Ymweld â Dyffryn – beth sydd angen i chi wybod

A child splashing in puddles outside Dyffryn House

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru a chloi ‘cyfnod atal byr’, bydd ein holl leoedd yng Nghymru yn cau dros dro o ddydd Sadwrn 24 Hydref i ddydd Llun 9 Tachwedd i gyfyngu ar ledaeniad coronafirws. Rydym yn annog pobl i ddilyn deddfwriaeth y llywodraeth, aros gartref a pheidio â theithio ar yr adeg hon. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl pan fyddwn yn gallu.

Yn unol â chyfarwyddyd y llywodraeth, mae angen gwisgo gorchudd wyneb yn y rhan fwyaf o leoedd amgaeedig o Ddydd Llun 14 Medi. Dewch ag un gyda chi os gwelwch yn dda.

Cyrraedd a pharcio 

Wrth gyrraedd, sicrhewch fod eich tocyn gyda chi i’w ddangos i’n staff, naill ai ar eich ffôn neu wedi’i argraffu. Os ydych chi’n aelod, bydd angen i chi ddangos eich cerdyn aelodaeth hefyd. Byddwn ni’n gofyn i chi ddangos y rhain drwy ffenest gaeedig eich cerbyd cyn parcio.

Er mwyn cydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol, cyrhaeddwch o fewn eich slot amser, os gwelwch yn dda. Yn anffodus, os ydych chi’n fwy na 10 munud yn hwyr, ni allwn eich gadael i mewn. Caniateir mynediad yn ôl disgresiwn staff yr eiddo a gwneir hyn ar sail nifer yr ymwelwyr a’r gallu i gydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Cofiwch hefyd fod cyfeiriad y traffig wedi newid.

Ar hyn o bryd, ni allwn ganiatáu cartrefi modur, carafanau na bysus.

Cadw’n ddiogel

Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yw ein blaenoriaeth. I sicrhau bod modd cydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol, rydym wedi creu llwybrau unffordd o gwmpas yr ardd a’r parc. Cadwch lygad ar agor am arwyddion yn ystod eich ymweliad a fydd yn esbonio unrhyw newidiadau o ran mynediad i wahanol rannau o’r safle. 

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, cydymffurfiwch â mesurau ymbellhau cymdeithasol a chanllawiau’r llywodraeth yn ystod eich ymweliad. Cadwch lygad ar agor am arwyddion yn ystod eich ymweliad a fydd yn esbonio unrhyw newidiadau o ran mynediad i wahanol rannau o’r safle. 

Os ydych chi’n dangos unrhyw symptomau o’r coronafeirws, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw sydd â’r feirws yn y 14 diwrnod diwethaf, peidiwch ag ymweld. 

Beth sydd i’w weld yn y gerddi?

Oherwydd cynllun yr ardd ni allwn ei hagor i gyd i chi. Mae hyn gan fod ein llwybrau’n gul, ac nid yw’r gardd-ystafelloedd bach yn caniatáu i bobl ymbellhau’n gymdeithasol. Dilynwch yr arwyddion pan fyddwch yn cyrraedd, a glynwch wrth y systemau unffordd sydd mewn lle. 

Maddeuwch i ni am y glaswellt hir – ry’n ni wedi bod yn blaenoriaethu’r casgliadau planhigion sy’n gofyn am y gofal mwyaf.

Dyma’r ardaloedd sydd ar agor:

 • Y siop
 • Y Lawnt Fawr
 • Rhan o’r Ardd Goed
 • Gardd y De a Llwybr y Gwinwydd
 • Y Lawnt Croce
 • Gardd y Gorllewin
 • Y Cwrt Palmantog
 • Yr Ardd Rhosod
 • Gerddi'r Gegin
 • Y Drych-Bwll

Dyma’r ardaloedd sydd ar gau, er diogelwch:

 • Y Border Blodau
 • Y Cytiau
 • Yr Ardd Bompeiaidd

A yw’r ardaloedd chwarae ar agor?

Mae’r Pentwr Pren nawr ar agor i chi ei fwynhau. Dilynwch y canllawiau ar yr arwyddion yn yr ardal i gadw’r lle hwn yn ddiogel i bawb. Gofynnwn i chi olchi eich dwylo cyn chwarae a chadw pellter diogel oddi wrth deuluoedd eraill. 

Mae’r ardal chwarae y tu allan i’r Ganolfan Groeso ar gau o hyd. 

Hygyrchedd

Mae llwybr hygyrch newydd wedi’i greu gan fod rhannau o’r ardd ar gau. Dilynwch yr arwyddion ar y dydd.

Ni ellir llogi cadeiriau olwyn a sgwteri ar hyn o bryd, ac ni fydd y bygi ymwelwyr yn gweithredu. 

Trefnu eich ymweliad

Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn ymlaen llaw, gan gynnwys aelodau. Mae mynediad a pharcio am ddim i aelodau, ond dewch â’ch cerdyn aelodaeth gyda chi, os gwelwch yn dda.  Bydd angen i bobl sydd ddim yn aelodau dalu ymlaen llaw.

 • Archebwch un tocyn fesul person, ac eithrio plant dan 5 – does dim angen tocyn arnyn nhw.
 • Bydd angen i chi ddewis slot amser o 30 munud ar ddiwrnod eich ymweliad a chyrraedd o fewn y slot yma.
 • Dim ond eich amser cyrraedd yw’r slot amser. Gofynnwn i chi aros am ddim mwy na 2 awr i roi cyfle i eraill fwynhau’r gerddi. 
 • Mae tocynnau at eich defnydd chi yn unig, ac ni ellir eu hailwerthu.
 • Byddwn yn anfon cadarnhad o’ch archeb atoch dros e-bost. Sicrhewch eich bod yn nodi eich cyfeiriad e-bost cywir wrth archebu i sicrhau eich bod yn cael eich cadarnhad.
 • Bob dydd Gwener byddwn yn rhyddhau tocynnau newydd ar gyfer ymweliadau yr wythnos ganlynol. Gallwch archebu hyd at 18 awr cyn slot amser. 
 • Gall gofalwyr ddod i’n lleoliadau am ddim gyda cherdyn cydymaith hanfodol. Does dim angen i ofalwyr archebu tocyn i’w hunain, ond bydd angen tocyn ar y person y maent yn ei gynorthwyo.

Gan mai dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael, gofynnwn i chi archebu unwaith yr wythnos yn unig i roi cyfle i eraill ymweld hefyd.

Bwyd a diod

Ni fyddwn yn gallu cynnig bwyd a diod yn ein caffis i ddechrau ond ry’n ni’n gweithio’n galed i agor cymaint o’n safle â phosib, a hynny’n ddiogel. 

Picnic

Mae croeso i chi fwynhau picnic unrhyw le yn y gerddi, ond cofiwch fynd â’ch holl sbwriel adref gyda chi neu ei roi mewn bin. 

Alla i smygu neu fapio yn Nyffryn?

Mae Dyffryn yn safle di-fwg. Ni chewch smygu na fapio ar y safle.

Alla i ddod â sgwter/beic/sglefrfwrdd/sgidiau rholio/rhwydi pysgota?

Yn anffodus, ni chewch ddod ag unrhyw deganau ag olwynion i Ddyffryn (mae treics bach sy’n cael eu rheoli gan oedolion yn iawn). Mae hyn am resymau diogelwch ac i ddiogelu ein planhigion a’n bywyd gwyllt amrywiol. Gallwn storio teganau bach yn ein derbynfa os oes angen, ac mae gennym rac beics ar gyfer beics oedolion.

Ni chewch ddefnyddio rhwydi pysgota ym mhyllau dŵr Dyffryn. Mae hyn i ddiogelu ein bywyd gwyllt, yn arbennig ein Madfallod Dŵr Cribog, sy’n rhywogaeth mewn perygl.