Crwydro’r parc yn Nhŷ Tredegar

The boat house at Tredegar House

Yn ddarn o ystâd a oedd unwaith yn odidog, mae'r parcdir yn Nhŷ Tredegar yn gorchuddio mwy na 90 erw. Yn hafan yng nghalon tirwedd ôl-ddiwydiannol, mae'r parcdir yn darparu hafan i fywyd gwyllt ac ymwelwyr fel ei gilydd, i’r gymuned leol a'u ffrindiau pedair coes.

Lle arbennig...

Mae ein parcdir helaeth yn lle perffaith i ddianc o brysurdeb bywyd y ddinas. Mae lawntiau ysgubol, llyn sarff-faen a choetir yn swatio rhwng y draffordd ac ystâd Dyffryn sy'n aros i gael eu harchwilio.

Mae ein lleoedd gwyrdd agored yn boblogaidd gyda phobl sy'n hoff o bicnic, rhedwyr a'r rhai sydd mwynhau cicio pêl. Mae'r coetir cysgodol yn le perffaith ar gyfer munud o dawelwch ac i fwynhau awyr iach neu gêm o guddio.

Cadwch lygad am elyrch, cwtiar a chrehyrod ymhlith llu o greaduriaid ger y llyn. Mae gwylio’r elyrch yn boblogaidd iawn gyda phobl leol sy'n edrych allan am y rhai bach bob blwyddyn.
 

Rydyn ni'n gofalu am y coed trawiadol hyn
Coed cochion mawr yn y parc gwledig yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd, De Cymru
Rydyn ni'n gofalu am y coed trawiadol hyn

Cadwch lygad am...

Rhodfa’r dderwen

Un tro roedd yn agos at saith rhodfa dderw yn Nhŷ Tredegar, yn ymledu allan o'r plasty fel adain olwyn. Mae'r un olaf sy'n weddill yn ymestyn allan o gatiau tŷ'r ail ganrif ar bymtheg a thros frig y bryn tuag at Gastell Ruperra - a oedd unwaith yn dy haf i'r teulu Morgan.

Bywyd Gwyllt

Dewch â'ch llyfrau adar a'ch ysbienddrych; mae ein parcdir yn llawn bywyd gwyllt. Mae ein llyn yn hoff fan ar gyfer gwyachod, elyrch, iâr ddŵr a chymuned gyfan o hwyaid.

Cochwydden arfor

Yn sefyll dros y parcdir fel atgoffa o’r oes fawreddog a fu. Peidiwch ag anghofio cyffwrdd â'r rhisgl; mae ei naws sbwng yn ffefryn gyda rhai bach ac oedolion fel ei gilydd.

Gwnewch y mwyaf o’ch ymweliad...

A young girl plays among the buttercups

Ein hantur gwanwyn i fforwyr ifanc

Darganfyddwch yr anturiaethwr ynoch chi a chwblhau rhai o’n gweithgareddau ’50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11 a ¾’ yn nhiroedd Tŷ Tredegar. Casglwch eich poster a’ch sticeri am ddim gan ein tîm yn y Dderbynfa Ymwelwyr. Yna gallwch gadw trac o faint o weithgareddau ry’ch chi wedi ‘neud a rhoi cynnig ar rai newydd ar eich antur nesaf.

Two children look curiously at a colourful plant

Llwybr Synhwyraidd

Dilynwch y marcwyr pinc drwy’r parcdir ac ailgysylltu â’r byd o’ch cwmpas. Bydd y llwybr hwn nid yn unig yn eich annog i ddefnyddio eich llygaid, ond hefyd eich clustiau, eich trwyn a blaenau eich bysedd wrth i chi ddarganfod profiadau synhwyraidd y parcdir.

A swan glides on the lake at Tredegar House

Bird watching at Tredegar House

Mae llawer o adar yn byw yn Nhŷ Tredegar. Faint allwch chi eu gweld? Defnyddiwch ein canllaw defnyddiol am help llaw.

An aerial photo of the mansion house and parkland before the M4 was built.

Mwynhewch yr hanes

Mae ein partner, Living Levels, wedi creu'r map defnyddiol hwn i'ch tywys o amgylch y parc. Dysgwch fwy am yr hanes a'r natur sydd o'ch cwmpas wrth i chi grwydro trwy'r coed.

Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn sy'n ymddwyn yn dda i'n parcdir!

Dewch â'ch ci am dro 

Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn sy'n ymddwyn yn dda i'n parcdir! Cadwch at ein cod cŵn fel y gallwch sicrhau bod y cŵn yn hapus yn ystod y teithio o gwmpas Tŷ Tredegar.

Helpwch ni i ofalu am y man arbennig hwn

Er mwyn i ni allu edrych ar ôl ein parcdir bendigedig, gofynnwn i bobl sy’n defnyddio’r parc i gadw at dair rheol syml:
 
  1. Dim pysgota yn y llyn. Rydym ni wedi ymrwymo i warchod ecoleg y llyn a’r anifeiliaid niferus sydd wedi gwneud eu cartref ynddo. Mae abwyd, bachau a llinynnau pysgota sy’n cael ei gadael ar ôl yn berygl go iawn i’n bywyd gwyllt. 
  2. Dod â phicnic yn unig, plîs! Mae cynnau barbeciw yn gwneud difrod sylweddol i’n tir gwair a’n byrddau picnic, a hefyd yn creu perygl o dân. Gofynnwn i’n holl ddefnyddwyr i beidio dod â barbeciw gyda nhw i’r parc. Dewis arall yw dod â phicnic, ac rydym ni’n eich annog i wneud hyn gan fod digonedd o leoliadau da i fwynhau bwyta yn yr awyr agored. Mae bwyd a diod hefyd ar gael o’r caban yn y parc.
  3. Parcio yn y maes parcio. Rydym ni’n darparu digon o le parcio ar gyfer ymwelwyr i’r tŷ, y gerddi a’r parc, wrth y fynedfa i’r safle. Gofynnwn i ddefnyddwyr y parc i ddefnyddio’r lleoedd parcio hyn ac i beidio â pharcio yn unman arall ar y safle.

Aros yn ddiogel...

I wneud y mwyaf o'ch ymweliad, byddem yn awgrymu eich bod y darllen yr isod fel y gallwch fwynhau diwrnod di-bryder: