Taith i ddarganfod natur ym Mhenrhyn

Llwybr cerdded

Dewch i chwilio yng nghilfachau llai prysur gerddi’r castell a gweld sut rydyn ni’n annog bywyd gwyllt yma.

Discover a 19th-century fantasy castle with spectacular surroundings

Map

Map route for discover nature walk at Penrhyn

Dechrau:

Maes parcio Castell Penrhyn, cyfeirnod grid: SH603717

1

Gadewch y maes parcio ac ewch drwy goedwig o goed derw aeddfed a lled-aeddfed. Yn y gwanwyn fe fyddwch yn cerdded drwy fôr o flodau.

Darllen mwy

2

Dilynwch y llwybr glaswellt sy’n troi heibio i goedwig gymysg fechan sy’n cael ei galw yn Llwyni Leim. Mae coed derw, leim a chastanwydden o wahanol oed yn tyfu yma gyda phren bocs, llawryf a chelyn yn tyfu oddi tanynt a digon o redyn yn ffynnu yma hefyd.

3

Croeswch y lawnt daclus gyda choed braf o bob math bob ochr iddi. Oddi yma mae yna olygfa dda o dŵr y castell a’r Llyfrgell.

4

Cerddwch i lawr y Llethr Grug i’r Glyn. Mae’r llethr yma’n wynebu’r de orllewin ac yn cael gwyntoedd cryfion. Mae llawer o goed derw aeddfed a bedw wedi eu dadwreiddio gan y gwynt yma.

Darllen mwy

5

Wrth ichi groesi’r hen ddreif, sef y fynedfa wreiddiol i’r Castell, cymerwch hoe a dychmygu’r Frenhines Fictoria yn dod drwy’r fynedfa yma pan ddaeth hi i’r castell pan oedd yn ei oes aur. Mi fedrwch chi weld rhai o gerrig sets a cherrig crynion gwreiddiol y ffordd hyd heddiw.

6

Dilynwch y llwybr i’r ardd gorsiog – lle llawn planhigion egsotig sy’n caru lleithder fel gunnera a Chynffon y Gath. Mae’r llwybr yn mynd heibio i dyred pren ac at lwybr pren. Dringwch y stepiau i’r ardd furiog. Os oes gennych chi gi, rhaid ichi osgoi’r ardd furiog drwy fynd yn ôl at yr hen ddreif a throi i’r chwith a dilyn y gwrych ywen. Fe fyddwch chi’n ymuno â’r llwybr sy’n dod allan o’r ardd furiog eto wedyn.

7

Fe allwch chi weld planhigion o bob cwr o’r byd yn yr ardd furiog. Cymerwch eich amser i grwydro ar hyd y llwybrau ffurfiol a phan rydych chi’n barod i fynd, ewch allan drwy’r drws gyferbyn â’r un y daethoch chi mewn drwyddi.

Darllen mwy

8

Trowch i’r chwith ar y llwybr graean ac ewch ar hyd y rhodfa Rhodedendron. Yn y gwanwyn ac ar ddechrau’r haf mae’r rhododendron a’r azaleas yn gymylau o liw a phersawr melys.

Darllen mwy

9

Ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr nes dowch at stabl frics ac yna trowch i fyny’r allt ar eich llaw dde tuag at hen gapel sydd wedi mynd â’i ben iddo. Mae ar bob castell angen adfail rhamantus, a dyma un Castell Penrhyn! Mae’n creu awyrgylch gothig ynghanol y coed coch, y pinwydd a’r coniffer.

10

Dilynwch y llwybr i’r chwith gan basio o dan goed yw ac anelu rhwng y bloc stablau ar y dde a’r ardal barcio i’r anabl ar y chwith. Wrth gornel y Castell, dilynwch lwybr glaswellt llydan tuag at ffens derfyn.

11

Mae’r llwybr yn dilyn y ffens drwy’r Meysydd Elysaidd gyda’u golygfeydd godidog o’r arfordir a’r mynyddoedd. Cofiwch edrych i’r dde hefyd am olygfa drawiadol o Gastell Penrhyn. Mae’r llwybr yn mynd â chi nôl i’r maes parcio lle dechreuodd eich tro.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio Castell Penrhyn, cyfeirnod grid: SH603717

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith i ddarganfod natur ym Mhenrhyn

Tirwedd

Cau

Llwybrau ar laswellt a graean, ambell lethr, wyneb anwastad a grisiau. Croeso i gŵn, ond iddyn nhw fod ar dennyn, heblaw yn yr ardd furiog – mae modd dilyn llwybr gwahanol i’w hosgoi.

Taith i ddarganfod natur ym Mhenrhyn

Cysylltwch â ni

Cau
Taith i ddarganfod natur ym Mhenrhyn

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Castell Penrhyn, Bangor, Gwynedd, LL57 4HT
Ar drên
Mae’r orsaf agosaf ym Mangor, 2.5 milltir (4km), ewch i wefan Traveline-Cymru am fanylion . Rhaid cerdded 1 milltir (1.6km) i fyny’r dreif.
Ar y ffordd

A5122 at y fynedfa yn Llandygai. Côd post, LL57 4HN

Ar fws

Mae taith fws Caernarfon i Landudno yn aros wrth y fynedfa i Gastell Penrhyn, ewch i wefan Traveline-Cymru am fanylion

Ar feic

Mae Llwybr Rhwydwaith Beicio Cymru yn pasio’n agos, ewch i wefan Sustrans am fanylion

Taith i ddarganfod natur ym Mhenrhyn

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Parcio am ddim, 500 llath
  • Ciosg – diodydd a hufen iâ
  • Lle i newid babi a chynhesu bwyd babi
  • Gallwch fenthyg sling i gario babi ar flaen eich corff neu seddi i gario plant bach ar eich clun
  • Maes parcio ar wahân i bobl sy’n cael trafferth cerdded, 200 llath
  • Y gerddi – rhannol hygyrch, stepiau a cherrig anwastad ar lawr mewn mannau
  • Cerbyd aml-sedd wedi ei yrru gan aelod o staff – rhaid archebu ymlaen llaw
  • Yr adeilad – ramp at y fynedfa. Dwy gadair olwyn ar gael. Llawer o risiau i’r lloriau eraill.
  • Y bloc stablau – mynediad rhwydd. Lifft i’r oriel a’r amgueddfa ar y llawr cyntaf.
  • Toiledau wedi eu haddasu yn iard y gegin