Skip to content
Walkers admire the view across Llyn Ogwen to the Cwm Idwal Valley on a sunny day, with a body of water visible in the valley and mountains in the distance
Walkers admire the view across Llyn Ogwen | © National Trust Images/Chris Lacey

Cefn gwlad a choetir yng Nghymru

Mae tirwedd wyllt Cymru yn cynnig antur o bob math, o lwybrau drwy goetiroedd hynafol a llwybrau glan afon i draciau mynyddig trawiadol, a dyffrynnoedd hardd sy’n gyfoeth o chwedlau Cymreig.

Cefn gwlad, parcdir, a choetir yng Ngogledd Cymru

Darganfyddwch ddyffryn prydferth Craflwyn a Beddgelert yng nghysgodion copaon Eryri, neu afonydd a gweundir agored Ysbyty Ifan, gyda llwyth o fywyd gwyllt i’w weld ar hyd y ffordd.

Tri ymwelydd yn sefyll wrth afon mewn coed yn Craflwyn a Beddgelert, Cymru.
Lle
Lle

Craflwyn a Beddgelert 

Ymgollwch eich hun yn y chwedlau sydd wrth galon Eryri, gyda rhaeadrau byrlymog, llynnoedd a choetiroedd i’w darganfod yng Nghraflwyn a Beddgelert.

near Beddgelert, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Golygfa o bentref Ysbyty Ifan, Gwynedd, ar lan Afon Conwy. Gwelir casgliad o dai Cymreig carreg a phont fwa dros yr afon yn y blaendir.
Lle
Lle

Ysbyty Ifan 

Darganfyddwch ddyffrynnoedd afon dramatig a gweundir agored gwyllt gyda phlanhigion ac adar prin ger pentref prydferth Ysbyty Ifan.

Betws y Coed, Conwy

Yn hollol agored heddiw
Yr Olygfa o Olygfan y Canmlwyddiant, Dinas Oleu, Cymru
Lle
Lle

De Eryri 

Crwydrwch drwy dirwedd arw anghysbell De Eryri. Mae’r coetir derw hynafol yn Nolmelynllyn a’r creigiau folcanig yng Nghregennan yn cynnig cynefin naturiol i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt. Edrychwch yn ofalus o dan eich traed i chwilio am ffosiliau a chen prin ar draws y rhostir.

Dolgellau, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Walkers admire the view across Llyn Ogwen to the Cwm Idwal Valley on a sunny day, with a body of water visible in the valley and mountains in the distance
Lle
Lle

Carneddau a Glyderau 

Darganfyddwch y dirwedd wyllt o gwmpas tiroedd y Carneddau a’r Glyderau yn Eryri.

Bethesda, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw

Cefn gwlad, parcdir, a choetir yng Nghanolbarth Cymru

Darganfyddwch wylltir eang a thirwedd hynafol Canolbarth Cymru, o weundir mynyddig a mawnog i ddyffrynnoedd a rhaeadrau dramatig.

View of the bleak landscape of Abergwesyn Common, Powys in Wales
Lle
Lle

Tiroedd Comin Abergwesyn 

Darganfyddwch leoliad o dirweddau digyffwrdd a dramatig, lle mae dyffrynnoedd serth yn ildio i diroedd comin trawiadol sy’n cynnig golygfeydd gwych mor bell â Bannau Brycheiniog.

Powys

Yn hollol agored heddiw

Cefn gwlad, parcdir, a choetir yn Ne Cymru

Ymwelwch â Rhaeadr Henrhyd, y rhaeadr uchaf yn Ne Cymru, dilynwch lwybrau troellog drwy’r dedwydd Ddyffryn Wysg neu darganfyddwch ddyffrynnoedd coediog a chilfachau llanwol Sir Benfro.

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru
Lle
Lle

Stad Southwood 

Darganfyddwch dirwedd oesol Southwood o ddyffrynnoedd coediog, caeau blodeuog a chlogwyni geirwon. Yn ymestyn allan i'r môr, mae'r llecyn arfordirol hudol hwn yn llawn rhyfeddodau.

Newgale, Roch, Pembrokeshire

Yn hollol agored heddiw
Dyfroedd Rhaeadr Henrhyd, Powys, yn tasgu i lawr wyneb y graig i’r pwll oddi tano. Mae canghennau mawr yn y blaendir.
Lle
Lle

Bannau Brycheiniog 

Dewch am dro i Lyn Tarell Uchaf, coetiroedd lled-hynafol wrth odre Bannau Brycheiniog, neu ymwelwch â Choedwig Graig Llech a rhaeadrau enwog Henrhyd.

Libanus, Powys

Yn hollol agored heddiw
Meadow brown butterfly on a thistle at Parkhill Camp, Wiltshire
Lle
Lle

Lan-y-lai 

Darganfyddwch encil heddychlon yn Lan-y-lai ym Mro Morgannwg gyda pherllan gymunedol, gweirgloddiau a môr o flodau gwyllt a choed hynod. Lan-y-lai yw’r ddihangfa berffaith.

Peterston-super-Ely, Vale of Glamorgan

Yn hollol agored heddiw
Haid o wyddau ar fanc glaswelltog ger corff o ddŵr ym mwthyn gwyliau Ffermdy Little Milford, Cymru.
Lle
Lle

Coedwigoedd Cleddau 

Dilynwch ddyfroedd y Cleddau drwy goetir heddychlon, hynafol, morfa heli eang a chilfachau llanwol sy’n gyfoeth o dreftadaeth.

West Williamston: SA68 0TL

Yn hollol agored heddiw
Golygfa ar draws parcdir glaswelltog ar Stad Parc Cleidda, lle mae nifer o ddefaid duon yn pori. Gellir gweld y tŷ yn y cefndir, wedi’i guddio’n rhannol gan goed aeddfed.
Lle
Lle

Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg 

Darganfyddwch goetir hynafol Cwm y Santes Fair, ystâd Cleidda, sy’n dyddio o’r 18fed ganrif, bryngaer Oes yr Haearn Coed y Bwnydd a choetir a chefn gwlad eang Fferm Parc Lodge.

Abergavenny, Monmouthshire

Yn hollol agored heddiw
Tŷ gwyn o dan goed yr hydref gyda goleuni hydrefol yn goleuo’r olygfa gyda bryniau tu draw
Lle
Lle

Y Cymin 

Darganfyddwch fyd o olygfeydd godidog a choetiroedd heddychlon, wedi'u cyfuno â thiroedd hamdden prydferth i'w mwynhau gyda phicnic neu daith gerdded ling-di-long.

Monmouth, Monmouthshire

Yn hollol agored heddiw

Mynyddoedd yng Nghymru

A hiker sitting looking at the view from the Brecon Beacons
Erthygl
Erthygl

Mynyddoedd yng Nghymru 

Darganfyddwch gopaon trawiadol Cymru, o heriau Tryfan yng ngogledd Eryri i fynyddoedd eiconig Pen y Fan a Phen-y-fâl yn ne Cymru.

Bywyd gwyllt yng Nghymru

Llo bach morlo llwyd ar draeth cerigos yn Treginnis, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Natur a bywyd gwyllt i’w gweld yng Nghymru 

Dewch ar antur natur yng Nghymru a darganfod pob math o fywyd gwyllt, o ddyfrgwn enwog Llynnoedd Bosherston yn Sir Benfro i wiwerod coch Plas Newydd yng Ngogledd Cymru.

Ymweld yn Gyfrifol

Visitors on a walk with their dog in Heddon Valley, Devon
Erthygl
Erthygl

Ymweld gyda’ch ci 

Os ydych yn dod â’ch ci i’r lleoedd rydym yn gofalu amdanynt, dyma wybodaeth am y Cod Cŵn a’r system sgorio ôl pawen a fydd yn eich helpu chi i drefnu’ch ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y Cod Cefn Gwlad 

Helpwch ni i warchod y lleoedd rydym yn gofalu amdanynt drwy ddilyn ychydig o ganllawiau syml yn ystod eich ymweliad ac ymlynu wrth y Cod Cefn Gwlad.

Lleoedd eraill o ddiddordeb i chi

Carped o glychau’r gog yng nghanol llawer o goed llawn o ddail gwyrdd llachar mewn coetir ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd.

Gerddi a pharciau yng Nghymru 

Ymwelwch â chasgliad arbennig o erddi a pharciau yng Nghymru. O erddi muriog i ystadau cefn gwlad a gerddi coed, mae digon i’w ddarganfod.

Tu allan i Gastell Penrhyn ar ddiwrnod braf

Cestyll a chaerau yng Nghymru 

Camwch i mewn i gaer ganoloesol â dwnsiynau yn y Waun neu ymwelwch â chartref tywysogion Cymru yng Nghastell Powis. Darganfyddwch rai o gestyll gwychaf ac enwocaf Cymru.

Golygfa o wedd ogledd-ddwyreiniol Tŷ Tredegar ar ddiwrnod heulog

Tai ac adeiladau yng Nghymru 

Darganfyddwch blastai Cymreig mawreddog a’u casgliadau, o gartrefi teuluol i adeiladau a ddyluniwyd gan benseiri enwog. Darganfyddwch hanes a hanesion o’r oes a fu mewn lleoliadau trawiadol ledled Cymru.

Golygfan y Canmlwyddiant, Dinas Oleu, Cymru

Arfordiroedd a thraethau yng Nghymru 

Darganfyddwch 157 milltir o arfordir Cymru sy’n cael ei ddiogelu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, o draethau euraidd eang i glogwyni geirwon

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.