Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, yn ymweld â Thŷ Tredegar

Y Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, Philip Wilson, yn cyflwyno’r prosiect

Estynnodd y Prif Swyddog Gweithredol, Hilary McGrady, a Chyfarwyddwr Cymru, Justin Albert, groeso cynnes i’r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru, i Dŷ Tredegar.

Daeth yr Arglwydd Elis-Thomas i weld y gwaith gwerth £1m sy’n cael ei wneud ar y golchdy, a ddechreuodd yn gynharach eleni. Bydd yr adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei ailddylunio fel canolfan gymunedol werdd ar gyfer ystâd Dyffryn diolch i gyllid ar y cyd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a grant Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o’r prosiect 9 mis bydd yr adeilad yn cael ei wagio a’i ailfodelu i gartrefu cegin hyfforddi hygyrch newydd, ystafell hyfforddiant ac ardal gymdeithasol. Ar ôl iddo gael ei gwblhau, bydd yr hen olchdy yn cynnig gofod i sefydliadau lleol gynnal hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol, gan ysbrydoli dysgu a chyfleoedd i gymdeithasu a rhoi hwb i les cymuned Dyffryn.

Yn dilyn y gwaith o adfer y golchdy bydd y rhandiroedd a’r gerddi amgylchynol yn cael eu hailddatblygu, gyda diolch i’r prosiect Llwybrau Coetir at Les sy’n cael ei ariannu gan Gronfa’r Loteri Fawr.

Rendrad a deiliach yn cael eu clirio o’r waliau allanol
Adeiladwyr yn tynnu hen rendrad oddi ar waliau allanol y Golchdy
Rendrad a deiliach yn cael eu clirio o’r waliau allanol

Dywedodd Justin Albert, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru: “Roedd yn anrhydedd cael croesawu’r Arglwydd Elis-Thomas i Dŷ Tredegar heddiw a sôn am rywfaint o’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ledled Cymru.

“Rydyn ni wrth ein boddau fod Llywodraeth Cymru’n rhannu ein hymrwymiad i’r gymuned leol yma yn Nyffryn, a diolchwn i’r Llywodraeth am y rôl bwysig y maent yn ei chwarae yn agor y gofod newydd hwn er mwynhad pawb.

“Yn dilyn prosiect llwyddiannus i drwsio to’r plasty y llynedd, mae’n wych gweld buddsoddiad pellach sy’n helpu i ofalu am les hirdymor ystâd Tŷ Tredegar. Rydyn ni hefyd wrth ein bodd o allu dod â bywyd newydd i hen adeilad segur a gwireddu ein haddewid i greu cyfleoedd i’r rheini sy’n byw ar ystâd Dyffryn.”

Hilary McGrady, Justin Albert a Dafydd Elis-Thomas yn mwynhau taith o amgylch y Golchdy
Hilary McGrady, Justin Albert a Dafydd Elis-Thomas yn
Hilary McGrady, Justin Albert a Dafydd Elis-Thomas yn mwynhau taith o amgylch y Golchdy

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas: “Dwi’n falch ein bod wedi gallu cefnogi’r fenter hon mewn ardal lle mae diwylliant a thwristiaeth yn chwarae rhan allweddol yn y gymuned. Mae’r prosiect yn fenter werthfawr i gymdogion Tŷ Tredegar, ac roedd yn wych cael cyfle i fynd y tu ôl i’r llenni a gweld gwaith gwych y tîm hyd yn hyn.

“Rwy’n falch o’n perthynas gadarnhaol â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru a gobeithiaf weithio gyda’n gilydd yn agos yn y dyfodol i sicrhau bod Cymru’n dod yn gyrchfan flaenllaw ar gyfer twristiaeth a diwylliant.”

5 Chwefror 2018