Teithiau Cerdded Byr yn Ne Cymru

Mae ein teithiau cerdded byr yn ne Cymru i gyd yn llai na thair milltir o hyd, ond maen nhw'n llawn o bethau i'w gweld a'u gwneud. Efallai y gwelwch chi forloi ym Martin's Haven, adar y gwlypdir yng nghors Marloes neu wartheg gwyn hynafol yn Ninefwr. Cewch ryfeddu at ddaeareg Garn Fawr ac at arfordir garw Sir Benfro ac yn camu’n ôl mewn amser ym mwyngloddfeydd aur Dolaucothi

Llyn y Begwns a’r tir comin o gwmpas

Llwybr y Begwns: golygfeydd, nid dringfeydd

Mwynhewch yr oll (bron) o’r golygfeydd sydd gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i’w cynnig, heb ddim dringfeydd, ar y llwybr hawdd hwn ar y Begwns.

Golygfa o Fae’r Tri Chlogwyn o Southgate

Taith gerdded Southgate i Fae’r Tri Chlogwyn

Mwynhewch olygfeydd godidog o benrhyn Gŵyr a De Sir Benfro, mynd am bicnic i un o draethau mwyaf enwocaf Gŵyr a chael cip ar adfeilion Castell Pennard sy’n edrych fel golygfa allan o un o ffilmiau Hollywood.

Syrffwyr ar dywod Bae Rhosili, Penrhyn Gŵyr, Abertawe, Cymru

Taith gerdded y sarff, y syrffwyr a’r sgerbwd llong

Yn un o draethau gorau Cymru, mae Rhosili yn hafan i bobl sydd am fwynhau’r arfordir – drwy gerdded, syrffio neu adeiladu cestyll tywod.

Taith drawiadol o amgylch pen pellaf Penrhyn Marloes

Martin’s Haven – taith y Parc Ceirw

Taith fer ond drawiadol o amgylch pen pellaf Penrhyn Marloes gyda llawer o forloi (a rhai bach yn yr hydref), grug a blodau gwyllt, creigiau rhyfeddol a golygfeydd o’r môr.

Pont bren sy’n mynd â chi dros Afon Cothi

Taith gerdded parcdir Dolaucothi

Taith gerdded rwydd a hamddenol o amgylch tir plasty Dolaucothi, a chyfle i fwynhau llwybr ger yr afon ac ar hyd y brif fynedfa i’r hen ystâd hyfryd hon.

Golygfa bell o ymyl gorllewinol Pen Dinas

Llwybr syfrdanol Pen Dinas

Cewch fwynhau taith gerdded iachus o gylch Pen Dinas a gweld rhai o olygfeydd gorau Sir Benfro.

Traeth diarffordd ar arfordir Sir Gaerfyrddin

Taith gerdded Trwyn Ragwen, Sir Gaerfyrddin

Mwynhewch olygfeydd gwych ar draws Bae Caerfyrddin, gyda digon o flodau gwyllt a hanes lleol ar y daith gerdded hon ar hyd clogwyni môr at draeth cysgodol.

Plant yn mwynhau’r olygfa o safle Cwrt Stagbwll

Taith cyfrinachau Cwrt Stagbwll

Cyfle i grwydro’r dirwedd a’r parcdir rhyfeddol a gynlluniwyd gan y teulu Cawdor.

Garn Fawr's rocky coast

Taith golygfan Garn Fawr

Taith fer ond drawiadol i gopa’r Garn Fawr i fwynhau morluniau trawiadol a llwyth o hanes Sir Benfro, o gaer Oes yr Haearn i wylfa’r Rhyfel Byd.

Danasod yn pori yn y parc ceirw wrth i’r haul ddisgleirio drwy’r coed

Taith ‘Capability’ Brown, Sir Gaerfyrddin

Dewch i weld coed hynafol a bywyd gwyllt gan ddilyn llwybr a gynlluniwyd gan Lancelot 'Capability' Brown pan oedd yn ymweld â Dinefwr yn 1775.

Edrych i lawr ar Lynnoedd Bosherston yn yr hydref

Pyllau Lili Bosherston – taith hudolus Freshwater

Dewch i fwynhau taith a golygfeydd o amgylch Llynnoedd Bosherston; cewch weld y lilïau dwr enwog, dyfrgwn a golygfeydd hyfryd o’r glannau.

Dewch i grwydro Abermawr ar droed

Llwybr coedwig a thraeth Abermawr

Byddwch yn barod gyda’ch sgidie cerdded a’ch welington-bŵts a dewch i grwydro coedwigoedd pert, traeth gro, cors a gweirgloddiau Abermawr.

Pentir Lydstep o’r awyr

Taith glogwyni ac ogofâu Lydstep

Taith braf ar hyd y clogwyni i weld bywyd gwyllt a golygfeydd godidog tua’r môr. Efallai y byddwch chi’n ddigon lwcus i gael cipolwg ar ddolffiniaid neu lamhidyddion oddi ar y lan.

Esgidiau cerdded

Llwybr Traeth a Chors Marloes

Gwisgwch eich ‘sgidiau cerdded a dewch i grwydro traeth braf a gwylio adar ar hyd cylchdaith hanner awr o amgylch y penrhyn.

Gwisgwch eich ‘sgidie cerdded i weld Solfach ar ei orau

Solfach – taith arfordirol y Gribin

Cychwynnwch eich stori glan môr yn yr harbwr a dilynwch lwybr cylch o’r pentref i fyny i bentir trawiadol y Gribin. Cewch fwynhau golygfeydd arfordirol bendigedig bob cam o’r ffordd.

Esgidiau cerdded ar lwybr yr arfordir

Taith o fôr i fôr ar Stad Southwood

Dilynwch lwybrau drwy goetir a ffermdir sy’n llawn bywyd gwyllt cyn dilyn llwybrau ar hyd y clogwyni a’r traethau.

Teithiau addas i’r teulu ar ystâd Dolaucothi

Llwybr coedwig Dolaucothi

Llwybr hyfryd, gweddol anodd, drwy goedwig hynod o hardd.

Tŷ crwn y Cymin, Trefynwy

Darganfyddwch lwybr y Cymin

Crwydrwch yn ôl troed yr Arglwydd Nelson a’r Fonesig Hamilton, a ddaeth yma dros 200 mlynedd nôl, i fwynhau’r golygfeydd gwych o Gymru a Lloegr, ac i ymweld â dau adeilad Sioraidd diddorol.

Mwynlawr Dolaucothi drwy’r coed

Llwybr Ffordd y Mwynwyr yn Nolaucothi

Gallwch ddilyn ôl-traed hen fwyngloddwyr aur y gorffennol, o fynedfeydd y mwyngloddiau a ddefnyddiwyd gan y Rhufeiniaid i weddillion y felin wasgu a ddefnyddiwyd yn y 1930au. Gallwch weld golygfeydd anhygoel a phlanhigion anghyffredin ar hyd y ffordd.

Ewch i grwydro’r goedwig

Taith Lawrenni

Ewch ar grwydr drwy goedwig lle nad yw amser yn golygu dim. Mae lleoliad Lawrenni ar lan yr afon yn wych ar gyfer golygfeydd glan y dŵr a gwylio bywyd gwyllt.

Rhostir arfordirol a daeareg ryfeddol Pen Anglas

Taith gerdded Pen Anglas

Dewch i fwynhau golygfeydd gwych ar draws Bae Ceredigion a darganfod llwybr lle gallwch gerdded yn droednoeth ar y daith antur wyllt hon i deuluoedd.

Stepiau pren ar hyd llwybr y goedwig yng Nghraig Gwladys

Llwybr Craig Glwadys

Cewch fwynhau golygfeydd braf o ran isaf Cwm Nedd o fannau uchaf y gylchdaith hon, sy’n cysylltu â phentref Llangatwg Nedd