Uchafbwyntiau’r tymor

Ceirw yn Ninefwr

Ym misoedd yr hydref mae tir parc Dinefwr yn ffrwydro’n un sioe fawr o liw, a’n coed hynafol yn ysblennydd yn eu coron o ddail coch, oren ac aur.

Fe fydden ni’n argymell mynd am dro ar hyd llwybr Capability Brown y tymor hwn. Cewch gerdded trwy rannau o’r parc ceirw canol-oesol a chwalu’r dail crin, nes cyrraedd maes o law at yr olygfa fawr naturiol sy’n fframio Tŷ Newton.
 
Fe ddylanwadwyd ar yr olygfa hon gan Capability Brown, y cynllunydd gerddi enwog, wedi iddo ymweld â Dinefwr yn 1775. Dyma un o hoff fannau ein ymwelwyr i dynnu llun.
 

Ceirw’n caru! Mae’n dymor Rhidio

Wrth i chi gerdded drwy’r parc ceirw, cadwch lygad ar agor am yr hyddod brith yn rhidio. Yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’r bychod mawr (y gwrywod) yn ymladd a chlatsho cyrn mewn ymgais i ddenu sylw’r benywod (yr ewigod). Dyma un o olygfeydd mwyaf cyffrous bywyd gwyllt Prydain.
 

Teithiau Ystlumod gyda’r Ceidwad

Mae ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol yn enwog am ei digonedd o fywyd gwyllt, ac mae ein Ceidwaid wastad yn barod i ddangos i chi ble mae’r mannau gorau i grwydro yn y parcdir.
 
Efallai mai rhai o’r creaduriaid mwyaf anodd eu gweld â llygad noeth yw’r ystlumod, ond na phoenwch. Yn ystod y tymor hwn, gallwch archebu lle ar Daith Ystlumod gyda’n Ceidwad. Fe wneith hi roi synhwyrydd a thortsh i chi cyn anelu draw am y warchodfa. [Cysylltwch â’n Canolfan Groeso am wybodaeth ac i archebu]
 

Calan Gaeaf yn Ninefwr

Mae ystlumod yn rhan annatod o Galan Gaeaf a phethe iasoer. Dewch draw i gael braw yn Nhŷ Newton y Calan Gaeaf hwn, os y’ch chi’n ddigon dewr. Mae gan ein plasty o’r 17eg ganrif sawl chwedl iasol i’w hadrodd. Caeadau ffenestri yn cau heb i neb eu cyffwrdd, cipolwg ar rithiau ysbrydion a straeon am lofruddiaeth ac angau - pa ryfedd fod y lle ymhlith rhai o dai mwyaf iasoer Prydain.
 
Os y’ch chi’n ddigon dewr, gallwch fynd am daith o amgylch y tŷ yng ngolau tortsh wedi iddi dywyllu yn un o’n digwyddiadau Hanes a Hunllef yr Hydref hwn, neu dreulio’r nos yma hyd yn oed ar Hydref 29. [Cysylltwch â’n Canolfan Groeso am wybodaeth ac i archebu]
 

Hanner Tymor Hydref

Bydd pwmpenni lond y lle gyda ni yr Hanner Tymor hwn, felly dewch draw i naddu wyneb brawychus i fynd adre gyda chi.
 
A gan eich bod yma, beth am her concyrs i’r teulu cyfan? Mae gyda ni ddigonedd o goed castan gwych felly stôr dda o goncyrs i chi gael dewis yr un gorau erioed.
 

Am wybodaeth bellach am ein digwyddiadau ffoniwch 01558 824512 neu ewch i’r dudalen digwyddiadau ar ein gwefan.