Ymweld â Phlas yn Rhiw: yr hyn sydd angen i chi ei wybod

The House at Plas yn Rhiw, Llyn Peninsula

Yn yr erthygl hon fe welwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am yr hyn sy'n agored a beth i'w ddisgwyl o'ch ymweliad.

Sylwch, am weddill y tymor hwn, nid oes angen archebu ymlaen llaw mwyach i ymweld â Phlas yn Rhiw. Byddwch yn ymwybodol, ar adegau prysur efallai y bydd angen i chi aros y tu allan cyn gallu mynd i mewn i'r tŷ. Mae nifer y bobl yn y tŷ ar unrhyw un adeg yn gyfyngedig i helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Parcio

  • Gan mai dim ond maes parcio bach sydd gennym, parchwch bellter cymdeithasol wrth barcio wrth wneud y mwyaf o leoedd maes parcio â phosibl. Ni fydd ein tîm yn gallu eich helpu i ddod o hyd i le parcio.
  • Parcio hygyrch ar gael yn y maes parcio uchaf, wrth ymyl derbynfa'r ymwelydd.Helpwch ni i gadw'r lleoedd hyn yn rhydd i ymwelwyr â phroblemau symudedd trwy ddefnyddio'r prif faes parcio a dilyn y llwybr troed i'r dderbynfa os nad oes angen parcio hygyrch arnoch chi.
  • Mae croeso i wersyllwyd a ddefnyddir ar gyfer cludo ond ni chaniateir iddynt aros dros nos.

Cyrraedd

  • Ar ôl i chi barcio neu os ydych chi'n cyrraedd ar feic, trafnidiaeth gyhoeddus neu ar droed gwnewch eich ffordd i'r dderbynfa ymwelwyr. Os ydych chi'n aelod, bydd angen i chi ddangos eich cerdyn aelodaeth hefyd.

Cadw’n ddiogel

Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yw ein blaenoriaeth. Cadwch lygad ar agor am arwyddion yn ystod eich ymweliad a fydd yn esbonio unrhyw newidiadau o ran mynediad i wahanol rannau o’r safle.

Yn unol â chyfarwyddyd y llywodraeth, mae angen gwisgo gorchudd wyneb yn y rhan fwyaf o leoedd amgaeedig. Dewch ag un gyda chi os gwelwch yn dda.

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, cydymffurfiwch â mesurau ymbellhau cymdeithasol a chanllawiau’r llywodraeth yn ystod eich ymweliad. Os ydych yn dangos unrhyw symptomau o’r coronafeirws, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd â’r feirws yn y 14 diwrnod diwethaf, peidiwch ag ymweld.

Beth sy'n agored?


Mae llawr gwaelod y tŷ, yr ardd, coetir a pherllan, meysydd parcio, toiledau, derbynfa ymwelwyr ac ystafell de ar agor dydd Mercher, Iau, Sadwrn a Sul.  Nodwch fod mynediad olaf i'r tŷ am 4pm. 

Beth sydd ar gau?

Mi fydd lloriau cyntaf ac ail lawr y tŷ ar gau.

Dod a chi?

  • Rydym yn croesawu cŵn cymorth cofrestredig mewn ardaloedd ticed yn unig. Mae hyn yn cynnwys y tŷ, yr ardd a'r coetir uchaf.
  • Mae croeso i gŵn archwilio'r coetir isaf ar dennyn byr

Hygyrchedd


Parcio hygyrch wedi'i leoli ger y dderbynfa ymwelwyr
Gall llwybrau gardd a choetir fod yn anwastad, yn gul, yn serth ac yn cynnwys rhai grisiau mewn rhai lleoedd, edrychwch ar ein datganiad mynediad am fanylion llawn.