Cerdded yng Nghymru yn yr haf

Beth bynnag yw’ch dewis, tro bach hamddenol neu frasgamu’n egnïol am filltiroedd, cewch rywle at eich dant yng Nghymru – coetiroedd, mynyddoedd, dolydd a thraethau. Efallai y gwelwch löyn byw prin, wiwer goch neu forlo ar y ffordd. Dyma rai o’r llu o lwybrau cerdded sy’n aros amdanoch dros yr haf.

Golygfa o lethr coediog gyda rhododendron yn blodeuo a Neuadd Bodnant yn y pellter

Gerdd Bodnant, Conwy 

Mae’r llwybr bryniog hwn drwy Ddôl a Choedwig Ffwrnes, sydd newydd eu hagor, yn her fydd yn eich codi i dir uchel ac yna’n eich gwobrwyo â golygfeydd eang newydd. Yn yr haf, cerddwch drwy Ddôl Ffwrnes ar hyd llwybrau wedi eu torri drwy weiriau a blodau gwyllt sy’n llawn o suo gwenyn a ieir bach yr haf. Dyma weirdir cyfoethog ei rywogaethau sy’n cael ei reoli bellach er mwyn bywyd gwyllt.

Visitors in the garden at Chirk Castle, Wrexham, Wales

Castell y Waun, Wrecsam 

Ewch am dro o gwmpas y 480 erw o dir parc diddorol, a darganfyddwch dirwedd weithiol yn llawn coed hynafol, blodau gwyllt, adar a phryfed. Mae darn o Glawdd Offa, y clawdd pridd amddiffynnol hynod sy’n dyddio o’r 8ed ganrif, yn croesi’r stad. Gallwch weld y darn rhyfeddol hwn yn y parc ceirw canol-oesol, ac mae modd cyrraedd ato rhwng Mawrth a Medi ar hyd llwybr caniataol.

Ymwelwyr yn mwynhau cerdded ar lan y llyn yn y parcdir yn Nhŷ Tredegar

Llwybr Glan Llyn Tredegar, Casnewydd 

Os ydych am gael hoe o fywyd y ddinas, dewch i fwynhau ychydig o heddwch a thawelwch yn yr hafan drefol hon. Mae’r llwybr glan llyn yn daith gylchol fer sy’n mynd â chi ar hyd ymylon y parc yn Nhŷ Tredegar – mae’n boblogaidd iawn ymysg perchnogion cŵn.

Close-up of red campion at Coed-y-Bwnydd, Monmouthshire

Cleidda a Choed-y-bwnydd, Sir Fynwy 

Mae llwybrau glaswelltog yn arwain drwy’r stad hon o’r 18ed ganrif, trwy goedwigoedd a dolydd sy’n ferw o flodau a bywyd gwyllt. Mae un o’r bryngaerau gorau o ran cyflwr yn Sir Fynwy i’w gweld yma – ynghyd â golygfeydd o Fynydd Pen y Fâl, Dyffryn Wysg a Chastell Cleidda.

Llwybr yng Nghwm Idwal, Eryri

Cwm Idwal, Eryri 

Mae’r llwybr hwn, sy’n fyd-enwog am ei ffurfiannau craig a’i blanhigion prin a bregus, yn cynnig rhai o’r golygfeydd mynyddig mwyaf dramatig yn y DU yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol hynaf Cymru. Mae’n eich tywys i ucheldir anghysbell a thrwy fawredd Cwm Idwal, sydd wedi’i saernïo gan iâ – ceulan siâp powlen wedi’i llenwi â dyfroedd crisial clir Llyn Idwal.

View of Dolaucothi Farm from Pen Lan-dolau near trig point at Dolaucothi Gold Mines, Carmarthenshire

Dolaucothi, Sir Gaerfyrddin 

Os y’ch chi’n teimlo’n heini, fe aiff y llwybr 3-4 awr hwn â chi i’r man uchaf ar stad Dolaucothi, trwy filltiroedd o wlad doreithiog lle cewch chi gip efallai ar wiwerod coch. Hefyd mae Llwybr y Mwynwyr, sy’n llai o daith – neu gallech fynd ar daith dywys dan ddaear.

Ar ben pentir y Gribin, uwchben Harbwr Solfach

Sir Benfro 

Daeth yr haf, a dyma’r amser perffaith i fynd mas i’r awyr agored am dro a gweld y gorau o dirwedd hyfryd Sir Benfro. O lwybrau hanes i grwydro golygfeydd, dyma bump o’n ffefrynnau.

Fan y Big, Bannau Brycheiniog

Taith Bedol ar hyd crib Bannau Brycheiniog 

Llwybr cerdded heriol yn yr ucheldir sy’n eich tywys i grombil Bannau Brycheiniog. Mae’r llwybr pedol hwn ar hyd crib y Bannau yn cynnig golygfeydd gogoneddus, gan arddangos gwir fawredd a harddwch y dyffrynnoedd rhewlifol. Mae map, cwmpawd, dillad gwrth-ddŵr, chwiban a thortsh yn hanfodol ar gyfer y llwybr hwn - bydd angen i chi fod yn barod am bob tywydd.

Rare orchids grow in the hay meadow

Plas Newydd, Ynys Môn 

Mwynhewch olygfeydd godidog ar draws yr Afon Menai, y Faenol ac Eryri wrth i chi gerdded o gwmpas tir hardd Plas Newydd. Os crwydrwch chi rhyw ychydig oddi ar y llwybr fe welwch yr hen gae rygbi sydd bellach wedi ei drawsffurfio yn ddôl o flodau gwyllt. O fis Mehefin ymlaen, daw’r ddôl yn fyw i gyd gyda gwenyn yn suo a thegeirianau brodorol.

Playing in the sea at Whistling Sands, Porthor, Gwynedd

Porthor, Pen Llŷn 

Mae’r golygfeydd yn ysblennydd ar hyd yr arfordir gerwin hwn ar ochr ogleddol Penrhyn Llŷn. Dyma daith wych i ddysgu am ychydig o hanes ac etifeddiaeth y fro. Os oes gyda chi amser i’w sbario, arhoswch am ychydig ar y traeth hyfryd i’r teulu oll, un o drysorau cudd Llŷn.

Golygfa o Fae’r Tri Chlogwyn o Southgate

Southgate i Fae’r Tri Chlogwyn, Gŵyr 

Ewch am bicnic ar un o draethau mwyaf eiconig Gŵyr, lle mae adfeilion Castell Pennard yn ymddangos fel golygfa o ffilm Hollywood. Mwynhewch olygfeydd ysblennydd dros Benrhyn Gŵyr a De Sir Benfro, ac ar ddydd poeth o haf fe welwch chi fadfallod yn torheulo ar y tywod poeth.