Ymweld â Dyffryn – beth sydd angen i chi wybod

A child jumping over logs in the wild play area

Mae'r gerddi, siop a’r caffi ar agor. Er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen llaw. Gofynnwn i bawb ddilyn Rheoliadau Llywodraeth Cymru pan fyddant yn ymweld. Mae'r tŷ yn parhau ar gau.

Cyrraedd

Does dim angen i chi archebu i ymweld â Dyffryn mwyach – gallwch droi lan ar y dydd. Dilynwch reoliadau’r llywodraeth a gwisgo mwgwd pan fyddwch chi o dan do, os gwelwch yn dda. Rydyn ni’n parhau i gymryd manylion tracio ac olrhain wrth i chi gyrraedd.

Beth sydd ‘na i’w weld yn y gerddi?

Mae’r gerddi wedi newid ers i’r pandemig daro – mae angen mwy o waith o hyd ar rai ardaloedd. Bu’n rhaid rhoi rhai cynlluniau plannu o’r neilltu am eleni oherwydd goblygiadau Covid, felly gallwch ddisgwyl gweld rhai gwelyau gwag a rhai ardaloedd anniben ar eich ymweliad. Ond mae digon o ardaloedd sy’n edrych mor wych ag erioed ac sy’n ffynnu.

Mae Dyffryn yn ‘ardd adfer’. Mae hyn yn golygu, os bydd cyfnod pan na allwn weithio arni, y bydd yr effeithiau’n fwy dramatig nag mewn gardd sydd wedi’i hadfer yn llawn. Mae’r chwyn am ddial arnom, ac mae’r seilwaith yn dangos ôl traul yn gynt.

Ry’n ni ar lwybr i adfer safle Dyffryn i’w ogoniant hanesyddol, ond megis cychwyn ydyn ni ar y daith hon. Ry’n ni’n gobeithio y mwynhewch chi weld y gerddi’n datblygu a gwella ar bob un o’ch ymweliadau dros y blynyddoedd i ddod.

Dyma’r ardaloedd sydd ar agor:

 • Y Lawnt Fawr
 • Rhan o’r Ardd Goed
 • Gardd y De a Llwybr y Gwinwydd
 • Y Lawnt Croce
 • Gardd y Gorllewin
 • Y Cwrt Palmantog
 • Yr Ardd Rhosod
 • Yr Ardd Furiog Uchaf
 • Y Pentwr Pren

 

Dyma’r ardaloedd y bu’n rhaid i ni eu cau:

 • Yr Ardd Gegin Isaf
 • Y Border Blodau
 • Y Cytiau
 • Rhan o’r Ardd Goed
 • Yr Ardd Bompeiaidd
 • Tai bach

Mae ein holl dai bach nawr ar agor i chi. Mae’r rhain wedi’u lleoli yn y brif fynedfa, wrth yr Ardd Gegin a’r Pentwr Pren, ac mae tŷ bach hygyrch ger caffi’r Oriel.

Bwyd a diod

Mae caffi’r Oriel ar agor bob dydd. Mae seddi ar gael y tu mewn a’r tu allan ac mae diheintydd dwylo ar gael i’w ddefnyddio ar eich ffordd i mewn. Dim ond taliadau cerdyn rydym yn eu derbyn ar hyn o bryd - dim arian parod.

Picnic

Mae croeso i chi fwynhau picnic unrhyw le yn y gerddi, ond cofiwch fynd â’ch holl sbwriel adref gyda chi neu ei roi yn y bin.

Y Pentwr Pren

Mae’r Pentwr Pren nawr ar agor i chi ei fwynhau. Dilynwch y canllawiau ar yr arwyddion yn yr ardal i gadw’r lle hwn yn ddiogel i bawb. Gofynnwn i chi olchi eich dwylo cyn chwarae a chadw pellter diogel oddi wrth deuluoedd eraill.

Mae gennym ni ardal chwarae wyllt newydd sbon, lai o faint, ger y Ganolfan Groeso. Wedi’i hadeiladu gan dîm yr ardd, mae’n defnyddio pren o’r gerddi ac mae’n fersiwn lai o’r Pentwr Pren, wedi’i dylunio gyda phlant iau mewn golwg.

Hygyrchedd

Mae gennym 2 gadair olwyn ac 1 sgwter symudedd y gallwch eu benthyg. Gallwch archebu’r rhain ymlaen llaw drwy e-bostio dyffryn@nationaltrust.org.uk.