Prosiect ffynnon Gerddi Dyffryn

Drwy gydol 2016 a 2017, buom yn codi arian i adfer rhan o’r ardd sydd wedi’i hanghofio – y ffynnon ar y Lawnt Fawr. Mae gwaith bellach wedi dechrau i adfer y nodwedd ddramatig hon.

Prosiect y ffynnon

Mae’n ddigon posib y bydd ymwelwyr â’r gerddi wedi sylwi ar y pwll gwag ger llwybr y gwinwydd. Ers talwm, roedd y pwll hwn yn ffynnon fawr, brydferth y gellid ei gweld o’r tŷ.

Oherwydd gwendid strwythurol y waliau a’r ffaith bod y gwaelod yn colli dŵr, mae’r pwll wedi bod yn wag ers blynyddoedd maith.

Ein nod oedd codi £75,000 i adfer y ffynnon i’w gwir ogoniant. Diolch i roddion hael gan ein hymwelwyr, rydym bellach wedi dechrau ar waith i adfer y nodwedd hon.

Y cam cyntaf oedd creu cyflenwad o ddŵr glân, ffres o dwll turio cyfagos. Ym mis Hydref eleni, cwblhawyd hyn yn llwyddiannus.

Cam nesaf y gwaith yw i gael gwared ar yr holl gerrig sydd wedi torri a gosod rhai newydd, sy’n dal dŵr.

Dewch i’n gweld ni i weld y gwaith yn dod yn ei flaen – disgwyliwn i lawer o’r gwaith sy’n cael ei wneud uwchben y ddaear gael ei gynnal yn y gwanwyn, a gobeithio y bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau’r ffynnon yn ei gwir ogoniant erbyn mis Ebrill 2019.

Sut gallwch chi helpu?

Ymwelwch â ni a phrynu llyfr o’n cornel lyfrau ail-law, cymerwch ran mewn digwyddiad codi arian, neu rhowch bunt fach yn un o’n blychau rhoi. Bydd unrhyw swm yn ein helpu i adfer ein gerddi i’w gwir ogoniant.