“Braint wirioneddol, a phrofiad unigryw”

Pobl yn mwynhau sesiwn Dringo’r Sgaffaldiau yn Nhŷ Tredegar

Mae ein tywyswyr gwirfoddol wedi bod yn arwain cannoedd o ymwelwyr i fyny’r sgaffaldiau i weld y gwaith cadwraeth ar y to ac i fanteisio ar y cyfle unigryw hwn i weld y plasty o ongl newydd.

Er ein bod wedi colli’r olygfa eiconig o flaen y tŷ, sy’n dyddio o’r 17eg ganrif, eleni mae ymwelwyr wedi cael cip ar ein hymdrechion cadwraeth a’r heriau rydyn ni’n eu hwynebu yn gofalu am gartref teuluol o’r oes a fu. I lawer, mae wedi bod yn brofiad i’w drysori.

" Ar ôl gweld y sgaffaldiau, roeddwn i’n poeni na fyddai fy ymweliad cystal ag arfer; nid dyna’r achos. Y daith lan y sgaffaldiau oedd un o’r uchafbwyntiau. "
- Ymwelydd, Gorffennaf 2017

Gwirfoddolwyr yn cyrraedd yr uchelfannau

Mae Susan Martin, un o dywyswyr ein teithiau dringo, wedi dal ati boed law neu hindda i sicrhau bod ymwelwyr yn gallu mwynhau’r profiad unigryw hwn.

“Mae wedi bod yn rhynllyd o oer, yn grasboeth, yn wlyb diferu, ond does dim wedi atal y gwirfoddolwyr rhag mynd ag ymwelwyr lan i weld y gwaith gwych ar y to.”

Dau ddringwr, Susan Martin a John Edney
Dau dywysydd yn mwynhau ar frig y sgaffaldiau
Dau ddringwr, Susan Martin a John Edney

Cafodd ein tîm o Ddringwyr Sgaffaldiau eu hyfforddi’n drylwyr i sicrhau eu bod yn barod am y gwaith o’u blaen.                     

“Ar ôl yr hyfforddiant roedd y tîm yn barod amdani. Roedden ni’n barod am unrhyw beth, ac mae popeth wedi mynd yn wych hyd yn hyn. Mae ychydig yn wahanol i’r math arferol o daith rydyn ni’n ei chynnig yma ac roedd rhai ymwelwyr yn nerfus i ddechrau ond gorffennodd pawb y daith yn iawn.

“Wedi dweud hynny, nid ar chwarae bach y dylech chi ddringo! Rhoddodd un ymwelydd y ffidil yn y to ar ôl dau gam, a chaeodd un arall ei llygaid yr holl ffordd lawr!”

" Roedd gweld y to yn cael ei drwsio yn fraint ac yn brofiad unigryw. Roedd y tywyswyr aeth a ni lan i’r to yn llawn gwybodaeth. Roedd yr olygfa’n ysblennydd. "
- Ymwelydd, Mai 2017

Y WAW ffactor!

“Yr unig air sy’n dod i’r meddwl ar ôl cyrraedd y top yw ‘WAW’. Mae yna olygfa newydd a thrawiadol o barcdir Tŷ Tredegar a thu hwnt”, meddai Susan.

Ar ddiwrnod braf, mae’r olygfa o Rodfa’r Dderwen yn ymestyn dros y bryn i Fasaleg yn anhygoel – fe anghofiwch chi bopeth am bresenoldeb yr M4. Mae hefyd wedi bod yn wych gweld yr adeiladwyr yn arfer eu crefft, a pha mor gyflym mae’r gwaith wedi symud yn ei flaen.

“Roedd yr adeiladwyr bob amser yn hapus i’n helpu i ateb ambell gwestiwn caled ar bynciau technegol.

“Rydyn ni wedi croesawu ymwelwyr o bob cwr o’r byd – UDA, Canada, Awstralia, Siapan, Ffrainc a Chasnewydd hyd yn oed. Gwnaeth pawb fwynhau’n fawr, a dangos hyn drwy gymryd rhan yn ein raffl codi arian.

“I’r tîm o wirfoddolwyr, mae’n amlwg ein bod ni i gyd wedi mwynhau’r profiad newydd hwn mas draw, ac wedi gwerthfawrogi mwynhad yr ymwelwyr hefyd. Mae’n siom bod popeth wedi dod i ben mor fuan.”

Rhodfa’r Dderwen yn ymestyn allan o Dŷ Tredegar i Fasaleg
Golygfa hyfryd o’r haul yn tywynnu dros Rodfa’r Dderwen o’r sgaffaldiau
Rhodfa’r Dderwen yn ymestyn allan o Dŷ Tredegar i Fasaleg

Helpu i ofalu am Dŷ Tredegar i bawb, am byth

Os hoffech gefnogi ein gwaith cadwraeth yn Nhŷ Tredegar, tecstiwch y gair ROOF i 70123 i roi £3 neu prynwch docyn raffl yn ystod eich ymweliad.