Gardens

Yn ddiweddar rydym wedi bod yn gweithio gyda myfyrwyr Dylunio a Ffasiwn lefel 3 o Goleg Caerdydd a’r Fro i greu arddangosfa o ffasiwn deongliadol yn ystafell wely Florence Cory.

Mae’r prosiect hwn wedi bod yn ffordd wych i Ddyffryn weithio gyda’r gymuned leol, fel y mae wedi gwneud cynifer o weithiau dros y blynyddoedd. Mae’r arddangosfa hon o bum ffrog unigryw, sydd i gyd yn gysylltiedig â stori Dyffryn, wedi rhoi llwyfan i fyfyrwyr Dylunio a Ffasiwn ifanc gael profiad ac arddangos eu gwaith i holl ymwelwyr Dyffryn. Dyma ffrwyth blwyddyn o waith caled!

Mae’r prosiect hwn hefyd wedi trawsnewid hen ystafell wely Florence Cory, yr aelod olaf o’r teulu Cory i fyw yn Nyffryn, o ystafell wag yn Nhŷ Dyffryn i ardal sy’n gartref i ffrogiau hardd sy’n helpu i adrodd stori Dyffryn. Er bod ystafell wely Florence ar gau o hyd am resymau cadwraeth (mae distiau’r llawr yn wan ac yn achosi i’r nenfwd oddi tanynt gracio) mae’r arddangosfa newydd hon wedi dod â bywyd newydd, lliw a chelf i’r gofod.

Roedd y briff yn un eang, gan roi’r cyfle i’r myfyrwyr greu dyluniadau yn seiliedig ar y rhannau o Dŷ a Gerddi Dyffryn y cawsant eu denu atynt fwyaf. Cafodd y myfyrwyr eu hysbrydoli gan y plasty a’r gerddi rhestredig Gradd 1 yn ogystal â thoriadau papur newydd, ewyllys Florence a rhestr o eiddo Florence o 1937. Mae dylanwadau fel y cacti a’r coed orennau, yn ogystal â’r cerfluniau dwyreiniol yn y gerddi, wedi dod ynghyd i greu dyluniadau unigryw a lliwgar sy’n gwrthgyferbynnu â’r ffrogiau Edwardaidd traddodiadol.

Ymwelodd y disgyblion â ni ar ddechrau eu prosiect gan wneud brasluniau o nodweddion dylunio’r tŷ. Tynnwyd sylw rhai ohonynt gan y themâu dwyreiniol yn y gerddi fel powlen y ddraig a’r cerfluniau, tra bod y planhigion suddlon yn y Tŷ Gwydr wedi creu argraff ar eraill. Creodd un myfyriwr batrwm yn seiliedig ar roddion elusennol Florence o’i hewyllys. Gwnaeth un arall batrwm yn cynnwys nodau piano, yn cynrychioli cariad Florence at gerddoriaeth, gyda theils o’r Neuadd Fawr a motiff o goeden yn ei blodau o’r ardd.

“Wrth ymweld â Dyffryn ar ddechrau’r prosiect, sylwais ar unwaith ar y dylanwadau tramor sydd wedi cael eu plethu am y tŷ Cymreig traddodiadol, yn arbennig y delweddau Siapaneaidd ar y fâs cloisonné yn y neuadd a phowlen y ddraig yn y gamlas yn yr ardd. Ro’n i’n gwybod ‘mod i eisiau creu dyluniad a oedd yn ymgorffori’r cyfuniad ffres yma.” – Olivia Williams, myfyriwr Celf a Dylunio.

Cafodd y brasluniau wedyn eu trawsnewid yn batrymau digidol drwy Photoshop a’u trosi’n batrymau ailadroddus, gan arbrofi gyda drychau a darluniau graddfa. Cafodd llwybrau lliwiau gwahanol eu haddasu a’u dewis i greu’r dyluniad gorffenedig. Roedd printio’r patrymau ar gotwm yn broses ddrud, sy’n golygu mai dim ond pum darn gorffenedig y gallai cyllideb y prosiect eu creu.

Yna, heriwyd y myfyrwyr ffasiwn ail flwyddyn i dorri a phwytho’r ffabrig yn ofalus i mewn i batrwm ffrog Edwardaidd go iawn gan sicrhau nad oedd y patrwm cain yn cael ei beryglu.

Mae yn ddwy olygfan ar gyfer yr arddangosfa yn ogystal â chasgliad o samplau fel y gall ymwelwyr edrych yn fanylach ar y patrymau cain a theimlo’r ffabrig a ddefnyddiwyd yn yr arddangosfa. Mae taflenni gwybodaeth am gyrsiau Coleg Caerdydd a’r Fro hefyd ar ddangos a fydd, gobeithio, yn annog y rheini sydd â diddordeb mewn ffasiwn a dylunio i gael rhagor o wybodaeth.

“Mae’n bwysig iawn bod ein myfyrwyr Lefel 3 yn cael cymryd rhan yn y prosiectau byw yma oherwydd mae’n rhoi profiad i’r myfyrwyr o gydweithio gyda sefydliadau eraill. Maent yn cael syniad o’r holl ddylanwadau gwahanol sy’n gallu ysbrydoli ffasiwn, ac mae hefyd yn bwysig iddynt adeiladu cysylltiadau â sefydliadau eraill.” – Cydlynydd Cwrs Ffasiwn a Dillad Lefel 3 Coleg Caerdydd a’r Fro, Kerry Cameron.

Mae gweithio gyda Choleg Caerdydd a’r Fro yn golygu y gallwn roi cyfle unigryw i’r myfyrwyr hyn gael profiad a blas ar eu gyrfa yn y dyfodol yn gweithio mewn ffasiwn a dylunio, yn ogystal â gweithio mewn partneriaeth i adrodd stori Dyffryn mewn ffordd newydd ac unigryw.

Mae’r darnau gorffenedig yn wrthgyferbyniad o batrymau modern a lliwiau llachar ac arddull a dyluniad Edwardaidd traddodiadol. Maent yn chwa o awyr iach mewn gofod a oedd yn wag – maent wedi trawsnewid yr ystafell hon. Ymwelwch â ni’n fuan i weld yr arddangosfa newydd sbon yn ystafell Florence.

Diolch arbennig i: Kerry Cameron, tiwtor cwrs; Isobel Smathers, technegydd Celf a Dylunio; pob myfyriwr a weithiodd ar y prosiect o’r cwrs Celf a Dylunio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro; a Mel Carter, Gwirfoddolwr Gwisgoedd yn Nyffryn