Cyllid i ddatblygu'r parcdir

Bachgen yn chwarae yn y parcdir yn Nhŷ Tredegar

Bydd cyllid Llywodraeth Cymru yn cefnogi prosiect newydd i fanteisio ar yr adnodd awyr agored hanfodol hwn a datblygu cyfleoedd gwirfoddoli, lles a chwarae i drigolion Dyffryn a chymuned ehangach Casnewydd.

Nod y Prosiect Partneriaeth Egnïol Iach (HAPPy) yw cefnogi datblygiad iechyd meddwl da, anweithgarwch ymysg pobl ifanc a hyrwyddo ffyrdd iach o fyw ar gyfer y rhai sy'n byw gerllaw.

Gweithio gyda phartneriaid Mind Casnewydd, Duffryn Community Link a Growing Space, bydd y prosiect HAPPy:

  • Archwiliwch gyfleoedd chwarae ac opsiynau ymchwil ar gyfer ardaloedd chwarae gwyllt newydd i bobl ifainc.
  • Profi ymyriadau i wella gweithgaredd ac iechyd meddwl gyda gweithgareddau garddwriaethol a choetir.
  • Cynnig cyfleoedd gwirfoddoli gweithredol ar gyfer rheoli a gwella ardaloedd coetir a chynyddu lefelau ffitrwydd.
  • Cynnig Ioga, Tai Chi ac ymwybyddiaeth ofalgar yn yr awyr agored fel rhan o raglen llesiant ehangach i oedolion, yn ogystal ag ioga blynyddoedd cynnar i blant.
  • Cynnig gweithdai bwyta'n iach a byw'n iach gan hyrwyddo ffordd iach o fyw.

Ni fyddai'r prosiect hwn yn bosibl heb gefnogaeth Llywodraeth Cymru. Dyfarnwyd £ 247,964 i Dŷ Tredegar dros gyfnod o dair blynedd fel rhan o Gronfa Iach ac Egnïol y Llywodraeth.

Dywedodd Rhiannon Gamble, Rheolwr Cyffredinol Tŷ Tredegar: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais. Bydd y prosiect HAPPy yn ein galluogi i barhau i weithio'n agos gyda rhai o'n partneriaid presennol, ond bydd hefyd yn ein helpu i greu partneriaid newydd gyda'r cymunedau hynny sy'n ceisio cefnogi Cymru iach a gweithgar.

“Mae’r gronfa hon yn rhoi cyfle inni ddod i adnabod ac ymgysylltu â’n cymuned ehangach, gyda buddion llesiant lleoedd awyr agored Tŷ Tredegar yn ein helpu i symud tuag at Gasnewydd iachach.”