Gwneud ein gorau glas i wneud pethau'n wyrddach

Tegeirian yn y tŷ gwydr

Rydyn ni'n gosod boeler biomas modern, pympiau gwres o'r ddaear a phaneli solar i leihau ein ôl-troed carbon.

Biomas a bromeliadau

Yn ddiweddar gwnaethom osod boeler biomas newydd yn iard y garddwyr, a fydd yn ein helpu i roi'r gorau i losgi olew a nwy a symud i ffynhonnell ynni lanach, gynaliadwy. Bydd y boeler yn rhedeg ar beledi pren wedi'u gwneud allan o gynnyrch gwastraff o waith gweithgynhyrchu pren yng nghanolbarth Cymru.

Cyn hyn, roedden ni'n defnyddio olew i bweru ein tŷ gwydr. Mae hyn yn ffynhonnell wres ddrud iawn ac mae'n rhaid rheoli’r tymheredd drwy’r amser er mwyn i'r cacti, y planhigion suddlon, y gwinwydd a'r tegeirianau ffynnu.

Dyfodol ein tegeirianau

Gyda’r ffynhonnell ynni fwy dibynadwy hon gallwn wresogi ein tŷ gwydr yn well, felly gallwn brynu a thyfu rhywogaethau prinnach a mwy egsotig o degeirian. Yn y dyfodol ein nod yw creu casgliad cyntaf Cymru o degeirianau trofannol, a nawr gallwn gychwyn ar ein taith i wireddu'r freuddwyd hon.

Nid yw ein garddwyr wedi penderfynu eto pa rywogaethau o degeirian i'w harddangos, gan fod cynifer o bosibiliadau. Bydd hefyd yn cymryd cryn amser i ddod o hyd i'r rhai prinnach a'u meithrin. Yn y cyfamser byddwn yn ehangu'r casgliad presennol o degeirianau trofannol ac yn tyfu'r tegeirianau a'r planhigion cigysol y byddai Reginald Cory, perchennog cyntaf y gerddi, wedi'u plannu.

Hwyl fawr i olew a nwy

Bydd y ffynhonnell ynni newydd yn galluogi'r garddwyr i dyfu mwy o blanhigion cyffrous, ond bydd hefyd yn golygu ynni gwyrddach, glanach. Ar hyn o bryd, mae Dyffryn yn defnyddio, ar gyfartaledd, tua 40,000 litr o olew y flwyddyn i wresogi'r plasty, y tai gwydr, y swyddfeydd a'r caffi.

Mae pympiau gwres o'r ddaear a phaneli solar hefyd yn cael eu gosod yma. Bydd yr holl ynni sy'n cael ei gynhyrchu ganddynt yn cael ei gadw ar y safle i bweru peiriannau batri er mwyn ein galluogi i ddefnyddio cyn lleied â phosibl o'r prif gyflenwad trydan.