Christine Bevan

Gardener, Colby Woodland Garden

Proffil
Christine Bevan - Gardener

Dewch i gwrdd â Christine, un o’n garddwyr yng Ngardd Goedwig Colby, wrth iddi rannu syniadau da ar gyfer eich ymweliad a rhoi cip ar natur ei gwaith.

Y garddwr Christine Bevan

Beth yw natur eich rôl chi?

Mae gen i gyfrifoldebau am ddatblygu a chynnal a chadw yr ardd furiog ac unrhyw forderi ffurfiol o’i chwmpas; rwy’n cyflawni hyn gyda help tîm gwych o wirfoddolwyr.

Beth y’ch chi’n ei fwynhau ynglŷn â gweithio i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol?

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn annog staff i fod yn ddyfeisgar ac i gymryd y cyfrifoldeb am eu meysydd gwaith eu hunain, ac i fi mae hyn wedi golygu cyflwyno a datblygu rhaglen lluosogi planhigion. Mae’r planhigion sy’n cael eu lluosogi naill ai’n cael eu gwerthu i’n hymwelwyr neu’n cael eu defnyddio ar stad Colby.

Oes gyda chi hoff le yn Sir Benfro?

Mae cymaint o leoedd hardd yn Sir Benfro; mae’n anodd dewis ffefryn. Mae ardaloedd gogledd y sir sydd heb eu difetha a bryniau’r Preseli yn hyfryd, a’r arfordir cyfan wrth gwrs, ond galla i ddweud â llaw ar ʼy nghalon bod Colby yn un o fy hoff fannau.

Beth yw eich 3 peth gorau i’w gweld a’u gwneud yng Ngardd Goedwig Colby?

  1. Llonydd a thawelwch – Mwynhewch dangnefedd Colby; hyd yn oed pan mae’n brysur mae ʼna rhyw deimlad o lonyddwch yma.
  2. Golygfeydd sy’n newid o hyd – Mwynhewch yr olygfa o stepiau’r gazebo yn yr ardd furiog; mae’r olygfa hon yn edrych dros yr ardd furiog gyda choedwig y gorllewin tu hwnt. Mae’n olygfa sy’n fythol newydd ac yn ffefryn arbennig ʼda fi.
  3. Llwybrau cerdded – Mwynhewch y nifer o lwybrau cerdded drwy Colby. Wrth i chi roi cynnig ar un newydd bob tro y dewch yma, mae’n syndod faint o lwybrau gwahanol sydd, i blesio nerth a gallu pob un.