Taith Dinas Oleu Abermaw

Llwybr cerdded

Mae’r daith hon yn mynd â chi o ganol tref Abermaw trwy strydoedd troellog, serth a chul yr Hen Dref ac i fyny at gopa eithinog Dinas Oleu. Wrth i chi ddringo gallwch fwynhau golygfeydd dramatig dros Aber Mawddach a Bae Ceredigion ac i gyfeiriad Pen Llŷn. Mae’r daith yn llawn hanes a byddwch yn cerdded ar y darn o dir cyntaf i gael ei roi i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1895 gan Mrs Fanny Talbot.

Map

Map route for Dinas Oleu walk Barmouth

Dechrau:

Gorsaf Drenau Abermaw

1

Ewch ar hyd Ffordd yr Orsaf, gyferbyn â mynedfa’r orsaf, i mewn i Sgwâr Talbot.

2

Trowch i’r dde i lawr y brif stryd ac ar ôl tua 100 llath fe welwch arwydd brown yr Ymddiriedolaeth yn dangos y ffordd i fyny i Ddinas Oleu. Croeswch y ffordd a throi i fyny stryd gefn cul (Ffordd Dinas Oleu). Cerddwch i fyny’r allt, gan gadw i’r dde i ddechrau, a dilynwch saethau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym mhob cyffordd nes i chi gyrraedd golygfan sy’n edrych dros y dref.

3

Dilynwch y llwybr serth heibio arwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Daliwch i fynd yn syth i fyny’r allt, gan anwybyddu’r llwybr i’r dde yn y fforch gyntaf. Mae’r llwybr yn culhau ac mae yna gwymp serth i’r chwith felly cymerwch ofal. Ychydig ymhellach ymlaen fe ddowch at yr ‘ystafell fyw awyr agored’ mewn encil yn y graig ar yr ochr dde.

4

Ewch yn eich blaen, gan ddal i ddringo a dilyn y llwybr igam-ogam. Trowch i’r chwith yn y fan lle mae’r llwybr yn rhannu eto. Ar ôl ychydig fe ddowch at risiau sy’n mynd i lawr yn serth am bellter byr ac yna, o dan ychydig o goed, mae’r llwybr yn rhannu eto. Trowch i’r dde ac yna dilynwch y llwybr serth i fyny’r allt eto nes i chi ddod at gofeb canmlwyddiant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar y copa.

5

O’r gofeb ewch yn eich blaen ar hyd yr un llwybr a ddilynoch i gyrraedd y copa. Mae’r llwybr i ddechrau yn weddol wastad cyn disgyn yn eithaf serth. Cadwch i’r chwith wrth y fforch nes i chi ddod at giât sydd â’r arwyddbost ‘Bedd y Ffrancwr yn Unig”. Ewch drwy’r giât a dilynwch y llwybr am bellter byr, gan basio drwy giât arall a chario ‘mlaen nes i chi weld y bedd yn union o’ch blaen.

6

Ewch yn ôl at y giât gyntaf a’r tro hwn dilynwch y llwybr i lawr, gan ddisgyn yn serth, nes i chi gyrraedd yr olygfan gyntaf (gweler cam dau uchod). Nawr dilynwch y lôn i’r chwith o’r llwybr a ddringoch. Mae’r lôn yn mynd â chi heibio Ty’n Ffynnon lle bu Fanny Talbot yn byw nes ei marwolaeth yn 1917. Sylwch ar y plac coffa sydd wedi ei gerfio mewn llechen ar y wâl heibio i’w thŷ.

7

Byddwch nawr yn dilyn nifer o lwybrau a lonydd cul a serth sy’n disgyn trwy fythynnod blith draphlith hen dref Abermaw. Mae yna nifer o lwybrau y gallwch eu dilyn, ond os cadwch i’r chwith byddwch yn pasio heibio’r bythynnod Ruskin mwy amlwg.

8

Daliwch i fynd drwy’r rhodfeydd cul nes i chi gyrraedd y Brif Stryd trwy’r dref. Trowch i’r dde ar hyd y stryd a cherddwch yn ôl i Sgwâr Talbot a mynedfa’r Orsaf lle y dechreuodd y daith.

Diwedd:

Gorsaf Drenau Abermaw

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith Dinas Oleu Abermaw

Tirwedd

Cau

Mae’r llwybr yn serth ac yn arw mewn mannau.  Gall fod yn llithrig os yw’n wlyb.

Taith Dinas Oleu Abermaw

Cysylltwch â ni

Cau
Taith Dinas Oleu Abermaw

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Dinas Oleu, Abermaw
Ar drên

Gorsaf Abermaw (National Rail)

Ar y ffordd

O Ogledd Cymru:  Dilynwch yr A470 i Ddolgellau ac yna’r A496 i Abermaw; O Ganolbarth Cymru/ Canolbarth Lloegr:  Dilynwch yr A458/A470 o’r Trallwng i Ddolgellau (yna fel y daith o Ogledd Cymru); O Dde Cymru:  Dilynwch yr A470 i’r gogledd i Ddolgellau (yna fel y daith o Ogledd Cymru)

Ar fws

Bysiau rheolaidd o Wrecsam trwy Ddolgellau (Traveline Cymru)

Taith Dinas Oleu Abermaw

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Parcio: Mae yna faes parcio talu ac arddangos mawr (nid yw’n perthyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol).
  • Siopau a chaffis amrywiol yn y dref.