Skip to content
Enfys dros y parcdir yng Nghastell y Waun, Wrecsam, Cymru
Enfys dros y parcdir yng Nghastell y Waun, Wrecsam | © National Trust/Annapurna Mellor
Wales

Taith Llwyn y Cil yng Nghastell y Waun

Mwynhewch olygfeydd cofiadwy tua gwastadeddau Swydd Gaer ac Amwythig ar y daith filltir o hyd hon trwy barcdir a ddyluniwyd yn y 18fed ganrif yng Nghastell y Waun.

Cyfanswm y camau: 5

Cyfanswm y camau: 5

Man cychwyn

Maes parcio Castell y Waun. Cyfeirnod grid: SJ267384

Cam 1

O’r maes parcio ewch ar i fyny tua’r castell.

Cam 2

Cymrwch y ffordd i’r chwith a dilyn y ffordd droellog heibio’r fynedfa i’r castell.

Cam 3

Bydd Castell y Waun urddasol yn gefnlen i’r daith hon trwy’r hen barc ceirw a amgaewyd yn fuan ar ôl i’r castell gael ei gwblhau yn 1310.

Cam 4

Cerddwch i lawr y bryn tua’r ffordd i mewn a throi ar y llwybr ar y dde i chi. Ewch dros y gamfa (neu trwy’r giât) a dilyn y pyst pennau gwyn tua Llwyn y Cil, lle gwelwch chi hen goed derw hyfryd.

Cam 5

Pan gyrhaeddwch chi’r giât gallwch naill ai fynd trwyddi i’r ffordd, neu droi yn ôl a dilyn yr un llwybr yn ôl at y castell a’r maes parcio. Os gwnewch chi ddal i fynd yn eich blaen, gallwch groesi’r ffordd ac yna mynd dros gamfa a dilyn llwybr i orsaf drên y Waun, ac ymlaen tua’r Waun ei hun. Neu gallwch droi i’r dde a dilyn y ffordd nes y cyrhaeddwch chi’r giatiau Davies. Ewch ymlaen heibio’r giatiau a gallwch ddilyn y ffordd allan yn ôl i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio Castell y Waun. Cyfeirnod grid: SJ267384

Map llwybr

Map Taith Llwyn y Cil yng Nghastell y Waun
Map Taith Llwyn y Cil yng Nghastell y Waun | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Golygfa o’r castell o gyfeiriad yr ardd yn y gwanwyn
Lle
Lle

Castell a Gardd y Waun 

Magnificent medieval fortress of the Welsh Marches | Castell canoloesol odidog Y Mers

Chirk, Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Golygfa o Gastell y Waun yng Nghymru.
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Brwydr Crogen 

Taith gylchol 3 milltir o Gastell y Waun, yn cynnwys rhan fechan o Glawdd Offa a mynd heibio safle Brwydr Crogen.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)
Cwpwl (dau ddyn) yn cerdded law yn llaw ar hyd llwybr pridd trwy goetir gwyrdd llachar y gwanwyn, wedi eu hamgylchynu gan goed yng Nghastell y Waun, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith coetir Castell y Waun 

Taith gerdded gylchol hawdd ymhlith y coed a’r caeau agored o gwmpas Castell y Waun yn Wrecsam, Cymru.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.5 (km: 4)
Ymwelwyr gyda Chastell y Waun yn y pellter, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith yr Hen Golff yng Nghastell y Waun 

Mae’r daith gerdded gymedrol 1.2 milltir hon yn mynd â chi i ardal a elwir yn Hen Golff, gyda golygfa gofiadwy o Gastell y Waun ar hanner ffordd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.2 (km: 1.92)

Cysylltwch

Chirk Castle, Chirk, Wrexham, LL14 5AF

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Ymwelwyr yn mynd â’u ci am dro yn y parcdir yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag ystâd Castell y Waun 

Ewch am dro o gwmpas parcdir 480 erw rhyfeddol Castell y Waun, a darganfod tirwedd sy’n gweithio ac yn llawn o goed hynafol, blodau gwyllt, adar a phryfed.

A selection of Easter decorations including felted animals and floral mugs
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell y Waun 

Dewch i ymweld â’n ystafell de a mwynhau cacennau cartref sy’n cael eu pobi’n ddyddiol, gan ddefnyddio’r cynhwysion mwyaf ffres. Neu ewch i’r siop anrhegion sy’n llawn o ddanteithion cartref a chofroddion.

Visitors walking in the parkland with their dog at Calke Abbey, Derbyshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell y Waun gyda’ch ci 

Mae gan Gastell y Waun sgôr o ddwy bawen. Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn i Gastell y Waun. Gall yr ystâd 480 erw fod yn lle gwych i grwydro gyda’ch ci beth bynnag yw’r tywydd. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am ble gallwch chi fynd â’ch ci a ble gallwch chi aros i fwynhau pryd blasus.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Walkers climbing rocks against a bright blue sky with the mountains in the distance at Sugarloaf, Monmouthshire

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)