Cyngor defnyddiol ar gyfer eich ymweliad â Gerddi Dyffryn

The panel garden at Dyffryn Gardens

Mae Dyffryn yn ardd Edwardaidd 55 erw o faint ger Caerdydd, ac yng nghanol yr ystâd mae plasty Fictoraidd crand. Mae’r ardd, sydd ar agor drwy gydol y flwyddyn, yn cynnig arddangosfeydd tymhorol, rhaglen lawn o ddigwyddiadau a digonedd i’w weld a’i wneud.

Pryd rydym ar agor?

Mae ein hamseroedd cau yn amrywio drwy gydol y flwyddyn. Cliciwch yma i weld yr amseroedd agor presennol. Mae’r gerddi yn agor am 10am ac mae’r tŷ yn agor o hanner dydd bob dydd. Rydym ar gau ar 25 a 26 Rhagfyr.

Beth yw’r gost?

Mae mynediad am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Os nad ydych yn aelod, gallwch weld ein prisiau mynediad yma. Mae eich ffi yn mynd yn syth i’n helpu i warchod ac adfywio’r lle arbennig hwn, yn awr ac ar gyfer y dyfodol.

Mae aelodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn rhoi mynediad i chi i dros 500 o lefydd arbennig ledled y DU, yn ogystal â llawer o fuddiannau eraill. I gael rhagor o wybodaeth, holwch un o’r tîm yn nerbynfa’r ymwelwyr. Prynwch eich aelodaeth yn Nyffryn a bydd eich holl arian yn aros yma gyda ni fel y gallwn barhau i dyfu.

Beth sydd ‘na i’w weld yn y gerddi?

Mae ein gerddi yn fwy na 55 erw o faint. Mae yna ardd-ystafelloedd, gardd goed wych sy’n cynnwys coed campus, tŷ gwydr yn cynnwys cacti a phlanhigion suddlon anarferol a’n hardal chwarae, y Pentwr Pren, lle gall y plant ddarganfod eu hochr wyllt! Mae yna lawnt enfawr hefyd lle gallwch fwynhau picnic ger ein ffynnon – sydd ar ei newydd wedd yn dilyn gwaith gwella. Dysgwch fwy yma.

Ymysg yr uchafbwyntiau tymhorol mae wisteria, tiwlipau a môr o gennin Pedr yn y gwanwyn. Mae dwy gegin-ystafell yn cynhyrchu amrywiaeth eang o ffrwythau, llysiau a blodau yn yr haf a’r hydref, ac yn y gaeaf gallwch weld pensaernïaeth benigamp ein coed campus.

Beth sydd ‘na i’w wneud yn y gerddi?

Mae gennym ddigon o lefydd i’w darganfod, gan gynnwys ardal chwarae wyllt enfawr, y Pentwr Pren, ar gyfer plantos bach a mawr! Ewch am dro drwy ein gerddi i fwynhau tro’r tymhorau ac ymlacio yng nghwmni natur. Mae gennym ddwy siop lyfrau ail-law hefyd – un yn y tŷ ac un yng Nghaffi’r Oriel – felly ffeindiwch lecyn bach tawel i fwynhau llyfr da gyda ni.

Beth sydd ‘na i’w wneud ar ddiwrnod gwlyb?

Mae’r gerddi’n brydferth boed law neu hindda - dewch â’ch welîs a bant â chi.

Neu gallwch aros dan do a darganfod ein plasty Fictoraidd enfawr, sydd ychydig yn wahanol i’r rhan fwyaf o dai eraill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol – gallwch chwarae’r piano, chwarae gêm o filiards neu fod yn greadigol gyda’r crefftau yn y lolfa. A chofiwch fynd lan stâr i greu eich persawr eich hun gyda chynhwysion naturiol.

Er bod llawer o’r ystafelloedd yn y tŷ ar agor i ymwelwyr, dim ond llond llaw sydd wedi’u dodrefnu, ond gallwch ddysgu digonedd am y teulu Cory a rhyfeddu at bensaernïaeth troad y ganrif.

Ar ddiwrnod gwlyb gallwch dwymo yn ein tŷ gwydr trofannol. Wedi’i rannu’n 5 adran, mae’r tŷ gwydr yn cynnwys gwinwydd-dy, tŷ cacti a phlanhigion suddlon a 2 ardal sy’n newid gyda’r tymhorau. Dysgwch fwy yma.

Alla i ddod â fy nghi?

Mae croeso i gŵn yn y gerddi ond rhaid iddynt gael eu cadw ar dennyn byr bob amser. Dim ond cŵn tywys a ganiateir yn y tŷ a’r caffis. A chofiwch godi baw eich ci, os gwelwch yn dda. Mae ein tîm yn Nyffryn yn gwneud eu gorau glas i gadw’r eiddo’n lân er mwynhad ein holl ymwelwyr.

Sut mae cyrraedd yno?

Gadewch yr M4 wrth gyffordd 33, i’r A4232 (i’r Barri). Cymerwch yr ail ffordd ymadael ac, wrth y gylchfan, cymerwch y bedwaredd allanfa, i’r A48 (i’r Bont-faen). Ym mhentref Sain Nicolas, dilynwch yr arwyddion ar gyfer Dyffryn. Fe welwch y fynedfa i’r eiddo ar ochr dde’r ffordd (neu’r chwith os ydych yn dod o Lwyneliddon).

Oes lle i barcio?

Mae parcio am ddim i bawb drwy gydol y flwyddyn. Yn yr haf mae gennym faes parcio ychwanegol mewn cae. Ni ddylech barcio yn y cae yn y gaeaf gan ei fod braidd yn wlyb.

Mae gennym un bwynt gwefru 32-amp i gerbydau trydan.

Pa mor hygyrch mae Dyffryn?

Er bod grisiau yn y gerddi, mae gennym lwybr hygyrch hefyd sydd wedi’i farcio ar ein map. Mae hwn yn caniatáu i chi weld y rhan fwyaf o’r gerddi heb orfod defnyddio grisiau.

Mae gennym nifer fach o gerbydau symudedd a chadeiriau olwyn sydd ar gael i’w llogi am ddim. Os hoffech gael un o’r rhain, ceisiwch gysylltu â’r dderbynfa cyn ymweld ar 02920 590813.

Rydym yn gweithredu bygi ymwelwyr i helpu ymwelwyr i symud o gwmpas y gerddi. Mae hwn yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr, felly nid yw bob amser ar gael.

Bwyd a diod

Mae dau gaffi yn Nyffryn – Caffi’r Ardd ger y Ganolfan Groeso a’r ardal chwarae i blant, sy’n cynnig golygfeydd hyfryd o Nant Bran. Mae’r ail gaffi, Yr Oriel, ar ochr ddeheuol y tŷ yn edrych dros y gerddi. Mae’r ddau yn gweini diodydd poeth a byrbrydau. Mae Caffi’r Ardd yn gweini prydau poeth hefyd

Picnic

Mae croeso i chi fwynhau picnic unrhyw le yn y gerddi, ond cofiwch roi eich holl sbwriel mewn bin.

Alla i smygu neu fapio yn Nyffryn?

Mae Dyffryn yn safle di-fwg. Ni chewch smygu na fapio ar y safle.

Alla i ddod â sgwter/beic/sglefrfwrdd/sgidiau rholio/rhwydi pysgota?

Yn anffodus, ni chewch ddod ag unrhyw deganau ag olwynion i Ddyffryn (mae treics bach sy’n cael eu rheoli gan oedolion yn iawn). Mae hyn am resymau diogelwch ac i ddiogelu ein planhigion a’n bywyd gwyllt amrywiol. Gallwn storio teganau bach yn ein derbynfa os oes angen, ac mae gennym rac beics ar gyfer beics oedolion.

Ni chewch ddefnyddio rhwydi pysgota ym mhyllau dŵr Dyffryn. Mae hyn i ddiogelu ein bywyd gwyllt, yn arbennig ein Madfallod Dŵr Cribog - rhywogaeth sydd mewn perygl.

Rhoddion a phlanhigion

Mae gennym siop sy’n gwerthu amrywiaeth eang o roddion i bawb o bob oedran. Gallwch brynu planhigion a dyfwyd yma o’r ardal werthu, ac mae siop lyfrau ail-law fawr yn y tŷ hefyd.

Ble alla i gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau?

Mae llawer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn yn Nyffryn. Os hoffech gael gwybod mwy, cadwch lygad ar ein tudalen ‘Beth sydd ‘mlaen’ a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.