Ail ddiwrnod taith gerdded Her Fawr Gŵyr

Llwybr cerdded

Dyma ail ddiwrnod Her Fawr Gŵyr, sef taith gerdded dau-ddiwrnod ar hyd penrhyn godidog Gŵyr, gan y gohebydd teithio Mark Rowe. Dim ond canllaw bras yw’r daith hon; gallwch ddilyn llwybr eich hun. Mae offer cerdded pwrpasol, map a chwmpawd yn hanfodol.

Golygfa dros Fae’r Tri Chlogwyn

Map

Map route for day two of the Gower Super Challenge walk

Dechrau:

Rhosili, cyfeirnod grid: SS416880

1

O Rosili dilynwch lwybr yr arfordir ar hyd y pentir uwchben Bae Mewslade, Red Chamber, The Knave a Foxhole Slade.

2

Dilynwch arwydd llwybr yr arfordir tua’r de, i lawr y dyffryn at Glogwyn Overton. Cadwch at y chwith ar hyd y llwybr, gan ddilyn llwybr yr arfordir at garreg goffa Gŵyr ar ben Drwyn Porth Einon.

3

Dilynwch lwybr yr arfordir drwy Horton (does dim llwybr i fyny o ben dwyreiniol Bae Porth Einon), uwchben The Sands ac ymlaen i Drwyn Oxwich.

4

Cadwch at y llwybr allanol o amgylch Trwyn Oxwich, sydd, ar yr ochr ddwyreiniol, yn arwain i fyny’r rhiw drwy’r coed. Dilynwch y llwybr hwn ac yna lawr y grisiau hir a mynd heibio i Eglwys Sant Illtyd.

5

Croeswch y bae. Pan fydd y llanw’n uchel bydd rhaid i chi ail-ymuno â llwybr yr arfordir y tu ôl i Dwyni Nicholaston dros y bont (cyfeirnod grid. SS874518). Fel arall, cerddwch o flaen Little Tor a dringo’r llwybr i ben y clogwyn o’r cildraeth. Ar ôl cyrraedd y top, gwnewch eich ffordd i lawr i gyfeiriad y gogledd, at y traeth.

6

Pan fydd y llanw’n isel gallwch gerdded draw i Fae’r Tri Chlogwyn, ond fel arall bydd angen i chi ddringo’r llwybr serth i Notthill ac yna mynd lawr i’r traeth gan groesi dros y cerrig llamu. Dringwch i ben y twyni tywod ar yr ochr draw a dilyn y llwybrau tuag at y pentir uwchben Traeth Pobbles ac yna ymlaen i’r dwyrain, gan gadw’n ddigon pell i’r de o’r cwrs golff.

Darllen mwy

7

Dilynwch lwybr y pentir heibio i Fox Hole ac ewch ymlaen i Drwyn Pwll Du. Mae’r llwybr yn dilyn ochr uchaf y pentir cyn disgyn i lawr ac i fyny’n serth i Fferm Pennard. Dilynwch y lôn i lawr y rhiw o’r fferm a chadwch at y dde o flaen y tŷ, a thrwy’r coed i Fae Pwll Du.

Darllen mwy

8

Cerddwch i fyny’r dyffryn gan gadw at y clawdd ar y chwith. Mae’r llwybrau’n fwdlyd yma, ac weithiau’n anodd eu gweld, ond maen nhw’n dod yn gliriach nes ymlaen. Dilynwch y llwybrau sy’n arwain at Landeilo Ferwallt a Kittle yn gyntaf, ac yna’r eglwys. Gwyliwch am y tyllau dwfn, neu fe allech chi fod at at eich canol mewn dŵr, ond fel arfer gallwch deimlo’r rhain o dan eich traed wrth gerdded. Mae’r dŵr yn aml yn rhy fwdlyd i chi weld y gwaelod, ond byddwch yn iawn os gwnewch chi gadw at yr ochr. Os nad ydych chi am ddilyn y daith ar hyd yr afon, yna yn y llecyn lle mae’r afon yn diflannu a’r llwybr yn mynd ar hyd y gwely sych, dilynwch un o’r llwybrau gydag arwydd at Landeilo Ferwallt (cyfeirnod grid SS576888) heibio i Longash Farm.

Darllen mwy

Diwedd:

Llandeilo Ferwallt, cyfeirnod grid: SS578893

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Ail ddiwrnod taith gerdded Her Fawr Gŵyr

Tirwedd

Cau

Byddwch yn croesi pob math o dir amrywiol o balmentydd i dywod. Caniateir cŵn ond mae’n rhaid eu rhoi ar dennyn mewn rhai mannau.

Ail ddiwrnod taith gerdded Her Fawr Gŵyr

Cysylltwch â ni

Cau
Ail ddiwrnod taith gerdded Her Fawr Gŵyr

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Rhossili, Gower peninsula
Ar drên

Yr orsaf agosaf yw Abertawe neu Dre-gŵyr. Mae Rhosili yn 19 milltir (30.5km) oddi yma ar y ffordd.

Ar y ffordd

O Abertawe dilynwch yr A4118 ac yna’r B4247. Mae’r maes parcio ym mhen draw’r pentref. Cod post SA3 1PR

Ar fws

Gower Explorer 118 a 119, mae’r arhosfan bws ddwy funud o ddechrau’r daith. Gweler Traveline-Cymru

Ail ddiwrnod taith gerdded Her Fawr Gŵyr

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Toiledau - rhwng y maes parcio a siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Caffi- yn y pentref (nid un yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
  • Tafarn - ar gael gyferbyn â’r maes parcio (nid un yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol)