Skip to content
Map o lwybr Lawrenni, taith gerdded Coedwigoedd Cleddau
Map o lwybr Lawrenni, taith gerdded Coedwigoedd Cleddau | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey
Wales

Llwybr Lawrenni

I fyny’r afon o borthladd prysur Aberdaugleddau mae ‘na fyd dirgel o gymoedd coediog wedi’u boddi, gydag ehangder o forfeydd heli a thraethellau lleidiog. Bydd y gylchdaith arfordirol 3-milltir brydferth hon yn eich tywys drwy goedwig dderw hynafol Lawrenni â’i llethrau serth, uwchben prif afon y Daugleddau, ac ar hyd ffosydd llanwol Garron Pill ac Afon Cresswell. Mae hwn yn llwybr gwych i’w ddilyn mewn unrhyw dymor.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Cei Lawrenni, cyfeirnod grid: SN015065

Cam 1

O Gei Lawrenni trowch i’r chwith, gan fynd heibio’r Quayside Tearooms ar y chwith.

Cam 2

Dilynwch arwyddion y llwybr drwy’r iard gychod ac i’r coed, gan basio’r maes carafannau ar y dde. Ewch drwy gât fechan i mewn i’r goedwig hynafol. Mae’r llwybr yn gwau ei ffordd drwy’r coed derw cnotiog, ac yn cynnig ambell gip o’r afon islaw.

Cam 3

Mae’r llwybr yn mynd i’r dde, heibio i gwt Sgowtiaid. Mae cornel y goedwig yn lle da i edrych dros y traethellau gyferbyn. Ar draws yr afon fe welwch bentref Llangwm i’r gogledd-orllewin.

Cam 4

Ar ôl 545 llath (500m) mae’r llwybr yn mynd i lawr at lannau Garron Pill ac yn parhau ar hyd llinell y penllanw. Mae coed derw hynafol, â’u gwreiddiau wedi eu dadorchuddio’n rhannol gan y llanw, yn hongian dros y glannau. Ar adeg y distyll (llanw isel) mae adar y glannau’n bwydo yn y mwd yn y ffosydd dwfn.

Cam 5

Ar ôl ymuno â’r heol, cerddwch lan y rhiw at bentref Lawrenni. Pasiwch yr hostel ieuenctid ar y dde cyn mynd i lawr i ganol y pentref a’r eglwys.

Cam 6

Cadwch i’r dde drwy’r pentref i ailymuno â’r heol i Gei Lawrenni.

Cam 7

Gyda choed y naill ochr i’r ffordd unwaith eto – coed llydanddail cymysg erbyn hyn – dychwelwch i Gei Lawrenni.

Cam 8

Edrychwch dros y traethellau (neu ddŵr, yn dibynnu ar gyflwr y llanw) tuag at West Williamston yn y dwyrain. Mae system o gilfachau bach creigiog yn arwain i lawr at forfa heli a thraethellau.

Man gorffen

Cei Lawrenni, cyfeirnod grid: SN015065

Map llwybr

Map o lwybr Lawrenni, taith gerdded Coedwigoedd Cleddau
Map o lwybr Lawrenni, taith gerdded Coedwigoedd Cleddau | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Mwynhewch daith ar hyd y clogwyni ym Mhentir Lydstep yn Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Llwybr clogwyni ac ogofâu Lydstep 

Mae’r llwybr hawdd hwn o gwmpas tiroedd Plas Newydd yn hwyl a sbri i’r teulu i gyd, gan gynnwys tŷ coeden a maes chwarae antur, gyda mynyddoedd Eryri ac Afon Menai yn gefndir godidog.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Cangen orllewinol Llyn Bosherston, Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Llwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll 

Am daith gerdded sy’n fwrlwm o fywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn, dilynwch lwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll, lle gallwch hefyd grwydro twyni a phyllau dŵr Cwm Mere Pool y tu ôl i draeth Aber Llydan.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Ymwelydd ar Lwybr Arfordir Sir Benfro yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr bywyd gwyllt Stagbwll 

Cadwch olwg am adar môr a dyfrgwn wrth i chi ddarganfod rhai o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Sir Benfro ar lwybr bywyd gwyllt ar hyd yr arfordir yn Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6 (km: 9.6)
Golygfa o’r Bont Wyth Bwa dros y Llyn Pysgod yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr cyfrinachau Llys Stagbwll 

Dysgwch am hanes y teulu Cawdor a mwynhau golygfeydd godidog ar lwybr cyfrinachau Llys Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Little Milford: SA62 4ET, Lawrenny: SA68 0PR, West Williamston: SA68 0TL

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ancient oak woodland at Lawrenny on the Cleddau Woodlands, Pembrokeshire
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â Choedwigoedd Cleddau  

Mae Coedwigoedd Cleddau’n gartref i amrywiaeth eang o fflora a ffawna - gyda thirweddau amrywiol, o forfeydd heli a thraethellau lleidiog ar yr aber i goetiroedd derw, mae digon i’w weld yma.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.