Trafod ‘Bloom’ gyda Danielle Sullivan

Artist, Danielle Sullivan, creating a paper sculpture

Pleser mawr i Dyffryn yw cael cyflwyno yr artist gwaith papur lleol, Danielle Sullivan, ym Mehefin 2019 a fydd yn creu ei gosodiad newydd, ‘Bloom’. Mae’r darn yn ceisio ymgorffori harddwch naturiol y Dyffryn trwy arddangosiad blodeuol cain wedi ei wneud o hen lyfrau.

Gallwch weld y gosodiad yn cael ei greu yn y man a’r lle o Fehefin 18-23, 2019. Ar ddydd Sul 23ain bydd Danielle hefyd yn cynnal gweithdy hanner diwrnod.

Pa mor hir y’ch chi wedi bod yn defnyddio papur fel cyfrwng eich gwaith celf, a beth sydd wedi eich ysbrydoli neu ddylanwadu arnoch chi?

Fe ddechreues i ddefnyddio papur yn ystod fy mlwyddyn olaf yn y Brifysgol yn 2014. Ro’n i’n ymchwilio i wrthrychau bob-dydd ar y pryd oherwydd roedd gen i ddiddordeb mewn gwrthrychau allai gael eu hail-ddefnyddio a’u hail-ddehongli i symboleiddio rhywbeth newydd.

Ces bentwr o lyfrau ail-law a gadwyd yn nhŷ fy mam-gu. Fe wnaeth hyn i fi feddwl am sut mae llyfrau’n cael eu anghofio neu eu rhoi o’r neilltu yn aml iawn ar ôl iddyn nhw gael eu darllen. Fe ddechreues i greu darnau cerfluniol arbrofol o’r llyfrau, i symboleiddio ffurfiau botanegol.

‘Regrowth’ oedd fy ngosodiad cyntaf – darn a wnaed yn llwyr mas o lyfrau ail-law a oedd fel gardd wedi ei gwneud i’r raddfa gywir, y gallai ymwelwyr gerdded trwyddi. Arddangoswyd y darn hwn fel fy narn terfynol ar gyfer fy ngradd, ac ers hynny rwy’ wedi creu gosodiadau ar gyfer safleoedd penodol a darnau cerfluniol ar gyfer orielau a chanolfannau gwahanol.

Natur sy’n ysbrydoli fy ngwaith, a’r syniad o gymryd rhywbeth sy’n bodoli’n barod a’i ddefnyddio i greu ystyr neu bwrpas newydd.

Pa mor hir mae’n cymryd i chi adeiladu un o’ch gosodiadau?

Mae popeth rwy’n ei greu naill ai wedi ei dorri neu ei blygu â llaw – felly mae creu darn ar raddfa fawr yn cymryd eitha sbel! Fel arfer bydd un blodyn yn cymryd rhyw 30-45 munud, ac rwy’n ceisio creu y rhan fwyaf o’r elfennau manwl, cerfluniol cyn adeiladu’r darn cyfan ar y safle.

Fel arfer rwy’n creu gosodiadau yn benodol ar gyfer y safle, felly mae amser yr adeiladu yn dibynnu ar faint y lleoliad.

Weithiau fe fydda i’n braslunio syniadau ar bapur, ond fel arfer rwy’n gadael i’r darn fy nhywys wrth i fi ei greu – ʼdyw’r gosodiadau byth yn ddarnau terfynol, gorffenedig, oherwydd maen nhw fod i roi modd i lyfrau fyw o’r newydd – allen nhw ddal ymlaen i dyfu!

Pa agweddau o Dyffryn ry’ch chi’n gobeithio eu cipio yn eich gwaith, a pha agweddau fyddwch chi’n eu defnyddio i’ch hysbrydoli?

Rwy’ wir yn edrych ʼmlaen i ddefnyddio un o’r ystafelloedd yn Nhŷ Dyffryn sydd ychydig yn flinedig, ac sydd ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd.

Bydd y prosiect yn rhoi cyfle i ymwelwyr weld yr ystafell yn ei chyflwr naturiol, gyda lloriau pren a’r papur wal brau, sy’n llawn hanes a chymeriad. Bydd ‘Bloom’ yn cydweddu â harddwch naturiol y gofod, gan ei lenwi â gwinwydd yn troelli, chwyn, deiliach a blodau gwyllt. Bydd y gosodiad yn ceisio asio y tu allan gyda’r tu mewn ac fe fydd yn symbol o dwf harddwch Tŷ Dyffryn – y gorffennol, presennol a dyfodol.

Bydd ymwelwyr yn gweld dahlias, rhosod yn dringo a blodau gwyllt o’r llawr i’r nenfwd – blodau sydd hefyd i’w gweld yn y gerddi.

Sut y’ch chi’n gobeithio fydd ymwelwyr yn ymateb neu deimlo wrth weld y gosodiad?

Rwy’n gobeithio bydd ymwelwyr yn gweld harddwch a thlysni’r ystafell yn ei chyflwr naturiol, bregus – a sut mae’r gosodiad yn pwysleisio ac yn cydblethu yn gynnil.

Mae’r gwaith celf wedi ei wneud o lyfrau ail-law a daflwyd i’r naill ochor i bydru – neb eu hangen nac yn eu caru rhagor. Mae’r elfennau botanegol manwl yn y gwaith yn symboleiddio manylion y lenyddiaeth sydd wedi eu cuddio yn y tudalennau – sydd bellach wedi eu hail-ddychmygu a’u hail-gyflwyno mewn ffurf newydd. Mae bywyd newydd y llyfrau yn cyfateb i fywyd newydd yr ystafell. Ystafell wisgo yw hi a fu ar gau ers blynyddoedd i’r cyhoedd – a nawr mae ar agor.

Gobeithio bydd gwylwyr yn sylwi ar y neges hon ac yn gweld bod y gosodiad yn ceisio cyfleu sut mae Tŷ Dyffryn yn cael ei ail-ddatblygu yn barhaus – gan gostrelu ei harddwch a chysylltu’r gorffennol gyda’r presennol a’r dyfodol.

Gallwch weld y gosodiad yn cael ei greu ar y safle o Fehefin 18-23, 2019. Ar ddydd Sul 23ain, bydd Danielle yn cynnal gweithdy hanner diwrnod.