Y rhandir a’r gerddi cymunedol yn Nhŷ Tredegar

Argraff dylunydd tirlun o sut bydd yr ardal gwelyau uchel newydd yn edrych

Dros y 5 mlynedd ddiwethaf mae rhandirwyr o gymuned Dyffryn wedi bod yn tyfu a chynaeafu ffrwythau a llysiau o’r rhandir ger hen adeilad y Golchdy.

Gyda’r cyllid newydd a’ch rhoddion chi gallwn nawr wella’r cyfleusterau hyn ac ychwanegu mannau newydd i bobl sydd eisiau ymlacio a theimlo’r manteision corfforol ac emosiynol o fod yng nghanol byd natur.

Bydd ehangiad y rhandiroedd yn ein galluogi i dyfu bwyd lleol i bobl leol. Bydd yn dathlu adeg pan roedd Tŷ Tredegar yn ystâd hunan-gynhaliol gydag ardaloedd tyfu muriog a chegin-erddi, a bydd dehongliad newydd yn helpu i ailgysylltu cymuned Dyffryn â’i threftadaeth.

Gall y rhandirwyr gymryd rhan mewn cyrsiau paratoi bwyd a bwyta’n iach yn adeilad y Golchdy ar ei newydd wedd.

Mae contractwyr wedi bod yn brysur yn paratoi’r hen randir i’w ddatblygu
Yr hen randir cymunedol hanner ffordd drwy’r gwaith adeiladu
Mae contractwyr wedi bod yn brysur yn paratoi’r hen randir i’w ddatblygu

Bydd gardd synhwyrau’n cael ei chreu yn yr ardal segur ger adeilad y Golchdy, a fydd yn llawn perlysiau a phlanhigion persawrus a chyffyrddadwy, ynghyd â gardd dawel a fydd yn lle i feddwl ac ystyried.

Bydd ardal ar gyfer gwelyau uchel hefyd yn sicrhau bod defnyddwyr cadair olwyn yn gallu profi’r manteision o arddio.

Bydd y gerddi’n cael eu defnyddio’n bennaf gan grwpiau cymunedol lleol, ond byddant hefyd ar agor i’r cyhoedd ar ddiwrnodau penodol yn ystod yr wythnos.

Crwydro Coedwigoedd er Llesiant

Mae Crwydro Coedwigoedd er Llesiant yn brosiect cydweithredol rhwng yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Growing Space, Cyswllt Cymuned Dyffryn a Cadwch Gymru’n Daclus i ddatblygu coetir a mannau gwyrdd cynaliadwy sy’n cael eu rheoli gan y gymuned yn ystâd Dyffryn.

Wedi’i ariannu drwy raglen Creu Eich Lle y Loteri FAWR, nod y prosiect yw gwella lles cymdeithasol, corfforol a meddyliol y teuluoedd a’r unigolion hynny sy’n byw yn Nyffryn a’r cyffiniau.

Rydym wrth ein bodd fod ein rhandir a’n gerddi cymunedol yn rhan o’r prosiect ehangach hwn ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’n partneriaid dros y blynyddoedd nesaf i wireddu ein huchelgeisiau.