Taith Egryn, Bermo

Llwybr cerdded

Camwch yn ôl mewn amser wrth ddod i adnabod yr ardal hyfryd hon a’i golygfeydd godidog. Mae tystiolaeth o ddylanwad dyn ar y tirwedd i’w gweld yn glir yma gyda’r olion archeolegol yn dyddio nôl 5,500 o flynyddoedd, gan wneud Egryn yn lle penigamp i’w archwilio.

Egryn, South Snowdonia

Map

Egryn trail map, South Snowdonia

Dechrau:

Cilfan 300m i’r gogledd o fynedfa Egryn ar yr A496

1

O’r gilfan wrth y capel (SH593204), ewch i’r de tuag at Bermo gan gymryd gofal ar hyd ffordd brysur yr A496 am tua 300m, nes dod at giât y fynedfa i Egryn. Mae’r daith gylchol yn dechrau fan hyn ac wedi ei marcio’n dda.

2

Gan ddilyn yr arwyddbyst, ewch drwy’r giât ac i fyny lôn y fferm. Byddwch yn pasio neuadd-dy canoloesol Egryn ar y chwith (Pwynt 1). Mae’r lle’n fwthyn gwyliau bellach ac mae yma fferm hefyd felly cofiwch barchu preifatrwydd ymwelwyr a bod yn wyliadwrus o draffig fferm.

Darllen mwy
Egryn ger y Bermo, Gwynedd

3

Ewch drwy’r giatiau ac i fyny at fuarth y fferm. Yna ymlaen drwy giât bren yn syth o’ch blaen. Cadwch i’r dde, dros y bont fechan ac yna cadwch i’r chwith i fyny llwybr garw sy’n mynd heibio i sgubor ar y dde.

4

Gan gadw i’r chwith wrth yr arwyddbost, dilynwch y ffens wrth y nant. Ewch drwy’r giât a thros y bont. Gan gadw ar y llwybr, ewch dros y gamfa a dilyn yr arwyddbyst ar draws y nant.

5

Dilynwch y wal garreg, ewch dros y gamfa a chadwch i’r chwith i fyny ar hyd y llwybr nes cyrraedd yr arwyddbost ar dop y bryn. Cadwch i’r chwith a chamwch dros y gamfa. Dilynwch yr arwyddbyst drwy’r caeau a dal i fynd ymlaen drwy giât bren fechan.

6

Yn agos at dop y bryn (Pwynt 2) fe welwch chi olion Pen Dinas, hen fryngaer o Oes yr Haearn.

Darllen mwy

7

Dilynwch y llwybr o gwmpas y gaer a thrwy giât bren gan ddal i fynd dros y caeau a dilyn yr arwyddbyst nes cyrraedd wal a nant. Ewch drwy’r giât a mynd ymlaen i fyny’r bryn nes cyrraedd giât fetel arall. Ar ôl mynd drwy’r giât gyntaf, ewch drwy’r giât sydd yn syth i’r chwith.

8

Mae’r twmpathau gwair yma (Pwynt 3) yn dangos lle’r oedd y gwaith manganîs a agorwyd gyntaf yn 1835.

Darllen mwy

9

Ewch ymlaen heibio’r hen weithfeydd drwy giât bren at y llwybr ac i fyny at giât fetel. Ar ôl mynd drwy’r giât, trowch i’r dde i aros ar Lwybr Egryn, neu os oes amser gennych, cymerwch y llwybr tuag at dop Bwlch Rhiwgyr i weld golygfeydd anhygoel o aber y Fawddach.

10

Ewch ymlaen i lawr y bryn gan ddilyn yr arwyddbyst. Bydd y llwybr yn mynd â chi drwy fwy o olion y gwaith manganîs.

11

Ewch ymlaen i lawr y bryn a thrwy’r giât. Yma, mae olion grŵp o gytiau cerrig o’r Oes Efydd (Pwynt 4)

Darllen mwy
Egryn, South Snowdonia

12

Dilynwch y llwybr i lawr at Bwynt 5. Fe ddowch at ddwy garreg dalsyth.

Darllen mwy
Two upright stones

13

Gan ddilyn y llwybr i lawr y bryn a dilyn yr arwyddbyst, croeswch y ddwy nant ac ewch ymlaen drwy’r giât metel ym Mhwynt 6. Edrychwch ar draws y llethr i’r dde i weld olion tai llwyfan a hen systemau caeau canoloesol.

14

Ewch ymlaen ar hyd y llwybr i lawr heibio Pwynt 7. Oddi yma fe welwch chi’r holl waliau cerrig sych sydd wedi eu codi dros filoedd o flynyddoedd.

Darllen mwy
Egryn, South Snowdonia

15

Croeswch y wal dros y gamfa a chadw at y llwybr i lawr at fuarth y fferm ac yn ôl at fan cychwyn y daith.

Diwedd:

Cilfan 300m i’r gogledd o fynedfa Egryn ar yr A496

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith Egryn, Bermo

Tirwedd

Cau

Rhannau serth a gwlyb. Mae’r tir yma’n cael ei ffermio felly rydych chi’n debyg o weld anifeiliaid fferm ar y daith. Cadwch gŵn ar dennyn a gadael giatiau fel rydych chi’n eu canfod.

Taith Egryn, Bermo

Cysylltwch â ni

Cau

Dros y ffôn; 01341440238    
Drwy e-bost; eryri@nationaltrust.org.uk

Taith Egryn, Bermo

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Egryn, ger Bermo, Gwynedd
Ar drên

Gorsaf drenau yn y Bermo (5km). Ewch i wefan Traveline-Cymru am wybodaeth bellach.

Ar y ffordd

Ar ffordd yr A496 rhwng Bermo a Harlech, parciwch yn y gilfan wrth y capel (neu mae cilfan fwy 300m i fyny’r ffordd). Mae’r llwybr yn dechrau wrth y giât i Egryn.

Ar fws

Ar daith fws Bermo i Harlech, mae safle bws Sunnysands 300m o fynedfa Egryn. Ewch i wefan Traveline Cymru am fanylion.

Ar feic

Ar Lwybr 8 Lôn Las Cymru. Ewch i wefan Sustrans am fanylion

Taith Egryn, Bermo

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Parcio: mae cilfan 300m i’r gogledd o fynedfa Egryn ar yr A496, SH593204 (wrth y Capel)