Crwydro’r parc yn Nhŷ Tredegar

Winter at Tredegar House lake

Yn ddarn o ystâd a oedd unwaith yn odidog, mae'r parcdir yn Nhŷ Tredegar yn gorchuddio mwy na 90 erw. Yn hafan yng nghalon tirwedd ôl-ddiwydiannol, mae'r parcdir yn darparu hafan i fywyd gwyllt ac ymwelwyr fel ei gilydd, i’r gymuned leol a'u ffrindiau pedair coes.

Lle arbennig...

Mae ein parcdir helaeth yn lle perffaith i ddianc o brysurdeb bywyd y ddinas. Mae lawntiau ysgubol, llyn sarff-faen a choetir yn swatio rhwng y draffordd ac ystâd Dyffryn sy'n aros i gael eu harchwilio.

Mae ein lleoedd gwyrdd agored yn boblogaidd gyda phobl sy'n hoff o bicnic, rhedwyr a'r rhai sydd mwynhau cicio pêl. Mae'r coetir cysgodol yn le perffaith ar gyfer munud o dawelwch ac i fwynhau awyr iach neu gêm o guddio.

Cadwch lygad am elyrch, cwtiar a chrehyrod ymhlith llu o greaduriaid ger y llyn. Mae gwylio’r elyrch yn boblogaidd iawn gyda phobl leol sy'n edrych allan am y rhai bach bob blwyddyn.
 

Darganfyddwch liwiau’r hydref yn Nhŷ Tredegar
Mam a mam-gu yn cario plentyn rhwng bonion coeden
Darganfyddwch liwiau’r hydref yn Nhŷ Tredegar

Cadwch lygad am...

Rhodfa’r dderwen

Un tro roedd yn agos at saith rhodfa dderw yn Nhŷ Tredegar, yn ymledu allan o'r plasty fel adain olwyn. Mae'r un olaf sy'n weddill yn ymestyn allan o gatiau tŷ'r ail ganrif ar bymtheg a thros frig y bryn tuag at Gastell Ruperra - a oedd unwaith yn dy haf i'r teulu Morgan.

Bywyd Gwyllt

Dewch â'ch llyfrau adar a'ch ysbienddrych; mae ein parcdir yn llawn bywyd gwyllt. Mae ein llyn yn hoff fan ar gyfer gwyachod, elyrch, iâr ddŵr a chymuned gyfan o hwyaid.

Cochwydden arfor

Yn sefyll dros y parcdir fel atgoffa o’r oes fawreddog a fu. Peidiwch ag anghofio cyffwrdd â'r rhisgl; mae ei naws sbwng yn ffefryn gyda rhai bach ac oedolion fel ei gilydd.

Gwnewch y mwyaf o’ch ymweliad...

A group of friends walk through an autumnal woodland scene

Llwybr Synhwyraidd

Dilynwch y marcwyr pinc drwy’r parcdir ac ailgysylltu â’r byd o’ch cwmpas. Bydd y llwybr hwn nid yn unig yn eich annog i ddefnyddio eich llygaid, ond hefyd eich clustiau, eich trwyn a blaenau eich bysedd wrth i chi ddarganfod profiadau synhwyraidd y parcdir.

Children play in a muddy park

50 Peth i'w Gwneud Cyn Dy Fod Di’n 11 ¾

Mwynhewch bopeth sydd gan Mam Natur i’w gynnig y tymor hwn gyda’r gweithgareddau ’50 Peth i’w Gwneud Cyn Dy Fod Di’n 11 ¾’. Gwnewch y mwyaf o’r tywydd gwlyb drwy grwydro yn eich welîs, neu chwiliwch yn y llwyni am ffyngau ffantastig.

An aerial photo of the mansion house and parkland before the M4 was built.

Mwynhewch yr hanes

Mae ein partner, Living Levels, wedi creu'r map defnyddiol hwn i'ch tywys o amgylch y parc. Dysgwch fwy am yr hanes a'r natur sydd o'ch cwmpas wrth i chi grwydro trwy'r coed.

Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn sy'n ymddwyn yn dda i'n parcdir!

Dewch â'ch ci am dro 

Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn sy'n ymddwyn yn dda i'n parcdir! Cadwch at ein cod cŵn fel y gallwch sicrhau bod y cŵn yn hapus yn ystod y teithio o gwmpas Tŷ Tredegar.

Helpwch ni i ofalu am y man arbennig hwn

Er mwyn i ni allu edrych ar ôl ein parcdir bendigedig, gofynnwn i bobl sy’n defnyddio’r parc i gadw at dair rheol syml:
 
  1. Dim pysgota yn y llyn. Rydym ni wedi ymrwymo i warchod ecoleg y llyn a’r anifeiliaid niferus sydd wedi gwneud eu cartref ynddo. Mae abwyd, bachau a llinynnau pysgota sy’n cael ei gadael ar ôl yn berygl go iawn i’n bywyd gwyllt. 
  2. Dod â phicnic yn unig, plîs! Mae cynnau barbeciw yn gwneud difrod sylweddol i’n tir gwair a’n byrddau picnic, a hefyd yn creu perygl o dân. Gofynnwn i’n holl ddefnyddwyr i beidio dod â barbeciw gyda nhw i’r parc. Dewis arall yw dod â phicnic, ac rydym ni’n eich annog i wneud hyn gan fod digonedd o leoliadau da i fwynhau bwyta yn yr awyr agored. Mae bwyd a diod hefyd ar gael o’r caban yn y parc.
  3. Parcio yn y maes parcio. Rydym ni’n darparu digon o le parcio ar gyfer ymwelwyr i’r tŷ, y gerddi a’r parc, wrth y fynedfa i’r safle. Gofynnwn i ddefnyddwyr y parc i ddefnyddio’r lleoedd parcio hyn ac i beidio â pharcio yn unman arall ar y safle.

Aros yn ddiogel...

I wneud y mwyaf o'ch ymweliad, byddem yn awgrymu eich bod y darllen yr isod fel y gallwch fwynhau diwrnod di-bryder:

  • Beth bynnag y tywydd, efallai y bydd rhai o’r llwybrau yn fwdlyd ac anwastad pan fyddwch chi'n crwydro trwy'r parc. Sicrhewch eich bod yn gwisgo esgidiau priodol ar gyfer eich anturiaethau.
  • Mae croeso i chi fwynhau'r coetir, ond byddwch yn ymwybodol bod y ddaear yn anwastad ac efallai bod gwreiddiau coed yn amlwg.
  • Yn ystod misoedd yr haf, rydym yn helpu bywyd gwyllt i ffynnu trwy adael i'r glaswellt dyfu'n hir mewn rhai ardaloedd i ddarparu cynefinoedd naturiol. Efallai y bydd rhai o'r trychfilod bach yn brathu neu'n pigo, felly cymerwch ofal.
  • Rydym yn gwybod bod plant bach wrth eu boddau yn archwilio! Felly goruchwyliwch eich plant bob amser, yn enwedig yn yr ardal chwarae a'r ardal chwarae naturiol. Mae rhai plant yn fwy anturus nag eraill, a dim ond eich bod chi'n gwybod galluoedd a chyfyngiadau eich plant eich hun a'r rhai sydd yn eich gofal. Os gwelwch yn dda ymgyfarwyddo â'r ardal chwarae naturiol a chadwch lygad arnyn nhw wrth chwarae.
  • Mae sawl ardal o ddŵr yn ein parcdir. Er y gallant edrych yn ddeniadol, maent hefyd yn beryglus felly cymerwch ofal bob amser. Ni chaniateir nofio yn ein llynnoedd na’r pyllau dwr.
  • Gall tywydd gwael wneud i ddarnau disgyn o goed ac adeiladau, felly meddyliwch am yr hyn sydd uwch eich pennau ac ystyriwch y risgiau pan fyddwch chi allan am dro.
  • Yn ystod gwyntoedd cryfion neu dywydd garw byddwn yn cau'r parcdir i gadw pawb yn ddiogel. Bydd arwyddion o gwmpas y parc ac ar ein gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol. Cadwch at yr arwyddion a pheidiwch â mynd i mewn i'r parc pan fydd ar gau er eich diogelwch.