Dewch am dro bach ym Mhlas Newydd

Llwybr cerdded

Mae’r daith fer yma o gwmpas y gerddi ym Mhas Newydd yn ddelfrydol i bawb. Yn gefndir i’r cyfan mae golygfeydd hyfryd o’r Fenai ac Eryri. Mae digon i gadw’r rhai bach yn hapus gan gynnwys ein tŷ coeden newydd a’r lle chwarae antur newydd.

Visitors walking in front of Plas Newydd, Anglesey

Map

Map route for fun family walk at Plas Newydd

Dechrau:

Plas Newydd, grid ref: SH521696

1

Dechreuwch eich taith gerdded o’r dderbynfa a dilynwch y llwybr sy’n mynd tuag at y tŷ.

2

Wrth ichi ddilyn y llwybr, arhoswch wrth y pafiliwn criced ac edrych draw at yr hen stablau sy’n cael eu rhedeg gan Ganolfan Conwy heddiw. Roedd y Marcwis yn defnyddio hwn fel garej a dyma lle byddai aelodau’r teulu’n cynnal dramâu roedden nhw wedi eu sgrifennu eu hunain. Mae un gwych, The Pink Shirts, wedi ei ddal ar ffilm yn y 1930au.

3

Dilynwch y llwybr ac wrth ichi droi’r gornel fe fydd golygfeydd gwych o’r Fenai a’r tŷ o’ch blaen. Yn ystod oriau agor y gaeaf, trowch i’r dde a pharhau i lawr ffordd y doc (gan ailymuno â’r llwybr ym mhwynt 5).

4

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr. Unwaith rydych chi yn yr iard, dilynwch y llwybr sy’n mynd tua’r dde. Sylwch ar y lawnt sy’n mynd lawr y llethr ar eich llaw dde; dyma lle byddai’r Marcwis a’i chwaer yn arfer rholio i lawr y bryn gyda’u ci, Cheeky.

5

Dilynwch y llwybr tarmac sy’n mynd i lawr i’r chwith, yna ewch ar hyd y llwybr sydd ar eich llaw dde. I’r chwith fe welwch chi’r hen bwll nofio lle’r oedd y teulu’n arfer hwylio a nofio. Mae’n cael ei redeg yn breifat gan Ganolfan Conwy bellach.

6

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr tarmac. Os ydych chi eisiau hoe fach mae mainc ichi eistedd arni ar y chwith gyda golygfeydd godidog o'ch blaen. Neu fe allech chi fynd i archwilio’r Cylch Camelia ar y dde.

7

Dewch yn ôl at y llwybr ac ewch yn eich blaenau, yna i fyny’r allt ac oddi ar y llwybr ar y glaswellt a chwilio am fwlch yn y coed. Pwy fydd y cyntaf i weld un o’r coed hynaf ym Mhlas Newydd? Dyma le braf i eistedd. Pan fyddwch yn barod, daliwch i fynd i fyny nes cyrraedd y llwybr tarmac.

8

Fan hyn mi fedrwch chi fynd i archwilio’r ardal roedd plant y Marcwis yn ei alw’n India’r Gorllewin. Fedrwch chi ddyfalu pam y cafodd yr enw yma? Crwydrwch dros y glaswellt i chwilio am ein tŷ coeden newydd.

9

Arhoswch ar y glaswellt a throi tua’r coed i fwynhau’r lle chwarae antur.

10

A dyna’ch tro chi ar ben. Beth am fynd i Dŷ Bwyta Whistler am damaid o fwyd? Neu piciwch draw i’r siop goffi wrth ymyl y tŷ, lle mae ‘na gwrt heulog i eistedd yn llygad yr haul ar lan y Fenai. (Dydi’r siop goffi ddim ar agor yn ystod y gaeaf.)

Diwedd:

Plas Newydd, grid ref: SH521696

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Dewch am dro bach ym Mhlas Newydd

Cysylltwch â ni

Cau
Dewch am dro bach ym Mhlas Newydd

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Plas Newydd, Ynys Môn
Ar drên

Gorsaf Llanfairpwll 1.75 milltir (2.8km)

Ar y ffordd

2 filltir (3.2km) i’r de orllewin o Lanfairpwll, cyffyrdd 7 ac 8a yr A55, neu A4080 i Frynsiencyn; trowch oddi ar yr A5 ar ôl croesi Pont Britannia. Côd post LL61 6DQ
 

Ar fws

Gwasanaeth bws Arriva 42 - Bangor i Langefni (pasio gorsaf drenau Bangor ac yn agos at orsaf drenau Llanfairpwll). Gweler Traveline Cymru.

Dewch am dro bach ym Mhlas Newydd

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Parcio am ddim, 400 llath
  • Cyfleusterau newid babi
  • Tai bach tu allan i’r Hen Laethdy ger y maes parcio
  • Bwyd a diod ar gael yn ystafell de’r Hen Laethdy