Llwybr arfordir a thwyni Freshwater West

Llwybr cerdded

Mwynhewch daith gylch hardd o gwmpas y twyni a’r tir amaethyddol sydd y tu cefn i draeth Freshwater West. Wrth fynd, sylwch sut mae ein gwaith adfer yn cefnogi byd natur ac edmygwch y golygfeydd o’r môr o ongl wahanol.

Nodwch nad oes hawl mynd a chŵn ar y llwybrau caniataol hyn er mwyn osgoi tarfu ar y bywyd gwyllt a’r planhigion.

A footpath overlooking Freshwater West

Map

Map detailing walking trails at Freshwater West

Dechrau:

Maes parcio Freshwater West, SA71 5AH

1

Parciwch yn y prif faes parcio yn Freshwater West. Gyda’ch cefn at y traeth, trowch i’r chwith, anelwch am y toiledau ac fe welwch chi fap o’r ddwy daith o gwmpas Gupton. Dyma’r man lle byddwch yn gweld eich mynegbost cyntaf (sylwch bod y ddwy daith yn dilyn yr un llwybr i ddechrau).

2

Dilynwch y llwybr drwy’r twyni, gwyrwch tua’r dde a dilynwch y llwybr ceffyl drwy’r giât, yna bron yn syth trowch i’r chwith gan adael y llwybr ceffyl ac ewch mewn i ardal adfer gweirdir y twyni.

3

Dilynwch linell y ffens ar y chwith nes dod at saeth yn pwyntio i’r dde. Trowch i’r dde a cherddwch ar hyd ochr y twyni gyda’r ardal o dir gwlyb tymhorol ar y chwith i chi.

4

Yn y pellter fe welwch Starman’s Hall, anelwch yn syth am yr giât (y tâp trydan) yng nghornel chwith bellaf y cae. Mae mynegbost wedi ei osod ar hen ffin y cae i’ch helpu ar eich ffordd.

5

Datodwch dâp y ffens drydan gan ddefnyddio’r handlen blastig wedi ei hinsiwleiddio a cherddwch drwodd i drac Starman’s Hall.

6

Trowch i’r dde ac anelwch lan y trac nes cyrraedd y gyffordd ar y trac uchaf.

7

Dilynwch y saethau a throwch i’r dde. Cariwch ymlaen nes cyrraedd y gyffordd nesaf, trowch i’r dde unwaith eto a cherddwch lawr y llwybr ceffyl nôl i ddechrau’r daith.

Diwedd:

Maes parcio Freshwater West, SA71 5AH

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr arfordir a thwyni Freshwater West

Tirwedd

Cau

Cymerwch ofal os gwelwch yn dda wrth gerdded y llwybr. Mae’r safle yn fferm weithiol a gall fod cerbydau amaethyddol o gwmpas y lle. Gall y tir fod yn anwastad mewn mannau.

Llwybr arfordir a thwyni Freshwater West

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Maes parcio Freshwater West, SA71 5AH
Ar y ffordd

Mae Freshwater West ar y B4319. Dilynwch y B4319 o Benfro neu’r B4320 o Angle. Y côd post agosaf at Freshwater West yw SA71 5AH.

Llwybr arfordir a thwyni Freshwater West

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Toiledau
  • Arlwyo (oriau agor tymhorol)
  • Cuddfan adar
  • Maes parcio