Llwybr Rhedeg Craflwyn

Llwybr rhedeg

Mae’r llwybr hwn yn dechrau ac yn gorffen yng Nghraflwyn ond mae’n rhoi cyfle i chi weld cryn dipyn o ardal Nant Gwynant, pentref del Beddgelert, llethrau isaf yr Wyddfa a Mynydd Sygun lle bu cloddfeydd copr. Cewch ganfod rhaeadrau rhyfeddol, rhedeg ar lannau llynnoedd ac afonydd a dysgu am yr ardal ddiddorol hon a’n gwaith ni yn ei gwarchod.

Sylwch: Llwybr ar gyfer rhedwyr bryniau profiadol yw hwn.

Dim ond ar rannau o’r llwybr hwn y mae arwyddion i nodi’r ffordd. Cofiwch ddod â map a chwmpawd, edrych ar ragolygon y tywydd cyn cychwyn a bod yn barod ar gyfer diwrnod yn y mynyddoedd.

View from Mynydd Sygun, Snowdonia

Map

Running route exploring Nant Gwynant valley starts and ends at Craflwyn, Snowdonia

Dechrau:

Maes Parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Craflwyn, LL55 4NG / Grid reference SH599489

1

O faes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghraflwyn, dilynwch y llwybr troed i fyny trwy'r coed. Pan fydd y llwybr yn fforchio, dilynwch yr saeth ddu i’r dde. Ewch ymlaen heibio i fainc y ddraig ac i fyny stepiau. Bydd rhaeadr fach ar y chwith i chi.

Small waterfall at Craflwyn, Snowdonia

2

Wedi cyrraedd pen y stepiau dilynwch y llwybr i’r dde, trwy goed bedw ac i mewn i lannerch. Ewch ymlaen gan ddilyn y saethau duon ac anwybyddu’r ddau lwybr sy’n arwain i’r dde. Arhoswch am funud i fwynhau’r olygfa o Gadair y Brenin ar y dde i chi, cyn mynd ymlaen i’r chwith a dringo nifer o stepiau (anwybyddwch y gamfa ar y dde i chi). Dilynwch y llwybr sy’n gwau tuag i fyny, dringwch y gamfa fechan dros y ffens ac anelu at y ffridd.

Darllen mwy
The Giant's chair at Craflwyn, overlooking Dinas Emrys and Mynydd Sygun in Snowdonia

3

Dilynwch y llwybr tua’r dwyrain i gyfeiriad Bylchau Terfyn. Ddechrau’r haf, gan amlaf bydd carped o glychau’r gog ar y ffridd ar y chwith i chi. Dringwch y gamfa dros y wal a dilyn y saethau duon. Pan gyrhaeddwch y bont ger hen adfail, trowch i’r chwith i lôn fach a dal i ddringo.

Darllen mwy
Gwartheg Duon Cymreig ymysg plu'r gweunydd yn fferm Hafod y Llan

4

Pan gyrhaeddwch lôn fach (Llwybr Watkin), trowch i’r dde a dod i lawr godre mynydd uchaf Cymru, yr Wyddfa. (Sylwch, mae’r arwyddion duon yn dod i ben yma.)

Darllen mwy
Bluebells by Cwm Llan waterfalls above Hafod y Llan

5

Ar waelod y llwybr, trowch i’r dde i lôn fach ac yna i'r dde eto pan gyrhaeddwch y briffordd. Ar ôl pasio Caffi Gwynant, cymerwch y troad nesaf i’r chwith gan groesi afon Glaslyn. Yna, trowch i’r dde eto gan ddilyn arwydd fferm Llyndy Isaf. Dilynwch y lôn fach heibio i’r fferm a rhedeg ar lannau Llyn Dinas gan fynd trwy sawl giât.

Darllen mwy

6

Ym mhen draw’r llyn, trowch i’r chwith, i fyny llwybr cerrig igam-ogam. Ar ôl cyrraedd y brig, ewch ymlaen am hanner milltir (anwybyddwch y llwybr cyntaf ar y dde) ac wrth i’r llwybr fforchio, cadwch i’r dde.

Darllen mwy
Llyn Dinas yn Llyndy Isaf, Gwynedd, Cymru

7

O Fwlch y Sygun, dilynwch y llwybr chwith (tua’r de), ac yna cadwch i’r dde, i lawr Cwm Bychan. Ar y gwaelod, ewch ymlaen heibio i’r maes parcio a thrwy’r coed tan i chi gyrraedd yr afon.

Darllen mwy
Cwm Bychan ropeway, Beddgelert, Wales.

8

Trowch i’r dde wrth afon Glaslyn a’i dilyn yn groes i’r llif. Byddwch yn ofalus ar y tir creigiog, anwastad ac wrth groesi’r rheilffordd. Ewch yn syth ymlaen dros groesfan y rheilffordd. Ar ôl pasio pompren ar y chwith i chi, ewch ymlaen yn groes i lif yr afon cyn croesi stryd a mynd trwy giât.

Darllen mwy
Afon Aberglaslyn yn Beddgelert, Eryri

9

Pan gyrhaeddwch y giât nesaf, trowch i’r dde i lôn gul a’i dilyn at Waith Copr Sygun. Yma, trowch i’r chwith i’r briffordd brysur ac i’r chwith eto hyd nes y dewch at faes parcio Craflwyn ar y dde.

Diwedd:

Maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Craflwyn, LL55 4NG / Grid reference SH599489

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Rhedeg Craflwyn

Tirwedd

Cau

Mae'r llwybr yn cynnwys amrywiaeth o dir heriol, gan gynnwys llwybrau serth, creigiog, anwastad gyda cherrig rhydd, grisiau creigiog a llwybrau mwdlyd gwlyb a sawl camfa. Mae hefyd yn cynnwys croesi a rhedeg ar hyd rhan o'r A498.

Llwybr Rhedeg Craflwyn

Cysylltwch â ni

Cau

Ebsot: eryri@nationaltrust.org.uk 

Ffon: 01766 510120

Llwybr Rhedeg Craflwyn

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Maes Parcio'r Ymddiriedolaeth Genedaethol Craflwyn, LL55 4NG, SH 599489
Ar drên

Gorsafoedd ym Mhorthmadog 10 milltir, Betws y Coed 17 milltir a Bangor 20 milltir. Gorsafoedd Rheilffordd Ucheldir Cymru ym Meddgelert, Rhyd Ddu 4 milltir a Chaernarfon 13 milltir.

Ar y ffordd

O Fetws y Coed: cymerwch yr A5 tuag at Gapel Curig. Yng Nghapel Curig, trowch i'r chwith i'r A4086 (wedi'i llofnodi Beddgelert) barhau ar y ffordd hon. Yng Ngwesty Pen-y-Gwryd, mae'r ffordd yn troi i'r chwith i mewn i'r A498, parhau ar y ffordd hon i lawr i Nant Gwynant. Mae maes parcio Craflwyn ar yr ochr dde cyn Beddgelert.

O Flaenau Ffestiniog: dilynwch yr arwyddion i Benrhyndeudraeth. Ym Mhenrhyndeudraeth, trowch i'r dde i'r A4085 (arwydd Beddgelert). Yn y gyffordd T, trowch i'r dde ymlaen i'r A498 a dilynwch y ffordd trwy Feddgelert, gan droi i'r dde yn syth ar ôl croesi'r bont yng nghanol y pentref. Parhewch am tua milltir, bydd maes parcio Craflwyn ar eich ochr chwith.

O Gaernarfon: Cymerwch yr A4085 tuag at Feddgelert. Wrth i chi fynd i mewn i'r pentref, trowch i'r chwith / yn syth ymlaen yn hytrach na mynd i'r dde dros y brig. Parhewch am tua milltir, bydd Craflwyn ar y chwith ac fe'i cyfeirir ato.

Ar fws

Gwasanaeth bws Sherpa i'r Wyddfa (edrychwch ar wefan cyngor sir Gwynedd). Gwasanaeth bws i Feddgelert (gwefan Traveline Cymru), amserau gwirio cyn cychwyn.

Llwybr Rhedeg Craflwyn

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Toiledau - yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn maes parcio Craflwyn ac Nantmor
  • Toiledau cyhoeuddus ar gael yn maes parcio Bethania ac yn pentref Beddgelert
  • Bwyd a diod - Caffi Gwynant ar A498 ac dewisiad o siopau a caffis ym Meddgelert