Crwydro’r parc yn Nhŷ Tredegar

Coed cochion mawr yn y parc gwledig yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd, De Cymru

Mae'r parcdir yn Nhŷ Tredegar yn cwmpasu mwy na 90 erw o dir gwyrdd ac mae’n cyfleu rhyw atsain o ystâd a fu unwaith yn fawreddog. Heddiw, mae'n aml yn cael ei ddisgrifio fel hafan yng nghanol tirlun ôl-ddiwydiannol... hafan i drigolion lleol sy'n werthfawr iawn i'n cymuned (a'u cŵn). Mae'n drysor cudd sy'n berffaith os ydych chi’n chwilio am ysbaid tawel, chwa o awyr iach, neu lecyn i ddod at eich gilydd i chwarae a sgwrsio.

Eiliad o lonyddwch...

Mae ein parcdir yn llawn rhyfeddodau. Un o'r elfennau annisgwyl yw mawredd y lawntiau gwyrdd â’u llyn troellog, y coetir fan hyn a fan draw, y rhodfa o dderw hynafol a’r awyrgylch heddychlon, braf ... a'r cyfan ond dafliad carreg o'r M4 swnllyd a phrysur. 

Mae ambell lecyn yn y coetir sy'n berffaith i ddianc o brysurdeb bywyd a threulio ychydig o amser gyda byd natur, tra bod y glaswellt gwyrdd agored yn boblogaidd ar gyfer picnics neu  gicio pêl... 

Mae ein llyn yn gynefin ar gyfer adar amrywiol a chreaduriaid llithrig y dŵr. Mae ein trigolion lleol yn hoff iawn o wylio'r elyrch, gan gadw llygad ar hynt a helynt y cywion bach bob blwyddyn. Mae’r adar yn dychwelyd yma i glwydo dro ar ôl tro. 

Mae cŵn yn rhan fawr o gymuned ein parcdir. Mae'n lleoliad poblogaidd i fynd â'r ci am dro, a gall ein cyfeillion bach blewog fwynhau'r awyr iach ac ymestyn eu coesau.

Mynd am dro ar lan y llyn yn Nhŷ Tredegar
Ymwelwyr yn mwynhau cerdded ar lan y llyn yn y parcdir yn Nhŷ Tredegar
Mynd am dro ar lan y llyn yn Nhŷ Tredegar

Da chi, peidiwch â gadael Tŷ Tredegar heb weld y canlynol...

  • Rhodfa o dderw hynafol - Amser maith yn ôl roedd gennym saith rhodfa o goed derw yn Nhŷ Tredegar, yn estyn allan o'r plasty fel breichiau olwynion. Mae'r un sydd ar ôl yn deillio o'r ail ganrif ar bymtheg ac yn rhedeg dros grib y bryn tuag at Riw'r Perrai - a oedd yn gartref haf i'r teulu Morgan ar un adeg.
  • Bywyd gwyllt - Dewch â'ch llyfrau adar a'ch binocwlars gyda chi. Mae ein parcdir dan ei sang â bywyd gwyllt. Yn galon i'r cwbl mae ein llyn, lle gallwch weld gwyachod, elyrch, ieir bach y dŵr (neu gotieir) a chymuned gyfan o hwyaid.
  • Llwybrau cerdded ar lannau'r llyn - Camwch i'r cysgodion yn y coetir o amgylch ein llyn, a throediwch y glannau ar daith gerdded heddychlon.
  • Coed cochion secwoia - Mae'r cewri hyn yn goruchwylio’r parcdir fel atgof mawreddog o'r oes a fu. Cofiwch gyffwrdd â'r rhisgl - mae'r hen ac ifanc yn gwirioni ar y teimlad meddal.
  • Loncian drwy'r parc - Traddodiad bore Sadwrn - dechreuwch eich penwythnos drwy loncian o amgylch y tiroedd. Mae croeso cynnes i bawb o bob gallu - mae'r criw'n gyfeillgar iawn, ac yn mwynhau ymweliad ag ystafelloedd te'r Bragdy ar ddiwedd y daith.

Helpwch ni i ofalu am y man arbennig hwn

Er mwyn i ni allu edrych ar ôl ein parcdir bendigedig, gofynnwn i bobl sy’n defnyddio’r parc i gadw at dair rheol syml:
 
  1. Dim pysgota yn y llyn. Rydym ni wedi ymrwymo i warchod ecoleg y llyn a’r anifeiliaid niferus sydd wedi gwneud eu cartref ynddo. Mae abwyd, bachau a llinynnau pysgota sy’n cael ei gadael ar ôl yn berygl go iawn i’n bywyd gwyllt. 
  2. Dod â phicnic yn unig, plîs! Mae cynnau barbeciw yn gwneud difrod sylweddol i’n tir gwair a’n byrddau picnic, a hefyd yn creu perygl o dân. Gofynnwn i’n holl ddefnyddwyr i beidio dod â barbeciw gyda nhw i’r parc. Dewis arall yw dod â phicnic, ac rydym ni’n eich annog i wneud hyn gan fod digonedd o leoliadau da i fwynhau bwyta yn yr awyr agored. Mae bwyd a diod hefyd ar gael o’r caban yn y parc.
  3. Parcio yn y maes parcio. Rydym ni’n darparu digon o le parcio ar gyfer ymwelwyr i’r tŷ, y gerddi a’r parc, wrth y fynedfa i’r safle. Gofynnwn i ddefnyddwyr y parc i ddefnyddio’r lleoedd parcio hyn ac i beidio â pharcio yn unman arall ar y safle.