Dewch i weld bywyd gwyllt Colby

Babi broga yn gorffwys ar law ymwelydd

Binociwlars yn barod? Mae Colby’n lle gwych ar gyfer bywyd gwyllt, yn gartref i greaduriaid bach a mawr.

Mae’r ddôl blodau gwyllt a’i rhwydwaith o nentydd a phyllau yn llecyn poblogaidd gan bob math o rywogaethau, yn cynnwys adar, llyffantod a hyd yn oed ambell ddwrgi.

O fewn y goedwig ei hun fe ddewch o hyd i greaduriaid rhyfeddol fel teloriaid y coed prin neu, os y’ch chi’n lwcus, ystlumod Bechstein.

Dim ond cadw llygad ar agor sydd eisiau, a ʼfalle gwelwch chi’r criw lleol yma...

Adar

Mae bronwennod y dŵr yn wynebau cyfarwydd yn Colby. Mae’r adar dŵr hyn yn bwydo ar larfâu y pryfyn caddis, molysgiaid bach a wyau pysgod ac maen nhw’n teithio holl hyd y nant i gyd. Efallai y clywch chi eu galwad uchel a’u gweld yn saethu heibio’n agos i’r dŵr. Maen nhw’n sefyll ar gerrig ac yn bobio’u pennau cyn plymio i’r dŵr.

ʼDyw siglennod llwyd ddim yn plymio i’r dŵr fel bronwennod, ond yn gwibio o gwmpas yn hel pryfed ymysg y cerrig. Maen nhw’n hawdd eu gweld, gyda’u cynffonau hir a’u boliau lemwn-felyn.

Ystlumod

Mae’r ystlumod pedol lleiaf yn byw yn yr hen adeiladau o gwmpas Tŷ Te y Bothy ac mae llawer o ystlumod hefyd yn defnyddio hen siafftiau’r pyllau a thyllau ym môn coed.

Darganfyddwyd ystlumod Bechstein prin yn y coed yn 2009; cyn hynny y lle agosaf i weld y rhywogaeth oedd Fforest Ddena.

Cadwch lygad ar agor am weision y neidr a llawer o drychfilod eraill ar y ddôl blodau gwyllt
Gwas y neidr ar ddôl blodau gwyllt Colby
Cadwch lygad ar agor am weision y neidr a llawer o drychfilod eraill ar y ddôl blodau gwyllt

Trychfilod

Mae trychfil-ychafilod ym mhobman. Chwiliwch dan gerrig, yn y mwd a’r pentyrrau o foncyffion coed. Ymunwch mewn saffari bwystfilod-bach a chwilotwch yn mhob twll a chornel o Colby.

Mae digon o bili-palod y gweundiroedd a gweision y neidr yn gwibio o gwmpas y ddôl hefyd; maen nhw’n gynnwrf o liw yn yr haf.

Dwrgwn

Bydd angen i chi fod yn effro gyda’r nos i weld dwrgi yn Colby. Ry’n ni’n gwybod o weld eu baw ( ‘spraint’ yn Saesneg) eu bod yn crwydro’r ardd liw nos. Chwiliwch am eu baw ar gerrig neu ar hyd y glannau.

Ymlusgiaid ac amffibiaid

Yn y nant mae brogaod yn bwrw’u grifft, ond fe welwch chi nhw yn ardaloedd mwy llaith y gweirdir. Ry’n ni’n gadael ambell haen o dun o gwmpas y ddôl – codwch rhain yn ofalus i weld beth welwch chi. Efallai bydd llyffant neu hyd yn oed neidr y gwair yn llechu oddi tanyn nhw.

Neu benthycwch un o’n rhwydi ac ewch i chwilota mewn pyllau – mae byd rhyfeddol y dŵr yn aros i chi ei ddarganfod.