Ymweld â Dyffryn – beth sydd angen i chi wybod

Magnolia next to the Rose Garden in Dyffryn, 2015

Mae'r gerddi, siop a’r caffi (tecawê yn unig) ar agor. Er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen llaw. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru pan fyddant yn ymweld. Mae'r tŷ yn parhau ar gau. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl.

Cyrraedd a pharcio 

Wrth gyrraedd, sicrhewch fod eich tocyn gyda chi i’w ddangos i’n staff, naill ai ar eich ffôn neu wedi’i argraffu. Os ydych chi’n aelod, bydd angen i chi ddangos eich cerdyn aelodaeth hefyd. Ewch i’r brif fynedfa a dilynwch yr arwyddion wrth gyrraedd.

Er mwyn cydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol, cyrhaeddwch o fewn eich slot amser, os gwelwch yn dda. Yn anffodus, os ydych chi’n fwy na 10 munud yn hwyr, mae’n bosib na allwn eich gadael i mewn. Caniateir mynediad yn ôl disgresiwn staff yr eiddo a gwneir hyn ar sail nifer yr ymwelwyr a’r gallu i gydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Ar hyn o bryd, ni allwn groesawu cartrefi modur, carafanau na bysus.

Cadw’n ddiogel

Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yw ein blaenoriaeth. I sicrhau bod modd cydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol, rydym wedi creu llwybrau unffordd newydd o gwmpas yr ardd. Cadwch lygad ar agor am arwyddion yn ystod eich ymweliad a fydd yn esbonio unrhyw newidiadau o ran mynediad i wahanol rannau o’r safle.  I helpu i gadw pawb yn ddiogel, cydymffurfiwch â mesurau ymbellhau cymdeithasol a chanllawiau’r llywodraeth yn ystod eich ymweliad.

Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb yn y rhan fwyaf o leoedd caeedig. Dewch ag un gyda chi, os gwelwch yn dda.

Os ydych chi’n dangos unrhyw symptomau Coronafeirws, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd â’r feirws yn y 10 diwrnod diwethaf, peidiwch ag ymweld. 

Beth sydd ‘na i’w weld yn y gerddi?

Gallwch weld ein map yma, sy’n dangos pa rannau o’r ardd sydd ar agor. 

Oherwydd cynllun yr ardd ni allwn ei hagor i chi yn ei chyfanrwydd. Mae hyn gan fod ein llwybrau’n gul, ac nid yw’r gardd-ystafelloedd bach yn caniatáu i bobl ymbellhau’n gymdeithasol. Dilynwch yr arwyddion pan fyddwch yn cyrraedd, a glynwch wrth y systemau unffordd sydd mewn lle. 

Dyma’r ardaloedd sydd ar agor:

 • Y Lawnt Fawr
 • Rhan o’r Ardd Goed
 • Gardd y De a Llwybr y Gwinwydd
 • Y Lawnt Croce
 • Gardd y Gorllewin
 • Y Cwrt Palmantog
 • Yr Ardd Rhosod
 • Yr Ardd Furiog Uchaf
 • Y Pentwr Pren

Dyma’r ardaloedd sydd ar gau er diogelwch:

 • Yr Ardd Gegin Isaf
 • Y Border Blodau
 • Y Cytiau
 • Yr Ardd Bompeiaidd
 • Rhan o’r Ardd Goed
 • Y Tŷ Gwydr

Mae ein siopau i gyd ar gau o hyd yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru.

Tai bach

Bydd y tai bach ar agor ger ardal chwarae’r Pentwr Pren a’r Ganolfan Groeso, ac mae tŷ bach hygyrch ychwanegol ar agor ger caffi’r Oriel. Mae lle newid cewyn a biniau hylendid ar gael ym mhob un o’n tai bach.

Bwyd a diod

Mae caffi’r Oriel ar agor ar gyfer cludfwyd yn unig. Gofynnir i chi ddefnyddio diheintydd dwylo ar eich ffordd i mewn. Dilynwch y system unffordd sydd ar waith, os gwelwch yn dda.  Dim ond taliadau cerdyn y gallwn eu derbyn ar hyn o bryd - dim arian parod.

Picnic

Mae croeso i chi fwynhau picnic unrhyw le yn y gerddi, ond cofiwch fynd â’ch holl sbwriel adref gyda chi neu ei roi mewn bin. 

A yw’r ardaloedd chwarae ar agor?

Mae’r Pentwr Pren nawr ar agor i chi ei fwynhau. Dilynwch y canllawiau ar yr arwyddion yn yr ardal i gadw’r lle hwn yn ddiogel i bawb. Gofynnwn i chi olchi eich dwylo cyn chwarae a chadw pellter diogel oddi wrth deuluoedd eraill. 

Mae’r ardal chwarae y tu allan i’r Ganolfan Groeso ar gau o hyd. 

Hygyrchedd

Mae llwybr hygyrch newydd wedi’i greu gan fod rhannau o’r ardd ar gau. Dilynwch yr arwyddion ar y dydd.

Ni allwn logi cadeiriau olwyn a sgwteri ar hyn o bryd, ac ni fydd y bygi ymwelwyr yn gweithredu. 

Trefnu eich ymweliad

Cynghorwn bob ymwelydd i archebu tocyn ymlaen llaw, gan gynnwys aelodau. Mae mynediad a pharcio am ddim i aelodau, ond dewch â’ch cerdyn aelodaeth gyda chi, os gwelwch yn dda.  Bydd angen i bobl sydd ddim yn aelodau dalu ymlaen llaw.

 • Archebwch un tocyn fesul person, ac eithrio plant dan 5 – does dim angen tocyn arnyn nhw.
 • Bydd angen i chi ddewis slot amser o 30 munud ar ddiwrnod eich ymweliad a chyrraedd o fewn y slot yma.
 • Mae’r slot amser yn dynodi eich amser cyrraedd, a gofynnwn i chi aros am ddim mwy na 2 awr i roi cyfle i eraill fwynhau’r gerddi. 
 • Mae tocynnau at eich defnydd chi yn unig, ac ni ellir eu hailwerthu.
 • Byddwn yn anfon cadarnhad o’ch archeb atoch dros e-bost. Sicrhewch eich bod yn nodi eich cyfeiriad e-bost cywir wrth archebu i sicrhau eich bod yn cael eich cadarnhad.
 • Bob dydd Gwener byddwn yn rhyddhau tocynnau newydd ar gyfer ymweliadau yr wythnos ganlynol. Gallwch archebu hyd at 18 awr cyn slot amser. 
 • Gall gofalwyr ddod i’n lleoliadau am ddim gyda cherdyn cydymaith hanfodol. Does dim angen i ofalwyr archebu tocyn i’w hunain, ond bydd angen tocyn ar y person y maent yn ei gynorthwyo.

Newid eich archeb

Os bydd eich cynlluniau'n newid ac na allwch wneud eich ymweliad, gallwch newid neu ganslo'ch archeb yn hawdd. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich bod yn gwneud hyn cyn gynted â phosibl fel y gellir sicrhau bod y tocynnau ar gael i ymwelwyr eraill.

Os ydych yn aelod, gellir gweld yr opsiwn i ganslo neu newid eich archeb yn eich e-bost cadarnhad trwy ddewis ‘view and manage your order online' o dan eich crynodeb archeb.

Os nad ydych yn aelodau, ffoniwch ni ar 0344 249 1895 i drafod newid eich archeb.

Alla i smygu neu fapio yn Nyffryn?

Mae Dyffryn yn safle di-fwg. Ni chewch smygu na fapio ar y safle.

Alla i ddod â sgwter/beic/sglefrfwrdd/sgidiau rholio/rhwydi pysgota?

Yn anffodus, ni chewch ddod ag unrhyw deganau ag olwynion i Ddyffryn (mae treics bach sy’n cael eu rheoli gan oedolion yn iawn). Mae hyn am resymau diogelwch ac i ddiogelu ein planhigion a’n bywyd gwyllt amrywiol. Gallwn storio teganau bach yn ein derbynfa os oes angen, ac mae gennym rac beics ar gyfer beics oedolion.

Ni chewch ddefnyddio rhwydi pysgota ym mhyllau dŵr Dyffryn. Mae hyn i ddiogelu ein bywyd gwyllt, yn arbennig ein Madfallod Dŵr Cribog, sy’n rhywogaeth mewn perygl.