Bwyta yn Nhŷ Tredegar

Coffee cake

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, mae caffi’r Bragdy ar agor ar gyfer diodydd a byrbrydau tecawê.

Arferai’r adeilad hwn, sydd wedi’i leoli yng nghanol fferm y plas, fod yn gartref i geffylau’r teulu Morgan, cyn iddo gael ei droi’n fragdy gan y teulu ac yn ystafell de gennym ni!

Mae ein bwydlenni tymhorol a lleol yn cael eu paratoi’n ddyddiol a’r holl elw’n cael ei ail-fuddsoddi yng nghadwraeth Tŷ Tredegar, felly gallwch fwynhau’r trîts blasus ‘na heb deimlo’n euog o gwbl. Mae ein bwydlen yn newid yn wythnosol a bydd amrywiaeth o brydau bwyd blasus a thameidiau ysgafn ar gael y gwanwyn hwn. 

Y Bragdy, sy’n gweini amrywiaeth o brydau poeth ac oer, cacennau, bwydydd pôb a thrîts rhewllyd, yw’r lle perffaith i’r rheini sydd am ymlacio ac adfywio. 

Cadw’n Ddiogel

Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yw ein blaenoriaeth. Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, cydymffurfiwch â mesurau ymbellhau cymdeithasol a chanllawiau’r llywodraeth yn ystod eich ymweliad... 

  • Oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb, bydd angen i chi ddod â'ch mwgwd wyneb eich hun i'w ddefnyddio yn ein lleoedd dan do.
  • Yn ogystal ag ychwanegu sgriniau wrth ein cownteri, rydym hefyd wedi cyflwyno llwybrau wedi'u marcio a systemau unffordd i sicrhau y gall pawb gadw pellter diogel oddi wrth ei gilydd.
  • Cefnogi’r rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu.

Ni allwn dderbyn taliadau arian parod na chwpanau amldro ar hyn o bryd. Byddwch yn amyneddgar gyda'n tîm, sy'n gweithio'n galed i addasu'r safle i sicrhau bod pawb yn cael eu cadw'n ddiogel.