Blwyddyn Les yng Ngerddi Dyffryn

Visitors looking at books

2020 yw Blwyddyn Les yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac yn Nyffryn rydym yn croesawu’r cyfle i ganolbwyntio ar dangnefedd mewnol ac allanol am flwyddyn gyfan! Byddwn yn canolbwyntio ar lawer o ddigwyddiadau sy’n canolbwyntio ar feithrin eich corff a’ch meddwl a sicrhau bod 2020 yn flwyddyn sydd nid yn unig yn dechrau’n dda, ond sy’n gorffen yn dda hefyd.

Mae digon o gyfleoedd llesol yn Nyffryn. Gyda dros 55 erw o erddi a thiroedd, mae digon o lecynnau bach tawel i’w darganfod. Mae’r gerddi’n amrywiol, yn cael eu cynnal yn brydferth ac yn hygyrch, felly rydym yn annog pawb i dreulio amser gyda natur.  

Os ydych yn chwilio am wylltineb a hud, treuliwch amser yn ein Gardd Goed fawr; os ydych chi’n chwilio am drefn ac eglurdeb, mwynhewch ein lawntiau ffurfiol; os ydych chi am ddod â natur i mewn i’ch cegin a’ch coginio, dewch i gael eich ysbrydoli gan ein gerddi cegin gwych; ac os ydych am weld byd natur bach, dewch i’n tŷ gwydr, sy’n cynnwys casgliad cynyddol enwog o gacti a phlanhigion suddlon a’n sbesimenau prin ac anarferol o degeirianau.

Yn y gaeaf cewch gerdded drwy fôr gwyn o lilis bach gwynion, gan ddilyn y llwybr o flodau bach o gwmpas yr ardd, ac mae ‘na lwybr cysglyd i’r plantos lle gallant ddysgu popeth am beth sy’n digwydd i blanhigion yn y gaeaf a chylch bywyd byd natur. Yn y gwanwyn a’r haf byddwn yn dathlu’r pys pêr. Mae gennym gannoedd o wahanol fathau a byddwn yn tyfu ffrwydrad o bersawr a lliw yn ein gardd-ystafelloedd. Byddwn yn annog cerdded llesol, ymdrochi yn y goedwig a myfyrio ynghanol natur drwy gydol y gwahanol dymhorau.   

Dyffryn yw’r lle delfrydol am bicnic! Dewch i fwynhau cinio llesol yn yr heulwen, gyda golygfeydd ysblennydd i dwymo’r galon. Ym misoedd yr haf, mae llawer o artistiaid yn ymweld â ni i beintio Dyffryn mewn dyfrlliw a phaent olew. Maen nhw’n dweud bod y tawelwch a’r weithred o roi’r golygfeydd ar gynfas yn arbennig o dda i’r enaid!

Ac rydym yn fwy na dim ond awyr iach – mae Tŷ Dyffryn ei hun hefyd yn llawn llecynnau myfyriol lle cewch rywfaint o heddwch a llonyddwch. Ffeindiwch gornel fach gysurus a darllen llyfr da yn y Llyfrgell Goch, neu crwydrwch ling-di-long o gwmpas y plasty. A chofiwch fynd am baned (a chacen efallai) yn un o’n dau gaffi, sy’n gweini prydau tymhorol a chacennau cartref. 

Cadwch lygad ar agor am ein cynlluniau ar gyfer ein Blwyddyn Les. Rydym yn cynllunio llawer o gyfleoedd i ddysgu neu ddatblygu eich myfyrio ac ioga, ysgrifennu a pheintio, cerdded a chreu.