Dechrau datgymalu’r sgaffaldiau yn Nhŷ Tredegar

Y sgaffaldiau’n cael eu datgymalu yn Nhŷ Tredegar

Ychydig dros ddeuddeg mis ers i’r contractwyr gyrraedd ar y safle, rydym wedi dechrau datgymalu’r sgaffaldiau enfawr sy’n amgylchynu Tŷ Tredegar.

Er bod rhywfaint o waith trwsio’n cael ei wneud o hyd, mae llawer iawn o waith cadwraeth wedi cael ei wneud dros y 10 mis diwethaf.

Dechreuodd y tîm symud 35 tunnell o lechi Cymreig ymaith i gyrraedd y pren oddi tanynt, a oedd yn dechrau pydru. Cafodd adran y gogledd-orllewin ei thrwsio i atal dŵr glaw rhag mynd i mewn i’r tŷ a difrodi ei gynnwys gwerthfawr, ac yna ail-osodwyd llechi glas o Chwarel Penrhyn ar y rhan hon o’r tŷ.

Bydd y to gwrth-ddŵr newydd yn gwneud y tŷ’n fwy effeithlon o ran ynni, ac hefyd yn lleihau’r risg i’r casgliad ac yn rhoi’r cyfle i ni ail-addurno’r ystafelloedd yr effeithiwyd arnynt waethaf.

Yn ogystal â’r llechi newydd mae’r tîm wedi bod yn gweithio’n galed i ail-bwyntio ac ail-adeiladu pum corn simnai, rhoi potiau ar ben y simneiau, trwsio 12 ffenestr dormer, adnewyddu nifer o doeau gwastad, dadansoddi’r paent, trwsio ac ail-beintio corbelau a nodweddion addurniadol eraill, a chynnal arolygon a gwaith trwsio ar waith carreg.

Er y bydd angen trwsio’r gwaith carreg a rhannau eraill o’r to yn y dyfodol, bydd y gwaith sydd wedi’i wneud hyd yn hyn yn gwneud llawer i sicrhau bod Tŷ Tredegar yma i bawb, am byth.