Skip to content
Cwpwl (dau ddyn) yn cerdded law yn llaw ar hyd llwybr pridd trwy goetir gwyrdd llachar y gwanwyn, wedi eu hamgylchynu gan goed yng Nghastell y Waun, Cymru.
Taith coetir Castell y Waun, Wrecsam | © National Trust Images/Trevor Ray Hart
Wales

Taith coetir Castell y Waun

Ar y daith gylchol trwy goetir 2.5 milltir hawdd hon cewch olygfeydd gwych o’r parcdir, a rhywbeth i’ch rhyfeddu yn y canol. Mae ar hyd llwybrau yn bennaf, ond mae’r rhan olaf trwy gaeau agored.

Cyfanswm y camau: 12

Cyfanswm y camau: 12

Man cychwyn

Maes parcio Castell y Waun. Cyfeirnod grid: SJ267384

Cam 1

Gadewch y maes parcio a mynd i fyny’r bryn tua’r castell.

Cam 2

Ewch yn syth ymlaen, heibio ffordd sy’n mynd i’r dde i chi.

Cam 3

Dilynwch y llwybr i’r dde, gydag arwyddion i’r daith goetir.

Cam 4

Mae’r guddfan adar ar y dde i chi, cymrwch gip y tu mewn i weld beth allwch chi ei weld yn y coed.

Cam 5

Cadwch i’r chwith lle mae’r llwybr yn fforchio.

Cam 6

Mae giât o’ch blaen i Goed y Sied Geirw. Naill ai ewch yn syth ymlaen a neidio i bwynt 8, neu dilynwch y llwybr i lawr i’r dde i weld yr hen gastanwydden bêr ym mhwynt 7.

Cam 7

Tua hanner ffordd ar hyd y llwybr ar y chwith i chi fe welwch chi gastanwydden bêr. Trowch yn ôl a dychwelyd at y giât.

Cam 8

Ewch trwy’r giât i Goed y Sied Geirw. Dilynwch y llwybr sydd yn union o’ch blaen trwy’r coed ac i fyny’r llethr. Chwiliwch am lwybr bach ar y dde i chi.

Cam 9

Ym mhen draw’r llwybr hwn fe welwch chi blinth lle'r oedd cerflun o Hercules yn arfer sefyll, yn edrych dros Giatiau Davies ac allanfa’r ystâd. Ar ôl dod o hyd i’r plinth, ewch yn ôl i’r prif lwybr a’i ddilyn trwy Goed y Sied Geirw.

Cam 10

Ewch trwy’r giât sydd yn union o’ch blaen, gan adael Coed y Sied Geirw, a mynd yn syth ar draws y cae gan ddilyn y marcwyr glas.

Cam 11

Pan gyrhaeddwch chi gornel y cae, ewch trwy’r giât mochyn a throi i’r chwith.

Cam 12

Daliwch i fynd yn syth ar hyd y cae gan ddilyn y saethau glas i fyny llethr graddol. Yn y pen draw byddwch yn cerdded ar ha-ha yr ystâd, gyda Choed y Tir Pleser ar y chwith i chi. Daliwch i fynd nes cyrhaeddwch chi giât ger y ffordd at y castell ar y chwith i chi. Er mwyn cwblhau eich taith ewch yn syth ymlaen i ddychwelyd i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Castell y Waun. Cyfeirnod grid: SJ267384

Map llwybr

Map taith coetir Castell y Waun, Wrecsam
Map taith coetir Castell y Waun, Wrecsam | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Yr hydref yng Nghastell y Waun
Lle
Lle

Castell a Gardd y Waun 

Magnificent medieval fortress of the Welsh Marches | Castell canoloesol odidog Y Mers

Chirk, Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Golygfa o Gastell y Waun yng Nghymru.
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Brwydr Crogen 

Taith gylchol 3 milltir o Gastell y Waun, yn cynnwys rhan fechan o Glawdd Offa a mynd heibio safle Brwydr Crogen.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)
Enfys dros y parcdir yng Nghastell y Waun, Wrecsam, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Llwyn y Cil yng Nghastell y Waun 

Mae’r daith filltir rwydd yma trwy barcdir a ddyluniwyd yn y 18fed ganrif yng Nghastell y Waun yn cynnig golygfeydd cofiadwy tua gwastadeddau Swydd Gaer ac Amwythig.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Ymwelwyr gyda Chastell y Waun yn y pellter, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith yr Hen Golff yng Nghastell y Waun 

Mae’r daith gerdded gymedrol 1.2 milltir hon yn mynd â chi i ardal a elwir yn Hen Golff, gyda golygfa gofiadwy o Gastell y Waun ar hanner ffordd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.2 (km: 1.92)

Cysylltwch

Chirk Castle, Chirk, Wrexham, LL14 5AF

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Dau gerddwr a dau gi’n cerdded drwy goetir yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag ystâd Castell y Waun 

Ewch am dro o gwmpas parcdir 480 erw rhyfeddol Castell y Waun, a darganfod tirwedd sy’n gweithio ac yn llawn o goed hynafol, blodau gwyllt, adar a phryfed.

Detholiad o eitemau bwyd a diod Nadoligaidd yn y siop yng Nghastell y Waun
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell y Waun 

Dewch i ymweld â’n ystafell de a mwynhau cacennau cartref sy’n cael eu pobi’n ddyddiol, gan ddefnyddio’r cynhwysion mwyaf ffres. Neu ewch i’r siop anrhegion sy’n llawn o ddanteithion cartref a chofroddion.

Visitors walking in the parkland with their dog at Calke Abbey, Derbyshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell y Waun gyda’ch ci 

Mae gan Gastell y Waun sgôr o ddwy bawen. Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn i Gastell y Waun. Gall yr ystâd 480 erw fod yn lle gwych i grwydro gyda’ch ci beth bynnag yw’r tywydd. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am ble gallwch chi fynd â’ch ci a ble gallwch chi aros i fwynhau pryd blasus.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.