Cwrdd â’r contractwyr

Sgaffaldiau o amgylch Tŷ Tredegar

Rydyn ni wedi ffurfio partneriaeth gyda chyrff sy’n rhannu’r un cariad â ni at y gwaith o ddiogelu treftadaeth er mwyn gwireddu ein prosiect Codi’r Caead.

Gwaith cadwraeth ar adeiladau hanesyddol yw ein bara ‘menyn ni yma yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac mae ein tîm yn gweithio’n galed i ofalu bod Tŷ Tredegar yn cael ei ddiogelu am byth, i bawb. Rydyn ni felly wedi dewis gweithio gyda chyrff sydd o’r un meddwl â ni i sicrhau bod cymeriad hanesyddol ein hadeilad gwerthfawr yn cael ei gynnal trwy gydol cyfnod prosiect Codi’r Caead.

Y Syrfëwr Adeiladu Sarah Parr gyda Scott Bray, Colin Stevens a George Lansdown.
Contractwyr adeiladu tu allan i Dŷ Tredegar
Y Syrfëwr Adeiladu Sarah Parr gyda Scott Bray, Colin Stevens a George Lansdown.

Yn dilyn proses recriwtio drylwyr penodwyd cwmni adeiladu Ellis and Co., sy’n arbenigo mewn adeiladau treftadaeth, fel prif gontractwyr ar gyfer y gwaith trwsio’r to ym mhrosiect Codi’r Caead. Mae gan y tîm, dan arweiniad Rheolwr y Safle, George Lansdown, dros 30 mlynedd o brofiad o waith cadwraeth ar adeiladau, ac yn glynu at bolisi o ddefnyddio technegau traddodiadol, ac o beidio ag ymyrryd fwy nag sydd raid yn yr adeilad.


Mae’r cwmni teuluol hwn wedi gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol nifer o weithiau, a chyn hyn wedi helpu gyda gwaith cadwraeth ar Avebury Manor, Clevedon Court a Stourhead, ymhlith nifer o fannau eraill.

Mae’r tîm yn adeiladu’r sgaffaldiau anferthol yn gyflym.
Sgaffaldwyr wrth eu gwaith yn y cwrt yn Nhŷ Tredegar
Mae’r tîm yn adeiladu’r sgaffaldiau anferthol yn gyflym.

Penodwyd Pen Mill Scaffolding gan Ellis and Co. i gynllunio ac adeiladu’r strwythur sgaffald anferth fydd yn galluogi ymwelwyr i’w ddringo i weld y gwaith sy’n cael ei wneud drostynt eu hunain.


Bydd cwmni Pen Mill Scaffolding yn gweithio ar y safle tan wyliau’r Nadolig, ac yna’n  trosglwyddo’r awenau i Ellis and Co. Byddan nhw nôl i dynnu’r sgaffaldiau yn yr hydref y flwyddyn nesaf.