Adfer adeilad y Golchdy yn Nhŷ Tredegar

Yr olygfa o adeilad y Golchdy o’r rhandir cymunedol

Mae hen adeilad y Golchdy yn Nhŷ Tredegar wedi cael ei ddefnyddio mewn sawl ffordd dros y blynyddoedd – yn wir, roedd yn Gapel ar un adeg yn ei 200 mlynedd o fodolaeth. Erbyn hyn mae wedi dechrau dirywio, a byddwn yn defnyddio’r gofod anniben i greu canolfan gymunedol werdd ar gyfer ystâd Dyffryn.

Fel rhan o’r prosiect 9 mis bydd yr adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei wagio a’i ailfodelu i gartrefu cegin hyfforddi hygyrch newydd, ystafell hyfforddiant ac ardal gymdeithasol. Bydd yna hefyd dair swyddfa newydd ar gael i’w rhentu.

 Ar ôl iddo gael ei gwblhau, bydd yr hen Olchdy yn cynnig gofod i sefydliadau lleol gynnal hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol, gan ysbrydoli dysgu a chyfleoedd i gymdeithasu a rhoi hwb i les cymuned Dyffryn, Casnewydd.

Gyda chymorth Llywodraeth Cymru

Mae’r prosiect £1m wedi cael cefnogaeth sylweddol gan Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, gyda chyfanswm grant o £447,134. Heb yr arian hwn ni fyddai’r prosiect wedi bod yn bosibl, ac rydym yn falch fod yr Adran Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon wedi dewis cefnogi ein gweledigaeth i ddod â manteision go iawn – o safbwynt, addysg, cymdeithasol, iechyd a lles – i Gasnewydd.

Y tu mewn i hen adeilad y Golchdy, sy’n dangos difrod sylweddol gan dân
Y tu mewn i hen adeilad y Golchdy, sy’n dangos difrod sylweddol gan dân
Y tu mewn i hen adeilad y Golchdy, sy’n dangos difrod sylweddol gan dân

Tyfu’r gerddi

Mae adeilad y Golchdy wedi’i amgylchynu gan erddi a rhandir cymunedol sy’n cael ei ddefnyddio gan lawer. Fel rhan o raglen Creu Eich Lle’r Loteri Fawr, bydd y gerddi a’r rhandir yn cael eu gwella’n sylweddol ar ôl cwblhau’r gwaith adeiladu.

Bydd yr ardal newydd hon yn cynnwys lle tawel ar gyfer ymlacio a meddwl, planhigion persawrus y gellir eu cyffwrdd i’r rheini â nam ar y golwg, a gwelyau blodau wedi’u codi i alluogi defnyddwyr cadair olwyn i fwynhau bod yn yr awyr agored a thyfu planhigion.