Skip to content
Yr Wyddfa a chopaon mynyddoedd eraill gydag ystâd Hafod y Llan yn y pellter ym Mharc Cenedlaethol Eryri, Cymru
Yr Wyddfa a chopaon mynyddoedd eraill ym Mharc Cenedlaethol Eryri | © National Trust Images/Joe Cornish

Cefn gwlad a choetir yng Nghymru

Mae tirwedd wyllt Cymru yn cynnig antur o bob math, o lwybrau drwy goetiroedd hynafol a llwybrau glan afon i draciau mynyddig trawiadol, a dyffrynnoedd hardd sy’n gyfoeth o chwedlau Cymreig.

Cefn gwlad, parcdir, a choetir yng Ngogledd Cymru

Darganfyddwch ddyffryn prydferth Craflwyn a Beddgelert yng nghysgodion copaon Eryri, neu afonydd a gweundir agored Ysbyty Ifan, gyda llwyth o fywyd gwyllt i’w weld ar hyd y ffordd.

Tri ymwelydd yn sefyll wrth afon mewn coed yn Craflwyn a Beddgelert, Cymru.
Lle
Lle

Craflwyn a Beddgelert 

Ymgollwch eich hun yn y chwedlau sydd wrth galon Eryri, gyda rhaeadrau byrlymog, llynnoedd a choetiroedd i’w darganfod yng Nghraflwyn a Beddgelert.

near Beddgelert, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Golygfa o bentref Ysbyty Ifan, Gwynedd, ar lan Afon Conwy. Gwelir casgliad o dai Cymreig carreg a phont fwa dros yr afon yn y blaendir.
Lle
Lle

Ysbyty Ifan 

Darganfyddwch ddyffrynnoedd afon dramatig a gweundir agored gwyllt gyda phlanhigion ac adar prin ger pentref prydferth Ysbyty Ifan.

Betws y Coed, Conwy

Yn hollol agored heddiw
Yr Olygfa o Olygfan y Canmlwyddiant, Dinas Oleu, Cymru
Lle
Lle

De Eryri 

Crwydrwch drwy dirwedd arw anghysbell De Eryri. Mae’r coetir derw hynafol yn Nolmelynllyn a’r creigiau folcanig yng Nghregennan yn cynnig cynefin naturiol i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt. Edrychwch yn ofalus o dan eich traed i chwilio am ffosiliau a chen prin ar draws y rhostir.

Dolgellau, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Walkers admire the view across Llyn Ogwen to the Cwm Idwal Valley on a sunny day, with a body of water visible in the valley and mountains in the distance
Lle
Lle

Carneddau a Glyderau 

Darganfyddwch y dirwedd wyllt o gwmpas tiroedd y Carneddau a’r Glyderau yn Eryri.

Bethesda, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw

Cefn gwlad, parcdir, a choetir yng Nghanolbarth Cymru

Darganfyddwch wylltir eang a thirwedd hynafol Canolbarth Cymru, o weundir mynyddig a mawnog i ddyffrynnoedd a rhaeadrau dramatig.

View of the bleak landscape of Abergwesyn Common, Powys in Wales
Lle
Lle

Tiroedd Comin Abergwesyn 

Darganfyddwch leoliad o dirweddau digyffwrdd a dramatig, lle mae dyffrynnoedd serth yn ildio i diroedd comin trawiadol sy’n cynnig golygfeydd gwych mor bell â Bannau Brycheiniog.

Powys

Yn hollol agored heddiw

Cefn gwlad, parcdir, a choetir yn Ne Cymru

Ymwelwch â Rhaeadr Henrhyd, y rhaeadr uchaf yn Ne Cymru, dilynwch lwybrau troellog drwy’r dedwydd Ddyffryn Wysg neu darganfyddwch ddyffrynnoedd coediog a chilfachau llanwol Sir Benfro.

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru
Lle
Lle

Stad Southwood 

Darganfyddwch dirwedd oesol Southwood o ddyffrynnoedd coediog, caeau blodeuog a chlogwyni geirwon. Yn ymestyn allan i'r môr, mae'r llecyn arfordirol hudol hwn yn llawn rhyfeddodau.

Newgale, Roch, Pembrokeshire

Yn hollol agored heddiw
Dyfroedd Rhaeadr Henrhyd, Powys, yn tasgu i lawr wyneb y graig i’r pwll oddi tano. Mae canghennau mawr yn y blaendir.
Lle
Lle

Bannau Brycheiniog 

Dewch am dro i Lyn Tarell Uchaf, coetiroedd lled-hynafol wrth odre Bannau Brycheiniog, neu ymwelwch â Choedwig Graig Llech a rhaeadrau enwog Henrhyd.

Libanus, Powys

Yn hollol agored heddiw
Meadow brown butterfly on a thistle at Parkhill Camp, Wiltshire
Lle
Lle

Lan-y-lai 

Darganfyddwch encil heddychlon yn Lan-y-lai ym Mro Morgannwg gyda pherllan gymunedol, gweirgloddiau a môr o flodau gwyllt a choed hynod. Lan-y-lai yw’r ddihangfa berffaith.

Peterston-super-Ely, Vale of Glamorgan

Yn hollol agored heddiw
Haid o wyddau ar fanc glaswelltog ger corff o ddŵr ym mwthyn gwyliau Ffermdy Little Milford, Cymru.
Lle
Lle

Coedwigoedd Cleddau 

Dilynwch ddyfroedd y Cleddau drwy goetir heddychlon, hynafol, morfa heli eang a chilfachau llanwol sy’n gyfoeth o dreftadaeth.

West Williamston: SA68 0TL

Yn hollol agored heddiw
Golygfa ar draws parcdir glaswelltog ar Stad Parc Cleidda, lle mae nifer o ddefaid duon yn pori. Gellir gweld y tŷ yn y cefndir, wedi’i guddio’n rhannol gan goed aeddfed.
Lle
Lle

Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg 

Darganfyddwch goetir hynafol Cwm y Santes Fair, ystâd Cleidda, sy’n dyddio o’r 18fed ganrif, bryngaer Oes yr Haearn Coed y Bwnydd a choetir a chefn gwlad eang Fferm Parc Lodge.

Abergavenny, Monmouthshire

Yn hollol agored heddiw
Tŷ gwyn o dan goed yr hydref gyda goleuni hydrefol yn goleuo’r olygfa gyda bryniau tu draw
Lle
Lle

Y Cymin 

Darganfyddwch fyd o olygfeydd godidog a choetiroedd heddychlon, wedi'u cyfuno â thiroedd hamdden prydferth i'w mwynhau gyda phicnic neu daith gerdded ling-di-long.

Monmouth, Monmouthshire

Yn hollol agored heddiw

Mynyddoedd yng Nghymru

A hiker sitting looking at the view from the Brecon Beacons
Erthygl
Erthygl

Mynyddoedd yng Nghymru 

Darganfyddwch gopaon trawiadol Cymru, o heriau Tryfan yng ngogledd Eryri i fynyddoedd eiconig Pen y Fan a Phen-y-fâl yn ne Cymru.

Bywyd gwyllt yng Nghymru

Llo bach morlo llwyd ar draeth cerigos yn Treginnis, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Natur a bywyd gwyllt i’w gweld yng Nghymru 

Dewch ar antur natur yng Nghymru a darganfod pob math o fywyd gwyllt, o ddyfrgwn enwog Llynnoedd Bosherston yn Sir Benfro i wiwerod coch Plas Newydd yng Ngogledd Cymru.

Ymweld yn Gyfrifol

Visitors on a walk with their dog in Heddon Valley, Devon
Erthygl
Erthygl

Ymweld gyda’ch ci 

Os ydych yn dod â’ch ci i’r lleoedd rydym yn gofalu amdanynt, dyma wybodaeth am y Cod Cŵn a’r system sgorio ôl pawen a fydd yn eich helpu chi i drefnu’ch ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y Cod Cefn Gwlad 

Helpwch ni i warchod y lleoedd rydym yn gofalu amdanynt drwy ddilyn ychydig o ganllawiau syml yn ystod eich ymweliad ac ymlynu wrth y Cod Cefn Gwlad.

Lleoedd eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa o'r awyr o Erddi Dyffryn, Cymru, ym mis Rhagfyr

Gerddi a pharciau yng Nghymru 

Ymwelwch â chasgliad arbennig o erddi a pharciau yng Nghymru. O erddi muriog i ystadau cefn gwlad a gerddi coed, mae digon i’w ddarganfod.

An aerial view of a grey, stone castle with mountains and the sea in the background

Cestyll a chaerau yng Nghymru 

Camwch i mewn i gaer ganoloesol â dwnsiynau yn y Waun neu ymwelwch â chartref tywysogion Cymru yng Nghastell Powis. Darganfyddwch rai o gestyll gwychaf ac enwocaf Cymru.

Stars had from an acer tree in front of the mansion house

Tai ac adeiladau yng Nghymru 

Darganfyddwch blastai Cymreig mawreddog a’u casgliadau, o gartrefi teuluol i adeiladau a ddyluniwyd gan benseiri enwog. Darganfyddwch hanes a hanesion o’r oes a fu mewn lleoliadau trawiadol ledled Cymru.

Yr olygfa o Ddinas Oleu, Cymru

Arfordiroedd a thraethau yng Nghymru 

Darganfyddwch 157 milltir o arfordir Cymru sy’n cael ei ddiogelu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, o draethau euraidd eang i glogwyni geirwon

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.