Canolfan gymunedol newydd yn agor yn Nhŷ Tredegar

Torf yn ymgasglu i wrando ar yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn agor adeilad y Golchdy yn swyddogol
Cyhoeddwyd : 01 Apr 2019 Diweddariad diwethaf : 08 Apr 2019

Ymunodd y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dafydd Elis-Thomas â Chyfarwyddwr Cyffredinol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Hilary McGrady i agor canolfan gymunedol newydd yn Nhŷ Tredegar.

Mae’r adeilad, sydd am fod yn ganolbwynt o ddysgu a digwyddiadau cymdeithasol i drigolion Dyffryn, nawr yn cynnwys cegin sy’n cynnig mynediad i gadeiriau olwyn, ystafell hyfforddi a lolfa tra bod yr ardal awyr agored gyfagos wedi’i thrawsnewid yn rhandir a gardd hygyrch y mae’r gymuned yn eu rheoli.

Mae’r ganolfan, y mae nifer o sefydliadau lleol fel Growing Space, Urban Circle a Cartrefi Dinas Casnewydd wedi dangos diddordeb ynddi, eisoes yn dechrau dangos ei photensial ar gyfer hwyluso gweithgareddau sydd wedi’u dylunio i gyfrannu at ymdeimlad o les o fewn y gymuned leol.

Bydd yr adeilad a’r ardaloedd awyr agored yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol, gan gynnwys cymwysterau’r RHS, cyrsiau byw’n annibynnol, sesiynau coginio iach a gweithdai drama a cherddoriaeth. Drwy hyn, bydd aelodau o’r gymuned yn cael mwynhau’r manteision o fod ym myd natur, yn ogystal â’r rhai fydd yn cael eu creu drwy adeiladu cysylltiadau cymdeithasol newydd.

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas y sgwrsio â’r Prif Arddwr, Steve Morgan
Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas y sgwrsio â’r Prif Arddwr, Steve Morgan
Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas y sgwrsio â’r Prif Arddwr, Steve Morgan

Dywedodd y Swyddog Cyswllt Cymunedol, Philip Wilson: “Ry’n ni’n llawn cyffro o fod wedi cwblhau cam cyntaf y prosiect, gydag adeilad y Golchdy eisoes yn cael ei ddefnyddio gan aelodau o’r gymuned. Bydd yr ail gam yn cynnwys tyfu’r rhandir a’r gerddi, a fydd yn dangos gwir ystyr y prosiect yn fy marn i.

“Bydd yr ardaloedd awyr agored hyn yn berchen i gymuned Dyffryn ac yn cael eu rheoli gan wirfoddolwyr sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau garddio ac sydd wrth eu bodd yn yr awyr agored. Bydd yr holl fwyd sy’n cael ei dyfu gan y tîm yn cael ei ddefnyddio mewn cyrsiau paratoi bwyd yn y gegin newydd neu ei gludo adref gan bobl i’w fwynhau fel rhan o ddeiet iach.

“Mae’r rhandir a’r gerddi wedi’u dylunio i fod mor gynhwysol â phosibl, gyda gwelyau blodau uchel i ddefnyddwyr cadair olwyn, gardd synhwyrau sy’n addas i bobl sy’n byw gydag anhwylderau’r cof neu anhwylderau datblygiadol a gardd dawel i annog cyfnodau o feddwl ac ymlacio.”

Yn ei haraith agoriadol dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Hilary McGrady: “Dyma yw’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ei hanfod. Nid cadwraeth na’r adeilad oedd man cychwyn y prosiect hwn. Y man cychwyn oedd pobl yr ardal a’r hyn roeddent eisiau ei weld yn y gofod hyfryd hwn. Roeddent hefyd eisiau gallu rhoi croeso cynnes i bawb.

“Mae’r fantais y mae’r Ymddiriedolaeth yma i’w chyflawni i’w gweld yn glir yn y prosiect hwn; dod â phobl ynghyd o fewn lleoliad hynod o bwysig.

“Hoffwn ddiolch o galon i bawb sydd wedi cefnogi’r prosiect hwn, i’n partneriaid ariannu ac yn olaf i’r rhai sydd wedi rhoi o’u hamser i wireddu’r freuddwyd.”

Y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Hilary McGrady, yn cwrdd â disgyblion o Ysgol Gynradd Parc Tredegar
Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Hilary McGrady, yn sgwrsio â phlant yn adeilad newydd y Golchdy
Y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Hilary McGrady, yn cwrdd â disgyblion o Ysgol Gynradd Parc Tredegar

Ni fyddai’r prosiect wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru a Rhaglen Creu Eich Lle y Loteri FAWR.

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas: “Dwi wrth fy modd ein bod wedi gallu cefnogi cynllun mor werth chweil sy’n dod â manteision di-rif – nid adfer adeilad hanesyddol o gyflwr adfeiliedig yn ôl i ddefnydd pwrpasol yw’r unig gamp; mae gofod deniadol a hygyrch wedi’i greu lle gall pobl leol ddod i ddysgu sgiliau newydd, bod yn rhan o’u cymuned neu ymlacio.”

An illustration of the new community sensory garden

Apêl Gardd Gymunedol Tŷ Tredegar 

Rydyn ni ar ddechrau prosiect 10 mlynedd i ddatblygu Tŷ Tredegar yn ofod a rennir sy’n ysbrydoli gweithgarwch cadarnhaol drwy gysylltiadau â threftadaeth Casnewydd a’r awyr agored. Helpwch ni i ddechrau ar ein taith a chefnogi datblygiad Gardd Synhwyrau Gymunedol yn nhiroedd hen adeilad y Golchdy.