Skip to content
Map o lwybr Lawrenni, taith gerdded Coedwigoedd Cleddau
Map o lwybr Lawrenni, taith gerdded Coedwigoedd Cleddau | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey
Wales

Llwybr Lawrenni

I fyny’r afon o borthladd prysur Aberdaugleddau mae ‘na fyd dirgel o gymoedd coediog wedi’u boddi, gydag ehangder o forfeydd heli a thraethellau lleidiog. Bydd y gylchdaith arfordirol 3-milltir brydferth hon yn eich tywys drwy goedwig dderw hynafol Lawrenni â’i llethrau serth, uwchben prif afon y Daugleddau, ac ar hyd ffosydd llanwol Garron Pill ac Afon Cresswell. Mae hwn yn llwybr gwych i’w ddilyn mewn unrhyw dymor.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Cei Lawrenni, cyfeirnod grid: SN015065

Cam 1

O Gei Lawrenni trowch i’r chwith, gan fynd heibio’r Quayside Tearooms ar y chwith.

Cam 2

Dilynwch arwyddion y llwybr drwy’r iard gychod ac i’r coed, gan basio’r maes carafannau ar y dde. Ewch drwy gât fechan i mewn i’r goedwig hynafol. Mae’r llwybr yn gwau ei ffordd drwy’r coed derw cnotiog, ac yn cynnig ambell gip o’r afon islaw.

Cam 3

Mae’r llwybr yn mynd i’r dde, heibio i gwt Sgowtiaid. Mae cornel y goedwig yn lle da i edrych dros y traethellau gyferbyn. Ar draws yr afon fe welwch bentref Llangwm i’r gogledd-orllewin.

Cam 4

Ar ôl 545 llath (500m) mae’r llwybr yn mynd i lawr at lannau Garron Pill ac yn parhau ar hyd llinell y penllanw. Mae coed derw hynafol, â’u gwreiddiau wedi eu dadorchuddio’n rhannol gan y llanw, yn hongian dros y glannau. Ar adeg y distyll (llanw isel) mae adar y glannau’n bwydo yn y mwd yn y ffosydd dwfn.

Cam 5

Ar ôl ymuno â’r heol, cerddwch lan y rhiw at bentref Lawrenni. Pasiwch yr hostel ieuenctid ar y dde cyn mynd i lawr i ganol y pentref a’r eglwys.

Cam 6

Cadwch i’r dde drwy’r pentref i ailymuno â’r heol i Gei Lawrenni.

Cam 7

Gyda choed y naill ochr i’r ffordd unwaith eto – coed llydanddail cymysg erbyn hyn – dychwelwch i Gei Lawrenni.

Cam 8

Edrychwch dros y traethellau (neu ddŵr, yn dibynnu ar gyflwr y llanw) tuag at West Williamston yn y dwyrain. Mae system o gilfachau bach creigiog yn arwain i lawr at forfa heli a thraethellau.

Man gorffen

Cei Lawrenni, cyfeirnod grid: SN015065

Map llwybr

Map o lwybr Lawrenni, taith gerdded Coedwigoedd Cleddau
Map o lwybr Lawrenni, taith gerdded Coedwigoedd Cleddau | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Mwynhewch daith ar hyd y clogwyni ym Mhentir Lydstep yn Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Llwybr clogwyni ac ogofâu Lydstep 

Mae’r llwybr hawdd hwn o gwmpas tiroedd Plas Newydd yn hwyl a sbri i’r teulu i gyd, gan gynnwys tŷ coeden a maes chwarae antur, gyda mynyddoedd Eryri ac Afon Menai yn gefndir godidog.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Cangen orllewinol Llyn Bosherston, Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Llwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll 

Am daith gerdded sy’n fwrlwm o fywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn, dilynwch lwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll, lle gallwch hefyd grwydro twyni a phyllau dŵr Cwm Mere Pool y tu ôl i draeth Aber Llydan.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Ymwelydd ar Lwybr Arfordir Sir Benfro yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr bywyd gwyllt Stagbwll 

Cadwch olwg am adar môr a dyfrgwn wrth i chi ddarganfod rhai o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Sir Benfro ar lwybr bywyd gwyllt ar hyd yr arfordir yn Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6 (km: 9.6)
Golygfa o’r Bont Wyth Bwa dros y Llyn Pysgod yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr cyfrinachau Llys Stagbwll 

Dysgwch am hanes y teulu Cawdor a mwynhau golygfeydd godidog ar lwybr cyfrinachau Llys Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Little Milford: SA62 4ET, Lawrenny: SA68 0PR, West Williamston: SA68 0TL

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ancient oak woodland at Lawrenny on the Cleddau Woodlands, Pembrokeshire
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â Choedwigoedd Cleddau  

Mae Coedwigoedd Cleddau’n gartref i amrywiaeth eang o fflora a ffawna - gyda thirweddau amrywiol, o forfeydd heli a thraethellau lleidiog ar yr aber i goetiroedd derw, mae digon i’w weld yma.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.