Ymweld â Nhŷ Tredegar: Beth sydd angen i chi wybod

Family walks through the Tredegar House grounds in winter

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu’n nôl. Yn yr erthygl hon, mae modd i chi ddarganfod popeth sydd angen i chi wybod am amseroedd agor a beth i ddisgwyl yn ystod eich ymweliad.

Beth sydd ar agor?

Yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, dyma beth sydd ar agor yn Nhŷ Tredegar:

Ar agor: 

 • Gerddi ffurfiol
 • Caffi'r Bragdy
 • Parcdir 
 • Siop lyfrau ail-law 
 • Ystafelloedd gwely

 

Mae toiledau ar gael wrth ymyl ein maes parcio. Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, gwisgwch orchudd wyneb y tu mewn a dilynwch ein canllaw ar faint o bobl all fod yn ddiogel yn y lleoedd ar unwaith. Efallai y byddwn yn cau'r toiledau am gyfnodau byr i’w glanhau.

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, bydd angen i bob ymwelydd gofrestru ei fanylion yn nerbynfa ymwelwyr fel rhan o raglen Prawf, Olrhain, Amddiffyn Llywodraeth Cymru, ac efallai y bydd angen i chi giwio i fynd i mewn i'n lleoedd dan do.

Ewch i'n tudalen hafan i gael amseroedd agor penodol.

Cyrraedd

O ddydd Llun, 9 Awst, ni fydd yn rhaid i chi archebu ymlaen llaw i ymweld â ni. Pan gyrhaeddwch, gwnewch eich ffordd i'n derbynfa ymwelwyr sydd wrth ymyl y maes parcio.

Os ydych chi’n aelod neu’n gwirfoddoli, bydd angen i chi ddangos eich cerdyn aelodaeth neu gwirfoddoli hefyd. Os oes gennych docyn preswylydd lleol, dewch â'ch tocyn gyda chi.

Mae angen talu ac arddangos yn ein maes parcio, ond mae parcio am ddim i aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a deiliaid bathodyn glas.

Nid oes cyfyngiad ar faint o amser y gallwch ei dreulio yn Nhŷ Tredegar, ond mae'r mynediad i'r maes parcio yn cau am 5pm.

Cadw’n Ddiogel

Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr a chymunedau lleol yw ein blaenoriaeth ni o hyd. Byddwn yn parhau i ddilyn rheoliadau diweddaraf Llywodraeth Cymru. 

Dilynwch yr arwyddion yn ystod eich ymweliad a fydd yn esbonio unrhyw newidiadau o ran mynediad i wahanol rannau o’r safle. Byddwch yn amyneddgar gyda'n tîm, sy'n gweithio'n galed i addasu'r safle i sicrhau bod pawb yn cael eu cadw'n ddiogel.

Os ydych yn dangos unrhyw symptomau o’r coronafeirws, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd â’r feirws yn y 10 diwrnod diwethaf, peidiwch ag ymweld.

Beth sydd wedi newid?

Ers i'r pandemig coronafirws ddechrau, rydym wedi newid ychydig o bethau i sicrhau diogelwch ein hymwelwyr, staff, gwirfoddolwyr a'r gymuned leol... 

 • Cadw pellter diogel
  Yn ogystal ag ychwanegu sgriniau wrth ein cownteri, rydym hefyd wedi cyflwyno llwybrau wedi'u marcio a systemau unffordd i sicrhau y gall pawb gadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd. Mae ardaloedd lle na allwn warantu pellter diogel ar gau dros dro. Mae hyn yn cynnwys yr ardd slip. Mae arwyddion ar draws y safle a fydd yn eich cyfeirio ar hyd y llwybrau hyn. Mae ein tîm bob amser yno i'ch helpu chi, pe bai gennych chi unrhyw gwestiynau.

 • Gorsafoedd glanhau dwylo
  Mae yna ddigon o orsafoedd glanhau dwylo wedi'u lleoli mewn gwahanol ardaloedd ar draws y safle i bawb eu defnyddio. Cofiwch lanhau eich dwylo'n rheolaidd i'n helpu ni i gadw'r safle yn lân. Bydd ein tîm yn hapus i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r orsaf glanhau agosaf atoch chi.

Hygyrchedd:

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod Tŷ Tredegar yn hygyrch i bawb. Am fwy wybodaeth am hygyrchedd y safle, darllenwch ein datganiad mynediad. 

Y prif bethau i'w nodi yw:

 • Mae'r rhan fwyaf o'r safle'n wastad, fodd bynnag, mae gan rai ardaloedd gyda llwybrau coblog.
 • Gall rhai llwybrau yn y parcdir fod yn anwastad ac yn fwdlyd.
 • Mae croeso i gŵn cymorth ym mhobman.

Os oes gennych ofynion hygyrchedd yn ystod eich ymweliad, siaradwch ag aelod o staff a fydd yn hapus i’ch helpu.

 

Chwilio am fwy o wybodaeth?

Os ydych chi'n chwilio am fwy o wybodaeth am rannau penodol o Dŷ Tredegar, gallwch ddarganfod mwy yma:

Ymweld â chaffi’r Bragdy
Ymweld â'r parcdir
Ymweld â'r gerddi ffurfiol
Ymweld â'r plasty
Ymweld gyda ci

Rydym bob amser yn hapus i helpu, felly mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau. 

Ebost: tredegar@nationaltrust.org.uk
Gwefannau cymdeithasol: @NTTredegarHouse