Taith gerdded y sarff, y syrffwyr a’r sgerbwd llong

Llwybr cerdded

Ymunwch â’n taith gylch, heibio i siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ar hyd un o draethau gorau Cymru gan fwynhau’r golygfeydd hyfryd ar hyd y ffordd.

Syrffwyr ar dywod Bae Rhosili, Penrhyn Gŵyr, Abertawe, Cymru

Map

Map route for Serpents, Seascapes & Shipwrecks walk

Dechrau:

Rhosili, cyfeirnod grid: SS413881

1

Gyda’ch cefn at yr arhosfan bws, trowch i’r dde a cherdded ar hyd y ffordd gan fynd yn eich blaen rhwng y maes parcio a Gwesty’r Worms Head. Mae siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ychydig yn bellach lawr ar y chwith.

2

Mae siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn un o hen fythynnod gwylwyr y glannau. Bu’r llanw nerthol a symudiad y tywod yn gyfrifol am sawl llongddrylliad. Mae gweddillion yr Helvetia I’w gweld hyd heddiw ar draeth Rhosili pan fydd y llanw’n isel.

Darllen mwy

3

Daliwch i ddilyn y llwybr drwy’r gât sydd ar y llwybr gwastad.

4

Ar ochr dde’r llwybr mae cyfres o dwmpathau. Dyma olion caer o Oes yr Haearn. Mae golygfeydd godidog o’r fan hon ac felly gallai trigolion y gaer weld eu gelynion am filltiroedd i bob cyfeiriad.

5

Wrth i chi barhau ar hyd y llwybr gwastad fe welwch chi gaeau a chloddiau sy’n rhan o system o gaeau agored, cul o’r Canol Oesoedd. Y Normaniaid a gyflwynodd y system hon o ffermio yn y 12fed ganrif.

6

Pan fydd y trac yn troi yn sydyn i’r chwith, cerddwch yn syth ymlaen gan ddilyn y llwybr llydan drwy’r gwair at adeilad gwylwyr y glannau. Yma cewch olygfa wych o Ben Pyrod.

Darllen mwy

7

Codwyd adeilad gwylwyr y glannau yn Oes Fictoria a gwirfoddolwyr sy’n gweithio yma heddiw.

8

Unwaith i chi gyrraedd adeilad gwylwyr y glannau, gallwch ddewis naill ai i groesi draw i’r ynys neu fynd nôl i’r dechrau ar hyd yr un llwybr a ddilynoch i gyrraedd yma.

Darllen mwy

Diwedd:

Rhosili, cyfeirnod grid: SS413881

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded y sarff, y syrffwyr a’r sgerbwd llong

Tirwedd

Cau

Mae’r daith ar lwybr sy’n mynd i lawr llethr yn raddol o’r man cychwyn, ac yn dringo nôl i fyny at y diwedd. Mae’r rhan hon o lwybr yr arfordir yn addas i bobl anabl, ac yn wastad ac yn llyfn. Mae 110 llath (100m) olaf y daith yn mynd dros wair cwta/gwastad ac i fyny rhiw. Mae’n hygyrch i bawb. Does dim un gamfa i’w chroesi. Dim ond un gât, ar y dechrau. Caniateir cŵn, cyn belled â’u bod yn cael eu cadw dan reolaeth gan fod da byw (defaid fel arfer) yma bron drwy gydol y flwyddyn.

Taith gerdded y sarff, y syrffwyr a’r sgerbwd llong

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded y sarff, y syrffwyr a’r sgerbwd llong

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Rhossili, Swansea, SA3
Ar drên

Dewch i ffwrdd yn Abertawe a dal bws i'r orsaf fysiau. 

Ar y ffordd

O Abertawe (C42) dilynwch y A483 i ddinas Abertawe, ac yna ar hyd yr A4067. Yn Black Pill, trowch i'r B4436. Ym Mhennard trowch i'r dde a pharhau ar y B4436, cyn troi i'r chwith i'r A4118. Yn Scurlage, dilynwch y B4247 i Rosili.

O Abertawe (C47) dilynwch yr A483 ac yna yr A484, gan droi i'r chwith i Dregŵyr. Wrth y goleuadau traffig ewch ar y B4295 i Lanrhidian. Yna ewch ar y B4271 dilyn yr arwyddion i Reynoldston. Ewch yn eich blaen at yr A4118 a throi i'r dde. Yn Scurlage, dilynwch y B4247 i Rosili.

Ar droed

Mae Rhosili wedi ei lleoli ar Lwybr Arfordir Cymru ac ar ben draw Llwybr Gŵyr. 

Ar fws

Mae gwasanaethau rheolaidd yn cysylltu Abertawe â Rhosili. (Dydd Llun-Sadwrn, Dydd Sul (gwasanaeth yn yr haf yn unig). Gwasanaeth 118/119 (NAT) a 114 (First Cymru ar Ddydd Sul). Mae gwasanaethau ychwanegol yn cysylltu rhannau tawelach o benrhyn Gŵyr gyda'r 118 a'r 116 (gwasanaeth Abertawe-Gogledd Gŵyr). 

Ar feic

Dilynwch Lwybr Beicio Cenedlaethol 04 o Abertawe neu Dregŵyr i Gilâ Uchaf. Yna newidiwch i'r A4118 i Scurlage, ac yna ymuno â'r B4247 i Rosili. Nodwch fod ffyrdd Gŵyr yn gallu bod yn brysur iawn ac nad ydyn nhw'n addas i seiclo gyda'r teulu.

Taith gerdded y sarff, y syrffwyr a’r sgerbwd llong

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Toiledau - rhwng y maes parcio a’r ganolfan ymwelwyr