Ymweld â Nhŷ Tredegar: Beth sydd angen i chi wybod

Grŵp yn cerdded drwy Ardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, mae'r plasty, stablau a'r orendy ar gau ar hyn o bryd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl!

Beth sydd ar agor?

Yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, dyma beth sydd ar agor yn Nhŷ Tredegar:

Ar agor: 

 • Parcdir 
 • Caffi'r bragdy - ar gyfer tecawê yn unig
 • Gerddi ffurfiol
 • Siop lyfrau ail-law - dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Sadwrn, 11yb - 3yp

Ar gau: 

 • Tŷ 
 • Stablau a’r orendy

Mae toiledau ar gael wrth ymyl ein maes parcio. Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, gwisgwch orchudd wyneb y tu mewn a dilynwch ein canllaw ar faint o bobl all fod yn ddiogel yn y lleoedd ar unwaith. Efallai y byddwn yn cau'r toiledau am gyfnodau byr i’w glanhau.

Ewch i'n tudalen hafan i gael amseroedd agor penodol.

Cyrraedd

Os ydych yn gobeithio ymweld â'r gerddi ffurfiol, bydd angen i chi archebu'ch ymweliad ymlaen llaw ar-lein i sicrhau mynediad.

Pan gyrhaeddwch, gwnewch eich ffordd i'n derbynfa ymwelwyr sydd wrth ymyl y maes parcio.

Wrth gyrraedd, sicrhewch fod eich tocyn gyda chi i’w ddangos i’n staff, (naill ai ar eich ffôn neu wedi’i argraffu). Os ydych chi’n aelod neu’n gwirfoddoli, bydd angen i chi ddangos eich cerdyn aelodaeth neu gwirfoddoli hefyd. Os oes gennych docyn preswylydd lleol, archebwch eich tocynnau ymlaen llaw a dewch â'ch tocyn gyda chi.

Nid oes angen i chi archebu i ymweld â'r caffi, y siop lyfrau neu'r parcdir. 

Mae angen talu ac arddangos yn ein maes parcio, ond mae parcio am ddim i aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a deiliaid bathodyn glas.

Nid oes cyfyngiad ar faint o amser y gallwch ei dreulio yn Nhŷ Tredegar, ond mae'r mynediad i'r maes parcio yn cau am 5pm.

Mae'r gerddi ffurfiol yn cau am 4.30pm.

Derbynfa ymwelwyr yn cau am 4.30pm.

Caffi’r Bragdy yn cau yn 5pm. 

Cadw’n Ddiogel

Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yw ein blaenoriaeth. Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, cydymffurfiwch â mesurau ymbellhau cymdeithasol a chanllawiau’r llywodraeth yn ystod eich ymweliad. Dilynwch yr arwyddion yn ystod eich ymweliad a fydd yn esbonio unrhyw newidiadau o ran mynediad i wahanol rannau o’r safle. Byddwch yn amyneddgar gyda'n tîm, sy'n gweithio'n galed i addasu'r safle i sicrhau bod pawb yn cael eu cadw'n ddiogel.

Os ydych yn dangos unrhyw symptomau o’r coronafeirws, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd â’r feirws yn y 10 diwrnod diwethaf, peidiwch ag ymweld.

Beth sydd wedi newid?

Ers i'r pandemig coronafirws ddechrau, rydym wedi newid ychydig o bethau i sicrhau diogelwch ein hymwelwyr, staff, gwirfoddolwyr a'r gymuned leol... 

 • Mae angen archebu ymweliadau a'r gerddi ymlaen llaw. 
  Fel rhan o'n mesurau diogelwch, rydym wedi lleihau'r nifer o bobl sy'n gallu ymweld â ni ar un adeg. Mae hyn yn golygu bod angen i chi archebu ymlaen llaw i sicrhau mynediad. Bydd angen i chi archebu eich tocynnau erbyn 3yh ar y diwrnod cyn eich ymweliad. Bob dydd Gwener byddwn yn rhyddhau tocynnau newydd ar gyfer ymweliadau'r wythnos ganlynol. Ni allwn sicrhau y bydd lle i unrhyw un os nad ydyw wedi archebu ymlaen llaw.

 • Rhaid i bawb wisgo gorchuddion wyneb pan fyddant dan do. 
  Oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb, bydd angen i chi ddod â'ch mwgwd wyneb eich hun i'w ddefnyddio yn ein lleoedd dan do. Bydd ein tîm yn gwisgo eu masgiau hefyd, er mwyn sicrhau bod pawb yn cael eu cadw'n ddiogel. Fel rhan o'n hymdrech i gadw pawb yn ddiogel, efallai na fydd ein tîm yn caniatáu ichi fynd i mewn i fannau dan do heb wisgo gorchudd wyneb.

 • Cadw pellter diogel.
  Yn ogystal ag ychwanegu sgriniau wrth ein cownteri, rydym hefyd wedi cyflwyno llwybrau wedi'u marcio a systemau unffordd i sicrhau y gall pawb gadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd. Mae ardaloedd lle na allwn warantu pellter diogel ar gau dros dro. Mae hyn yn cynnwys yr ardd slip. Mae arwyddion ar draws y safle a fydd yn eich cyfeirio ar hyd y llwybrau hyn. Mae ein tîm bob amser yno i'ch helpu chi, pe bai gennych chi unrhyw gwestiynau.

 • Gorsafoedd glanhau dwylo
  Mae yna ddigon o orsafoedd glanhau dwylo wedi'u lleoli mewn gwahanol ardaloedd ar draws y safle i bawb eu defnyddio. Cofiwch lanhau eich dwylo'n rheolaidd i'n helpu ni i gadw'r safle yn lân. Bydd ein tîm yn hapus i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r orsaf glanhau agosaf atoch chi.

Hygyrchedd:

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod Tŷ Tredegar yn hygyrch i bawb. Am fwy wybodaeth am hygyrchedd y safle, darllenwch ein datganiad mynediad. 

Y prif bethau i'w nodi yw:

 • Mae'r rhan fwyaf o'r safle'n wastad, fodd bynnag, mae gan rai ardaloedd gyda llwybrau coblog.
 • Gall rhai llwybrau yn y parcdir fod yn anwastad ac yn fwdlyd.
 • Mae croeso i gŵn cymorth ym mhobman.

Os oes gennych ofynion hygyrchedd yn ystod eich ymweliad, siaradwch ag aelod o staff a fydd yn hapus i’ch helpu.

Archebwch eich ymweliad

Fel rhan o'n mesurau diogelwch, rydym wedi cyflwyno system archebu ymlaen llaw i gadw pawb yn ddiogel a chynnal pellter cymdeithasol.

Er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch ymlaen llaw, enwedig ar adegau prysurach fel penwythnosau, gwyliau ysgol a gwyliau banc. Fodd bynnag, lle mae lle ar gael yn ystod yr wythnos, nid oes angen archebu ymlaen llaw bob amser.

Bydd angen i chi archebu eich tocynnau erbyn 3yh ar y diwrnod cyn eich ymweliad. Bob dydd Gwener byddwn yn rhyddhau tocynnau newydd ar gyfer ymweliadau'r wythnos ganlynol. Ni allwn sicrhau y bydd lle i unrhyw un os nad ydyw wedi archebu ymlaen llaw. 

Archebwch eich ymweliad yma.

Newid eich archeb

Os bydd eich cynlluniau'n newid ac na allwch wneud eich ymweliad, gallwch newid neu ganslo'ch archeb yn hawdd. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich bod yn gwneud hyn cyn gynted â phosibl fel y gellir sicrhau bod y tocynnau ar gael i ymwelwyr eraill.

Os ydych yn aelod, gellir gweld yr opsiwn i ganslo neu newid eich archeb yn eich e-bost cadarnhad trwy ddewis ‘view and manage your order online' o dan eich crynodeb archeb.

Os nad ydych yn aelodau, ffoniwch ni ar 0344 249 1895 i drafod newid eich archeb.

Chwilio am fwy o wybodaeth?

Os ydych chi'n chwilio am fwy o wybodaeth am rannau penodol o Dŷ Tredegar, gallwch ddarganfod mwy yma:

Ymweld â chaffi’r Bragdy
Ymweld â'r parcdir
Ymweld â'r gerddi ffurfiol
Ymweld â'r plasty
Ymweld gyda ci

Rydym bob amser yn hapus i helpu, felly mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau. 

Ffonio: 01633815880
Ebost: tredegar@nationaltrust.org.uk
Gwefannau cymdeithasol: @NTTredegarHouse