Skip to content
Ymwelwyr gyda Chastell y Waun yn y pellter, Cymru
Golygfa o’r castell ar ystâd y Waun | © National Trust Images / Paul Harris
Wales

Taith yr Hen Golff yng Nghastell y Waun

Mae’r daith gerdded gymedrol 1.2 milltir hon yn mynd â chi i ardal a elwir yn Hen Golff, gyda golygfa gofiadwy o’r castell ar hanner ffordd yn ogystal â gwastadeddau Swydd Gaer ac Amwythig.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Maes parcio Castell y Waun. Cyfeirnod grid: SJ267384

Cam 1

Ewch i ochr chwith cefn y prif faes parcio a mynd trwy’r giât.

Cam 2

Cadwch y ffens ar y chwith i chi a dilyn y saethau coch ar draws y cae, gan ddringo tuag at Rose Cottage, sydd o’ch blaen yn Nhyn-y-Groes.

Cam 3

Pan gyrhaeddwch chi’r ffens, ewch trwy’r giât i’r ffordd. Rydych yn gadael yr ystâd yn y fan hon. Gwyliwch am draffig ar y ffordd. Trowch i’r chwith a mynd ymlaen ar hyd y ffordd am tua 30m nes y gwelwch chi arwydd saeth coch arall a giât i gae.

Cam 4

Ewch trwy’r giât a dilyn y llwybr sy’n syth o’ch blaen. Llwybr swyddogol Clawdd Offa yw hwn mewn gwirionedd. Ewch yn syth ymlaen gan ddilyn y saethau coch a mwynhau’r olygfa hardd o’r castell ar y chwith, gyda gwastadeddau Swydd Gaer ac Amwythig tu ôl iddo.

Ystâd Castell y Waun, Wrecsam
Ystâd Castell y Waun, Wrecsam | © National Trust Images/Andrew Butler

Cam 5

Ar y chwith i chi byddwch yn dod at giât. Ewch trwyddi, a dilyn y saethau coch trwy’r cae yn ôl i lawr tua Fferm yr ystâd.

Cam 6

Daliwch i fynd i lawr y rhiw trwy’r cae. Ar y chwith fe welwch chi glwstwr o goed o gwmpas dŵr. Coed Jericho yw’r rhain, ac yn y coed mae hen ‘lyn rhew’ yr ystâd, lle byddai blociau o rew yn cael eu torri ar gyfer y tŷ. Ewch ymlaen i lawr y cae at y giât yn y gwaelod, yna dilyn y llwybr yn ôl i’r prif faes parcio i orffen y daith.

Man gorffen

Maes parcio Castell y Waun. Cyfeirnod grid: SJ267384

Map llwybr

Map taith yr Hen Golff yng Nghastell y Waun
Map taith yr Hen Golff yng Nghastell y Waun | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o’r castell o gyfeiriad yr ardd yn y gwanwyn
Lle
Lle

Castell a Gardd y Waun 

Magnificent medieval fortress of the Welsh Marches | Castell canoloesol odidog Y Mers

Chirk, Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Cwpwl (dau ddyn) yn cerdded law yn llaw ar hyd llwybr pridd trwy goetir gwyrdd llachar y gwanwyn, wedi eu hamgylchynu gan goed yng Nghastell y Waun, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith coetir Castell y Waun 

Taith gerdded gylchol hawdd ymhlith y coed a’r caeau agored o gwmpas Castell y Waun yn Wrecsam, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.5 (km: 4)
Golygfa o Gastell y Waun yng Nghymru.
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Brwydr Crogen 

Taith gylchol 3 milltir o Gastell y Waun, yn cynnwys rhan fechan o Glawdd Offa a mynd heibio safle Brwydr Crogen.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)
Enfys dros y parcdir yng Nghastell y Waun, Wrecsam, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Llwyn y Cil yng Nghastell y Waun 

Mae’r daith filltir rwydd yma trwy barcdir a ddyluniwyd yn y 18fed ganrif yng Nghastell y Waun yn cynnig golygfeydd cofiadwy tua gwastadeddau Swydd Gaer ac Amwythig.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Chirk Castle, Chirk, Wrexham, LL14 5AF

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Ymwelwyr yn cerdded drwy’r dolydd godidog yng Nghastell y Waun
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag ystâd Castell y Waun 

Ewch am dro o gwmpas parcdir 480 erw rhyfeddol Castell y Waun, a darganfod tirwedd sy’n gweithio ac yn llawn o goed hynafol, blodau gwyllt, adar a phryfed.

Llyfr National Trust School of Gardening ac adnoddau garddio yn y siop
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell y Waun 

Dewch i ymweld â’n ystafell de a mwynhau cacennau cartref sy’n cael eu pobi’n ddyddiol, gan ddefnyddio’r cynhwysion mwyaf ffres. Neu ewch i’r siop anrhegion sy’n llawn o ddanteithion cartref a chofroddion.

Visitors walking in the parkland with their dog at Calke Abbey, Derbyshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell y Waun gyda’ch ci 

Mae gan Gastell y Waun sgôr o ddwy bawen. Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn i Gastell y Waun. Gall yr ystâd 480 erw fod yn lle gwych i grwydro gyda’ch ci beth bynnag yw’r tywydd. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am ble gallwch chi fynd â’ch ci a ble gallwch chi aros i fwynhau pryd blasus.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winter's day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.